Pakeistas Akcizų įstatymas

2017 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-814, kuriuo pakeitė Akcizų įstatymą Nr. IX-569. Pakeitimų įsigaliojimo terminas skiriasi, todėl jis nurodomas prie konkrečios keičiamos nuostatos.

KOMENTARAS NAUJA REDAKCIJA SENA REDAKCIJA
30 straipsnis. Cigaretėms taikomi akcizų tarifai
Padidintas cigaretėms taikomo akcizo tarifo specifinis elementas. Specifinis elementas mokamas už 1 000 cigarečių vienetų. Šis pakeitimas įsigalios 2018 m. kovo 1 d. 2. Cigaretėms taikomas toks akcizų tarifas:

1) specifinis elementas – 59 eurai;

2. Cigaretėms taikomas toks akcizų tarifas:

1) specifinis elementas – 56 eurai;

Konkretus mokėtinas akcizas apskaičiuojamas sudėjus specifinį elementą ir vertybinį elementą. Šių elementų suma nuo 2018 m. kovo 1 d. negalės būti mažesnė kaip 96 eurai už 1 000 cigarečių. 3. Šio straipsnio 1 dalyje cigaretėms nustatytas kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 96 eurai už 1 000 cigarečių. 3. Šio straipsnio 1 dalyje cigaretėms nustatytas kombinuotasis akcizų tarifas turi būti ne mažesnis kaip 90 eurų už 1 000 cigarečių.
31 straipsnis. Kitam apdorotam tabakui taikomi akcizų tarifai
Didinamas cigarams ir cigarilėms taikomas akcizas. Šis pakeitimas įsigalios 2018 m. kovo 1 d. 1. Cigarams ir cigarilėms taikomas 37 eurų už kilogramą produkto akcizų tarifas. 1. Cigarams ir cigarilėms taikomas 33 eurų už kilogramą produkto akcizų tarifas.
37 straipsnis. Gazoliams taikomi akcizų tarifai
Padidintas gazoliams taikomas akcizas. Šis pakeitimas įsigaliojo 2018 m. sausio 1 d. 1. Gazoliams taikomas 347 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip. 1. Gazoliams taikomas 330,17 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas, jeigu šiame straipsnyje nenustatyta kitaip.
Padidintas gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veikloje, taikomas akcizas. Šis pakeitimas įsigaliojo 2018 m. sausio 1 d. 3. Gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai, taikomas 56 eurų už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas, per vienus metus neviršijant Vyriausybės nustatytų gazolių kiekių. Šioje dalyje gazolių kiekis nurodytas esant jų 15 °C temperatūrai. Šioje dalyje nustatytos lengvatos taikymo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. 3. Gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai, taikomas 21 euro už 1 000 litrų produkto akcizų tarifas, per vienus metus neviršijant Vyriausybės nustatytų gazolių kiekių. Šioje dalyje gazolių kiekis nurodytas esant jų 15 °C temperatūrai. Šioje dalyje nustatytos lengvatos taikymo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
53    straipsnis. Akmens anglių, kokso ir lignito atleidimas nuo akcizų
53 straipsnis pripažintas netekusiu galios. Nuo 2018 m. sausio 1 d. akcizai mokami ir už tuos produktus, kurie parduodami gyventojams ar paramos gavėjo statusą turintiems subjektams. Nuo akcizų už akmens anglis, koksą ir lignitą atleidžiami akmens anglys, koksas ir lignitas, kai jie parduodami ar kitaip perduodami nuosavybėn gyventojams, taip pat asmenims, kurie pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi paramos gavėjo statusą.
58¹ straipsnis. Gamtinių dujų atleidimas nuo akcizų
Šiuo pakeitimu iš esmės nustatoma, kad visos gamtinės dujos, naudojamos kaip variklių degalai, yra atleidžiamos nuo akcizų be jokių papildomų sąlygų. Anksčiau nuo akcizų buvo atleidžiamos tik tos gamtinės dujos, kurios buvo naudojamos kaip autobusų variklių degalai. Pakeitimas įsigaliojo 2018 m. sausio 1 d. 1. Nuo akcizų už gamtines dujas atleidžiamos:

1) eksportuojamos gamtinės dujos;

2) į kitą valstybę narę tiekiamos gamtinės dujos;

3) gamtinės dujos, naudojamos kaip variklių degalai;

4) buitiniams gamtinių dujų vartotojams, kaip jie apibrėžti Gamtinių dujų įstatyme, taip pat asmenims, kurie pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi paramos gavėjo statusą, tiekiamos gamtinės dujos;

5) gamtinės dujos, naudojamos technologinėms reikmėms gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo tinkluose ir gamtinių dujų skystinimo proceso metu;

6) gamtinės dujos, naudojamos mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai.

2. Tais atvejais, kai asmuo gamtines dujas, už kurias šio įstatymo nustatyta tvarka buvo sumokėti akcizai, panaudoja šio straipsnio 1 dalyje nurodytais būdais, akcizai grąžinami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka, reglamentuojančia mokesčių permokos grąžinimą.

1. Nuo akcizų už gamtines dujas atleidžiamos:

1) eksportuojamos gamtinės dujos;

2) į kitą valstybę narę tiekiamos gamtinės dujos;

3) gamtinės dujos, naudojamos kaip vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų variklių degalai;

4) buitiniams gamtinių dujų vartotojams, kaip jie apibrėžti Gamtinių dujų įstatyme, taip pat asmenims, kurie pagal Labdaros ir paramos įstatymą turi paramos gavėjo statusą, tiekiamos gamtinės dujos, išskyrus gamtines dujas, naudojamas kaip variklių degalai;

5) gamtinės dujos, naudojamos technologinėms reikmėms gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo tinkluose ir gamtinių dujų skystinimo proceso metu;

6) gamtinės dujos, naudojamos mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai.

2. Asmenys, teikiantys vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais paslaugas ir tam naudojantys nuo akcizų atleistas gamtines dujas kaip vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų variklių degalus, taip pat asmenys, naudojantys gamtines dujas mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, registruojami centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

3. Nuo akcizų atleistų gamtinių dujų, naudojamų kaip vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų variklių degalai, taip pat nuo akcizų atleistų gamtinių dujų, naudojamų mišriai šilumos ir elektros energijos gamybai, apskaita tvarkoma centrinio mokesčių administratoriaus nustatyta tvarka.

4. Tais atvejais, kai asmuo gamtines dujas, už kurias šio įstatymo nustatyta tvarka buvo sumokėti akcizai, panaudoja šio straipsnio 1 dalyje nurodytais būdais, akcizai grąžinami Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka, reglamentuojančia mokesčių permokos grąžinimą.