Pakeisti užsieniečių darbą reglamentuojantys teisės aktai

2016 m. gruodžio 6 d. buvo priimti trys socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai, keičiantys užsieniečių darbą Lietuvoje reglamentuojančius teisės aktus: įsakymas Nr. A1-649, keičiantis Leidimo dirbti užsieniečiams išdavimo sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. A1-133 (toliau – Leidimo dirbti išdavimo tvarkos aprašas), įsakymas Nr. A1-650, keičiantis Sprendimo dėl užsieniečių aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. A1-587 (toliau – Sprendimų dėl profesinės kvalifikacijos priėmimo tvarkos aprašas), ir įsakymas Nr. A1-651, keičiantis Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašą, patvirtintą socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. A1-139 (toliau – Sprendimo dėl darbo atitikties darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas). Įsakymai pakeisti įgyvendinant 2016 m. rugsėjo 14 d. Užsieniečių teisinės padėties įstatymo pakeitimus. Atnaujinimai įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 d.

Pakeitimais siekiama supaprastinti užsieniečių įdarbinimo tvarką ir mažinti administracinę naštą. Panaikinta daug nuostatų, anksčiau apsunkinusių užsieniečių įdarbinimą:

 • Anksčiau leidimą dirbti užsienietis privalėjo įsigyti tais atvejais, kai jo nuolatinė darbo vieta buvo užsienyje, o į Lietuvą jis buvo siunčiamas dirbti laikinai. Žinoma, buvo numatyta ir išimčių, tačiau pagal bendrąją taisyklę toks asmuo turėjo gauti leidimą dirbti Lietuvoje. Naujoji Leidimo dirbti išdavimo tvarkos aprašo redakcija šį reikalavimą panaikina.
 • Pagal ankstesnį reguliavimą užsienietis, studijuojantis Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje ir turintis leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, norėdamas įgyvendinti savo teisę dirbti, turėjo kreiptis dėl leidimo dirbti gavimo ir pateikti nustatytos formos prašymą. Nuo naujųjų metų to daryti nebereikės.
 • Ankstesnė Leidimo dirbti išdavimo tvarkos aprašo redakcija numatė, kad darbdavys, ketinantis įdarbinti užsienietį, neatleistą nuo pareigos įgyti leidimą dirbti, prieš 1 mėnesį turėjo teritorinei darbo biržai pateikti informaciją apie prognozuojamą užsieniečio įdarbinimo poreikį. Taip pat buvo numatyta, kad įmonė, įstaiga ar organizacija, priimanti atsiųstą laikinai dirbti užsienietį, turėjo pateikti darbo biržai nustatytos formos prašymą ir papildomus dokumentus. Nuo naujųjų metų šie punktai netenka galios, todėl tokios informacijos, prašymų ir dokumentų teikti nebereikės.
 • Ankstesnis reguliavimas numatė, kad leidimas dirbti užsieniečiui neišduodamas (nepratęsiamas), jeigu anksčiau užsieniečiui išduotas leidimas buvo panaikintas dėl nustatytos apgaulės ir nepraėjo vieni metai po leidimo panaikinimo arba jeigu užsienietis per 6 mėnesius nuo leidimo dirbti įsigaliojimo nėra įdarbinamas (arba turėjo ilgesnę kaip 3 mėnesių darbo pertrauką). Atnaujinimais šie pagrindai neišduoti (nepratęsti) leidimo dirbti buvo panaikinti.
 • Panaikintas Sprendimo dėl darbo atitikties darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo 5 papunktis, numatęs, kad Lietuvos darbo biržos direktorius du kartus per metus (iki liepos 1 d. ir iki sausio 1 d.) tvirtina profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą.

Be to, buvo atlikti tokie Aprašų pakeitimai:

 • Anksčiau įmonių kolegialaus valdymo ir priežiūros organų nariams buvo numatytos išimtinės teisės. Naujosios Aprašų redakcijos tokias išimtines teises palieka tik įmonių dalyviams, vadovams ir akcininkams.
 • Pakeistas Sprendimų dėl profesinės kvalifikacijos priėmimo tvarkos aprašo 13 punktas. Nuo šiol darbdavys, siekiantis įdarbinti užsienietį (išskyrus kai užsienietis yra 18–30 metų amžiaus, įgijęs aukštąjį išsilavinimą arba studijuojantis, siekia pagilinti lietuvių kalbos žinias ar savo profesinę kompetenciją arba įgyti papildomų kompetencijų), turi registruoti laisvą darbo vietą teritorinėje darbo biržoje, o skelbimo galiojimo laikas negali būti trumpesnis kaip 14 dienų nuo registravimo dienos. Ankstesnė redakcija numatė kitokius galiojimo terminus. Registruojant paprastą laisvą darbo vietą skelbimo trukmė negalėjo būti trumpesnė kaip 1 mėnuo, o registruojant laisvą darbą vietą, jeigu profesija įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų Lietuvoje trūksta, sąrašą, skelbimas turėjo galioti bent 7 dienas. Atitinkamai pakeistas Sprendimo dėl darbo atitikties darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašas, numatant, kad užsieniečio darbo poreikis nustatomas atsižvelgiant į tai, kad darbdavio užregistruota darbo vieta per 14 dienų nebuvo užimta.
 • Ir anksčiau užsieniečiams buvo numatyta garantija, jog jų darbo užmokestis negali būti mažesnis už tą patį darbą dirbančių Lietuvos Respublikos piliečių darbo užmokestį toje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje. Naujosios Aprašų redakcijos nustato, kad jeigu analogišką darbą dirbančio Lietuvos Respublikos piliečio įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje nėra, tuomet užsieniečio darbo užmokestis negali būti mažesnis už Lietuvos statistikos departamento paskutinį paskelbtą metinį vidutinį mėnesinį darbo užmokestį pagal atitinkamą ekonominę veiklos rūšį.
 • Pakeistas Sprendimų dėl profesinės kvalifikacijos priėmimo tvarkos aprašo 3 papunktis, kuris įtvirtina, kad šis aprašas taikomas užsieniečiams, dirbantiems aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą ir turintiems leidimą laikinai gyventi Lietuvoje, kai paaiškėja, kad užsieniečiui mokamas darbo užmokestis taps mažesnis nei 3, bet ne mažesnis kaip 1,5 (pagal ankstesnę redakciją buvo – ne mažesnis kaip 2) Lietuvos statistikos departamento paskutinio paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydžio (jeigu jo profesija neįtraukta į profesijų, kurioms būtina aukšta profesinė kvalifikacija, kurių darbuotojų trūksta Lietuvoje, sąrašą).
 • Aiškiai nustatyta, kad visi pateikiami užsienio valstybių dokumentai turi būti patvirtinti Apostille (Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 1079, nustatyta tvarka).
 • Nauja redakcija išdėstytas Sprendimų dėl profesinės kvalifikacijos priėmimo tvarkos aprašo priedas – Prašymo priimti sprendimą dėl užsieniečio aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujančio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams formos pavyzdys.