Pakeistos gyventojų gautų pajamų pažymos pildymo ir išdavimo taisyklės

2016 m. lapkričio 11 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-136 ir nauja redakcija išdėstė Nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų pajamų ir nuo jų Lietuvoje sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0594 formos bei nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų ir nuo jų sumokėto pajamų mokesčio pažymos FR0595 formos užpildymo bei išdavimo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2004 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. VA-50 (toliau – Taisyklės). Naujosios Taisyklės įsigalios 2017 m. sausio 1 d.

Pagrindiniai naujojoje redakcijoje numatyti pokyčiai:

 1. Lietuvos gyventojas, norintis gauti pažymos FR0594 arba FR0595 (nenuolatiniams gyventojams) formą, mokesčių administratoriui turi pateikti prašymą išduoti atitinkamos pažymos formą. Dabar galiojanti Taisyklių redakcija leidžia pateikti laisvos formos prašymą. Taisyklėse taip pat nenumatyta, kokią informaciją būtina nurodyti pateikiamame prašyme. Naujoji redakcija numato, kad prašyme išduoti pažymos FR0594 arba FE0595 formą turi būti nurodyta:
 • Gyventojo vardas, pavardė, identifikacinis numeris, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
 • Prašymo data ir numeris;
 • Mokestinis laikotarpis, kurio pažymos forma prašoma;
 • Norimos gauti pažymos formos egzempliorių skaičius;
 • Informacija, ar norima, kad kartu su apmokestinamomis pajamomis būtų nurodytos ir neapmokestinamos pajamos;
 • Būdas, kuriuo gyventojas nori atsiimti pažymos formą (atsiųsti paštu ar atsiimti nurodytame AVMI padalinyje).

Naujaisiais pakeitimais buvo patvirtinti 2 Taisyklių priedai – Prašymo išduoti pažymos FR0594 formą ir Prašymo išduoti pažymos FR0595 formą pavyzdžiai.

 1. Nauja Taisyklių redakcija, skirtingai nei galiojanti dabar, išvardija Prašymo išduoti pažymos FR0594 arba FR0595 formą pateikimo būdus. Tokį prašymą galima pateikti:
 • Elektroniniu būdu per Mano VMI sistemą;
 • Atsiųsti paštu kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 • Pateikti tiesiogiai AVMI padalinyje.
 1. Įtraukta nauja nuostata taikoma tik nenuolatiniams Lietuvos gyventojams, norintiems gauti pažymos FR0595 formą.

Jeigu nenuolatinis gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo:

 • B klasės neapmokestinamųjų pajamų, arba
 • Pajamų, kurios nėra pajamų mokesčio objektas, arba
 • B klasės pajamų, kurių jis neprivalo deklaruoti,

tai kartu su prašymu išduoti pažymos FR0595 formą mokesčių administratoriui jis turi pateikti pajamų gavimą patvirtinančius dokumentus.

 1. Nuo naujųjų metų visų mokestinių laikotarpių (net ir iki 2014 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių) gautos pajamos bus nurodomos eurais.