Pakeistas Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašas

2018 m. kovo 29 d. socialinės apsaugos ir darbo ministras priėmė įsakymą Nr. A-142, kuriuo pakeitė Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-253 (toliau – Aprašas). Aprašo pakeitimai įsigaliojo 2018 m. kovo 31 d.

KOMENTARAS NAUJA REDAKCIJA SENA REDAKCIJA
5.2 papunktis patikslintas, nurodant, kad užsienietis, turintis leidimą dirbti sezoninį darbą ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui, turi turėti daugkartinę nacionalinę vizą. 5. Užsienietis, kuriam vadovaujantis šiuo Aprašu buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą:

5.2. ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui turi gauti daugkartinę nacionalinę vizą.

5. Užsienietis, kuriam vadovaujantis šiuo Aprašu buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą:

5.2. ilgesniam kaip 90 kalendorinių dienų laikotarpiui turi gauti nacionalinę vizą.

Aiškiai numatyta, kad rinkliavą už leidimo dirbti išdavimą moka darbdavys ir ji turi būti sumokėta iki prašymo pateikimo dienos. 7. Už leidimo dirbti išdavimą (prireikus – jo dublikatą), leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava, kurią darbdavys sumoka iki Prašymo pateikimo teritorinei darbo biržai dienos. 7. Už leidimo dirbti išdavimą (prireikus – jo dublikatą), leidimo dirbti galiojimo laiko pratęsimą imama Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta valstybės rinkliava.
Pakeitimu Aprašo 9.4 papunktis pripažintas netekusiu galios. Ši nuostata, įpareigojanti darbdavį kartu su prašymu išduoti užsieniečiui leidimą dirbti sezoninį darbą pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad užsienietis Lietuvoje turės tinkamą gyvenamąją patalpą, perkelta į Aprašo 1 priedą „Prašymas išduoti leidimą dirbti sezoninį darbą užsieniečiui“ ir 2 priedą „Prašymas pratęsti leidimo dirbti sezoninį darbą galiojimą“.  – 9. Darbdavys (Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas), ketinantis įdarbinti užsienietį dirbti sezoninį darbą pagal terminuotą darbo sutartį, pateikia Prašymą (šio Aprašo 1 priedas) ir šiuos dokumentus:

9.4. dokumentą, patvirtinantį, kad užsienietis leidimo dirbti galiojimo laikotarpiu turės tinkamą gyvenamąją patalpą, kurios plotas, tenkantis kiekvienam pilnamečiam asmeniui, deklaravusiam joje gyvenamąją vietą, yra ne mažesnis kaip 7 kvadratiniai metrai (pateikiami viename iš šio Aprašo 9.4.1–9.4.2 papunkčių nurodyti dokumentai):

9.4.1. kai užsienietis tinkama gyvenamąja patalpa pasirūpina pats:

9.4.1.1. išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantį, kad užsienietis Lietuvos Respublikoje nuosavybės teise turi tinkamą gyvenamąją patalpą, ir dokumentą, patvirtinantį pilnamečių asmenų, jau deklaravusių gyvenamąją vietą toje patalpoje, skaičių;

9.4.1.2. nuomos ar panaudos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją ir išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantį, kad ši sutartis įregistruota;

9.4.1.3. įsipareigojimą, patvirtintą fizinio ar juridinio asmens, suteikti užsieniečiui tinkamą gyvenamąją patalpą, išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantį, kad asmuo yra gyvenamosios patalpos savininkas arba bendraturtis;

9.4.2. kai tinkamą gyvenamąją patalpą parūpina darbdavys arba jis tarpininkauja surandant tinkamą gyvenamąją patalpą užsieniečiui – nuomos sutarties, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kopiją, iš kurios sąlygų būtų galima įsitikinti Įstatymo 621 straipsnio 1 dalies 4 punkte nurodytų sąlygų buvimu, ir išrašą iš Nekilnojamojo turto registro, patvirtinantį, kad ši sutartis įregistruota.

Pakeitimu Aprašo 11.2 papunktyje numatytos tokios naujos nuostatos:

1.                            Darbdavys, norintis įdarbinti užsieniečius sezoniniam darbui, turi atitikti tam tikrus reikalavimus. Ar darbdavys šiuos reikalavimus atitinka, tikrinama tik tuomet, jeigu jis nėra įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą.

2.                            Darbdavys, kuris buvo nubaustas dėl darbo nedeklaravimo (darbo laiko apskaitos dokumentuose nepažymėjo darbuotojo dirbtų viršvalandžių, darbo laiko švenčių ar poilsio dienomis ar darbo laiko naktį), galės įdarbinti užsieniečius sezoniniam darbui.

3.                            Įdarbinti užsieniečius sezoniniam darbui gali tik tie darbdaviai, kurie per pastaruosius metus nebuvo bausti dėl nelegalaus darbo ar užsieniečių įdarbinimo tvarkos pažeidimo.

11. Priėmęs šio Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas, įvertindamas Įstatymo 621 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, patikrina:

11.2. ar darbdavys yra įtrauktas į Patvirtintų įmonių sąrašą, kaip nustatyta Vizų išdavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Jei darbdavys nėra Patvirtintų įmonių sąraše, patikrinama ar jis atitinka šiuos reikalavimus:

11.2.1. yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas;

11.2.2. nėra likviduojamas, bankrutuojantis arba jam iškelta bankroto byla, arba nėra likviduotas, arba nevykdo ekonominės veiklos;

11.2.3. neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio draudimo fondui;

11.2.4. darbdavio vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 ir 540 straipsnius;

11.2.5. darbdaviui per pastaruosius vienus metus nebuvo skirta bauda už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56 ir 57 straipsniuose nustatytus pažeidimus;

11. Priėmęs šio Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas, įvertindamas Įstatymo 621 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, patikrina:

11.2. ar darbdavys atitinka šiuos reikalavimus:

11.2.1. yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba fizinis asmuo, kuris yra nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas;

11.2.2. nėra likviduojamas, bankrutuojantis arba jam iškelta bankroto byla, arba nėra likviduotas, arba nevykdo ekonominės veiklos;

11.2.3. neturi neatidėtų įsiskolinimų Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ar Valstybinio socialinio draudimo fondui;

11.2.4. darbdavio vadovas ar kitas atsakingas asmuo neturi galiojančios administracinės nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 95 ir 540 straipsnius už nelegalų darbą;

11.2.5. darbdavys neturi galiojančios nuobaudos pagal Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos įstatymo 121 straipsnį, o nuo 2017 m. liepos 1 d. – už Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo 56, 57 ir 58 straipsniuose nustatytus pažeidimus;

Minimalus gyvenamojo ploto reikalavimas nesikeitė, jis buvo numatytas Aprašo 9.4 papunktyje, kuris buvo panaikintas. 11. Priėmęs šio Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas, įvertindamas Įstatymo 621 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, patikrina:

11.3. nustatytą vienam asmeniui tenkančio gyvenamojo ploto, kiekvienam pilnamečiam asmeniui deklaravusiam jame gyvenamąją vietą, ne mažesnio kaip 7 kvadratiniai metrai, reikalavimą;

11. Priėmęs šio Aprašo 9 punkte nurodytus dokumentus, teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas, įvertindamas Įstatymo 621 straipsnio 1 dalyje nurodytas sąlygas, patikrina:

11.3. nustatytą vienam asmeniui tenkančio gyvenamojo ploto reikalavimą;

Sutrumpinti išvados dėl leidimo išdavimo pateikimo ir sprendimo priėmimo terminai.

Taip pat sutrumpintas terminas sprendimui dėl atsisakymo išduoti leidimą priimti. Toks sprendimas turės būti priimamas per 7 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos (anksčiau jį reikėjo priimti per 14 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos).

Visi kiti terminai taip pat pakeisti, vietoj kalendorinių dienų nurodant darbo dienas.

16. Teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šio Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos pateikia Lietuvos darbo biržai išvadą dėl leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo. Prašymas išduoti leidimą dirbti užsieniečiui turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 4 darbo dienas nuo jo gavimo Lietuvos darbo biržoje. 16. Teritorinės darbo biržos įgaliotas valstybės tarnautojas ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo šio Aprašo 9 punkte nurodytų dokumentų gavimo dienos pateikia Lietuvos darbo biržai išvadą dėl leidimo dirbti užsieniečiui išdavimo. Prašymas išduoti leidimą dirbti užsieniečiui turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo jo gavimo Lietuvos darbo biržoje.
Leidime dirbti nuo šiol turės būti nurodoma užsieniečio darbo funkcija, t. y. profesija, pareigų pavadinimas ir kodas. 19. Leidime dirbti nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, pilietybė, gimimo data, leidimo dirbti galiojimas, sezoninis darbas (nurodoma ekonominės veiklos rūšis ir kodas), darbdavio pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, el. paštas, darbo laiko trukmė ir darbo funkcija (profesija, pareigų pavadinimas, kodas pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių). Informacijos apie profesinę kvalifikaciją leidime nurodyti neprivaloma. 19. Leidime dirbti nurodoma užsieniečio vardas, pavardė, pilietybė, gimimo data, leidimo dirbti galiojimas, sezoninis darbas (nurodoma ekonominės veiklos rūšis ir kodas), darbdavio pavadinimas, kodas, adresas, telefonas, el. paštas, darbo laiko trukmė. Informacijos apie profesinę kvalifikaciją leidime nurodyti neprivaloma.