Pakeistas Finansinių ataskaitų audito įstatymas

2017 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-786, kuriuo pakeitė Finansinių ataskaitų audito įstatymą Nr. VIII-1227 (toliau – Įstatymas). Įstatymo pakeitimai įsigaliojo ir turi būti taikomi nuo 2017 m. lapkričio 29 d.

KOMENTARAS NAUJA REDAKCIJA SENA REDAKCIJA
2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
Viešojo intereso įmone nuo šiol laikoma:

Valstybės ar savivaldybės įmonė, AB arba UAB, kurių didžioji dalis akcijų priklauso valstybei ar savivaldybei, jeigu ne mažiau kaip 2 finansinius metus iš eilės bent du dydžiai viršija Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje nurodytus vidutinių įmonių dydžius:

1.      Balanse nurodyto turto vertė – 20 000 000 eurų;

2.      Pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus – 40 000 000 eurų;

3.      Vidutinis metinis darbuotojų skaičius – 250 darbuotojų.

 

32. Viešojo intereso įmonė – įmonė, svarbi visuomenei dėl savo veiklos masto ar pobūdžio, klientų skaičiaus. Viešojo intereso įmonė yra:

9) valstybės įmonė ir (ar) savivaldybės įmonė, kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 finansinius metus iš eilės viršija dydžius, nurodytus Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje, akcinė bendrovė ir (ar) uždaroji akcinė bendrovė, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės teise ir kurių ne mažiau kaip du rodikliai paskutinę finansinių metų dieną ne mažiau kaip 2 finansinius metus iš eilės viršija dydžius, nurodytus Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 4 straipsnio 3 dalyje

32. Viešojo intereso įmonė – įmonė, svarbi visuomenei dėl savo veiklos masto ar pobūdžio, klientų skaičiaus. Viešojo intereso įmonė yra:

9) valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, akcinė bendrovė, uždaroji akcinė bendrovė, kurių akcijos ar dalis akcijų, suteikiančių daugiau kaip 1/2 visų balsų šių bendrovių visuotiniame akcininkų susirinkime, priklauso valstybei ir (arba) savivaldybei nuosavybės teise ir kurios laikomos didelėmis įmonėmis pagal Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą.

69 straipsnis. Audito komitetas
69 straipsnis papildomas nauja 6 dalimi (buvusi 6 dalis nuo šiol laikoma 7 dalimi).

2017 m. lapkričio 21 d. buvo priimtas Įstatymas Nr. XIII-784, iš dalies keičiantis Akcinių bendrovių įstatymą. Naujieji Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai įtvirtina bendrovės vadovo pareigą prieš sudarant sandorį su susijusia šalimi kreiptis į audito komitetą (ir stebėtojų tarybą arba valdybą, kai stebėtojų taryba nesudaroma). Atsižvelgiant į nurodytus pakeitimus, buvo papildytas ir aptariamas Įstatymas, numatant pareigą Audito komitetui teikti savo nuomonę dėl sandorių su susijusia šalimi.

6. Viešojo intereso įmonėse, nustatytose šio įstatymo 2 straipsnio 32 dalies 1 punkte, audito komitetas, be šio straipsnio 5 dalyje nustatytų pareigų, taip pat teikia nuomones dėl šių įmonių sudaromų sandorių su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 37-2 straipsnyje