Pakeistas Labdaros ir paramos įstatymas

2016 m. spalio 12 d. Seimas priėmė įstatymą Nr. XII-2679, keičiantį Labdaros ir paramos įstatymą (įstatymo Nr. I-172). Pakeitimai skirti kovai su potencialiais interesų konfliktais ir neskaidriu valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių lėšų panaudojimu. Pakeitimai įsigaliojo 2016 m. spalio 18 d.

Įstatymo 5 straipsnis papildytas naujomis 3 ir 4 dalimis. Naujoji 3 dalis uždraudžia valstybės ir savivaldybių įmonėms (tokioms įmonėms, kuriose valstybė ar savivaldybė turi ne mažiau kaip 50 procentų balsų) teikti paramą tokių įmonių dalyviams ir su dalyviais susijusioms įmonėms. Priešingu atveju išmokėtos lėšos nebus pripažįstamos parama, t. y. valstybės ar savivaldybės įmonė negalės pasinaudoti Pelno mokesčio įstatyme numatyta lengvata ir atskaityti dvigubai didesnę (nei išmokėtoji) sumą. Naujasis pakeitimas taip pat numato ir išimtį. Valstybės ar savivaldybės įmonė galės suteikti paramą net ir savo dalyviams ar su dalyviu susijusioms įmonėms, jeigu parama teikiama juridiniams asmenims, kurie užsiima bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrine veikla, švietimu, sportu, socialinių paslaugų gyventojams teikimu arba visuomenės sveikatos priežiūra.

Naujojoje 4-ojoje dalyje apibrėžta, kokie juridiniai asmenys laikomi susijusiais su valstybės ar savivaldybės įmonės dalyviu. Susijusiais asmenimis laikomi:

1) juridiniai asmenys, kuriuose tas pats dalyvis turi 1/3 ar daugiau įstatinio kapitalo arba turi teises į 1/3 ar daugiau visų balsų;

2) juridiniai asmenys, kurie su dalyviu yra bendrai valdomi ar turi bendrą administracinį padalinį arba kurių valdymo ar priežiūros organe yra pusė ar daugiau tų pačių narių kaip ir dalyvio valdymo ar priežiūros organuose;

3) juridiniai asmenys, su kuriais yra įsipareigojęs derinti savo veiklos sprendimus dalyvis arba už kurių prievolių tretiesiems asmenims įvykdymą yra įsipareigojęs atsakyti dalyvis, arba kurie yra įsipareigoję perduoti visą arba dalį pelno ar suteikę teisę naudoti 1/3 ar daugiau savo turto dalyviui.

VMI primena, kad iki 2016 m. spalio 17 d. galiojusiame LPĮ 5 straipsnyje buvo įteisinta nuostata, leidžianti valstybės ir savivaldybių valdomoms įmonėms, kuriose valstybei ir / ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančios akcijos visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų, teikti paramą, jeigu jos neturi mokestinių nepriemokų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybių biudžetams ar fondams, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Sugriežtintas minėtų valstybės bei savivaldybių valdomų įmonių paramos teikimas padės išvengti piktnaudžiavimo atvejų, kai šios įmonės remia savo dalyvius, taip mažindamos savo pajamų dalį (pagal Pelno mokesčio įstatymo nuostatas, paramai gali būti skiriama iki 40 proc. gautų pajamų).

Kovojant su neskaidriu valstybės ir savivaldybių įmonių lėšų panaudojimu, įtvirtinta pareiga tokioms įmonėms savo tinklalapyje viešinti informaciją apie suteiktą paramą. Nuo šiol valstybės ir savivaldybių įmonės ne vėliau kaip per vieną mėnesį turės pateikti informaciją apie paramos gavėją (gavėjus), paramos tikslą, paramos sumą, paramos teikimo laikotarpį.

Seimas dar labiau sugriežtino ir galimybę remti politines partijas ir kampanijas. Aiškiai numatyta, kad bet koks turtas, perduotas politinėms partijoms, valstybės politikams ar politinėms kampanijoms finansuoti ir politinių kampanijų dalyvių politinių kampanijų laikotarpiu atsiradusiems ar su politinėmis kampanijomis susijusiems skolos įsipareigojimams padengti, negali būti laikomas parama. Be to, nuo šiol parama nebus laikoma ir politiniais tikslais neatlygintinai suteiktos paslaugos.