Pakeistos duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės

Pakeistos duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba) direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas).

Pasikeitė draudėjų sąvoka (įsigaliojo nuo 2020-05-14):

 • pašalinti iš draudėjų sąrašo tradicinės ir kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės ir bendrijos, teikiančios duomenis apie dvasininkus ir tik vienuolyne dirbančius vienuolius;
 • papildomai įtraukti į sąrašą informacijos, reikalingos asmenų draudimui valstybės lėšomis, teikėjai, nurodyti Valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis tvarkos apraše, patvirtinto 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-269;
 • liko juridiniai asmenys, kitos organizacijos ar jų padaliniai, taip pat fiziniai asmenys, kurie įstatymų nustatyta tvarka privalo mokėti įmokas. Svarstytina ar tradicinės ir kitos valstybės pripažintos religinės bendruomenės ir bendrijos nepatenka į kitų organizacijų ar jų padalinių sąvoką.

Numatyta išimtis, kai SD pranešimai nėra teikiami Fondo valdybos teritoriniam skyriui, kuriame vykdoma draudėjo apskaita (įsigalioja nuo 2020-07-01):

 • Visus SD pranešimus apie apdraustuosius asmenis, kurių valstybiniam socialiniam draudimui užtikrinti būtini duomenys (bent dalis jų) sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį, draudėjai teikia Fondo valdybos Vilniaus skyriui nustatytą tvarka, o ne Fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų Vilniaus skyriui kaip anksčiau.

Neliko galimybės draudėjams teikti SD pranešimus VSDFD Vilniaus skyriui faksimiliniu ryšiu (vis dar galima teikti tiesiogiai, siųsti registruota pašto siunta, pateikti elektroninę laikmeną, siųsti teisės aktų leidžiamu elektroniniu būdu) (įsigalioja nuo 2020-07-01).

Pasikeitė 2 pagrindai ką draudėjas privalo pateikti:

 • 1-SD pranešimą ir 2-SD pranešimą per 2 darbo dienas (prieš tai buvo per 3 darbo dienas) nuo valstybinio socialinio draudimo pradžios ar pabaigos apie apdraustuosius asmenis, kurių valstybiniam socialiniam draudimui užtikrinti būtini duomenys (bent dalis jų) sudaro valstybės ar tarnybos paslaptį (įsigalioja nuo 2020-07-01);
 • Kai savanoriškos praktikos sutartis pasibaigia ar yra nutraukiama, draudėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas privalo pateikti 2-SD pranešimą apie savanoriškos praktikos pabaigą (įsigaliojo nuo 2020-05-14).

Sutrumpintas 9-SD pranešimo pateikimo Fondo valdybos teritoriniam skyriui terminas: draudėjas privalo pateikti ne vėliau kaip kitą darbo dieną (prieš tai buvo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas) nuo tėvystės atostogų arba atostogų vaikui prižiūrėti suteikimo (atšaukimo) apdraustajam dienos (įsigaliojo nuo 2020-05-14).

Praplėstas sąrašas atvejų, kai pateikiamas 12-SD pranešimas (įsigaliojo nuo 2020-05-14):

 • atostogos dėl dalyvavimo ES, tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių, Lietuvos arba bendrai finansuojamuose paramos teikimo ir (arba) Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektuose;
 • apdraustajam asmeniui, dirbančiam pagal pameistrystės darbo sutartį, nustatytas mokymuisi skirtas laikas, kuris neįskaitomas į darbo laiką ir už kurį nėra mokamas darbo užmokestis (priežasties kodas – 05).

Į priedą SAM3SDP neįtraukiami (įsigaliojo nuo 2020-05-14):

 • asmenys, atleisti iš darbo valstybės ar savivaldybės įstaigoje, išlaikomoje iš valstybės ar savivaldybės biudžeto, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto ar iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų, valstybės ar savivaldybės įmonėje, viešojoje įstaigoje, kurių savininkė yra valstybė arba savivaldybė, ar Lietuvos banke, kuriems Darbo kodekse numatyta išeitinė išmoka mokama kas mėnesį lygiomis dalimis.

Atsirado naujas atvejis, kai pildomas SAM3SDP priedas (įsigaliojo nuo 2020-05-14):

 • gaunantiems atlygį asmenims, atlygintinai einantiems narystės pagrindu renkamąsias ar skiriamąsias pareigas, jeigu pagal atitinkamus teisės aktus nustatytas atlygis nėra apskaičiuojamas ir mokamas kas mėnesį ir apie asmenį nėra pateiktas 1-SD pranešimas.

Pasikeitė vienas iš pagrindų, kai apdraustojo asmens duomenys apie Registro duomenų bazėje kaupiamus draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir įmokas gali būti tikslinami (įsigaliojo nuo 2020-05-14):

 • Fondo valdybos teritorinio skyriaus iniciatyva, nustačius, kad draudėjas neteikia duomenų apie apdraustojo draudžiamąsias pajamas ir valstybinio socialinio draudimo įmokas arba konstatuojama, kad draudėjas nevykdo veiklos.

Kai draudėjo pavėluotai pateikti duomenys apima praėjusį ataskaitinį laikotarpį, ilgesnį nei 2 praėję kalendoriniai mėnesiai, o 1-SD pranešimo pateikimo atveju, ilgesnį nei vienas kalendorinis mėnuo – sprendimas dėl duomenų įrašymo į Registrą priimamas tik atlikus duomenų teisingumo ir pagrįstumo patikrinimą. Draudėjui nepateikus prašomų dokumentų arba iš pateiktų dokumentų nustačius, kad SD pranešime pateikti klaidingi ar nepagrįsti duomenys, SD pranešimo duomenys į Registrą neįrašomi Fondo valdybos teritorinio skyriaus sprendimu (įsigaliojo nuo 2020-05-14).

Nustatyti nauji reikalavimai darbdaviui (draudėjui) per 10 darbo dienų Fondo valdybos teritoriniam skyriui privalomai pateikti atitinkamą SD pranešimą (patikslintą SD pranešimą) šiais atvejais (įsigaliojo nuo 2020-05-14):

 • gavęs ES valstybės narės kompetentingos įstaigos išduotą atitinkamą dokumentą dėl taikytinos teisės nustatymo, pagal kurį turi būti teikiami (atitinkamai tikslinami) apdraustųjų asmenų duomenys;
 • gavęs Lietuvos kompetentingos įstaigos sprendimą dėl laikino taikomų teisės aktų nustatymo, priimtą pagal Reglamento (EB) Nr. 987/2009 6 str. 1 d. ar 16 str. 2 d., kuriuo nustatyta, kad apdraustajam taikomi kitos ES valstybės narės teisės aktai;
 • gavęs Lietuvos kompetentingos įstaigos sprendimą dėl atsisakymo išduoti A1 pažymėjimą dėl to, kad apdraustajam turi būti taikomi ne Lietuvos socialinio draudimo teisės aktai (yra išimčių).

Įsakymą galite rasti, paspaudę šią nuorodą.