Pakeistos importo deklaracijos pateikimo taisyklės

2016 m. spalio 11 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 1B-822 buvo pakeistos Elektroninės importo deklaracijos pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo procedūrų vykdymu, mainų taisyklės (toliau – Taisyklės). Taisyklės išdėstytos nauja redakcija, kuri įsigaliojo 2016 m. spalio 14 d. Taisyklės pakeistos siekiant sutapatinti nuostatas su įsigaliojusiais Europos Sąjungos teisės aktais muitų teisės srityje – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 952/2013, kurio kai kurios nuostatos įsigaliojo 2016 m. birželio 1 d., Komisijos įgyvendinimo reglamentu Nr. 2015/2447, įsigaliojusiu 2016 m. gegužės 1 d., ir Komisijos deleguotuoju reglamentu Nr. 2016/341, įsigaliojusiu 2016 m. gegužės 1 d.

Nors Taisyklės išdėstytos visiškai naujai, esminius pokyčius vis dėlto galima išskirti. Pagrindiniai pakeitimai:

  1. Pakeistos kai kurios sąvokos. Pavyzdžiui numatyta, kad importo procedūra apima ir muitinį sandėliavimą, tačiau neapima muitinės prižiūrimo prekių perdirbimo ir sunaikinimo.
  2. Atsižvelgiant į nurodytų reglamentų įsigaliojimą, pakeistos nuorodos į anksčiau galiojusius Europos Sąjungos teisės aktus.
  3. Muitinės deklaraciją deklarantas gali pateikti ne tik pateikęs importuojamas prekes importo muitinės įstaigai, bet ir iš anksto. Pateikus deklaraciją iš anksto, pačios deklaruojamos prekės privalo būti pateikiamos vėliau. Tokiu atveju deklarantas nuo šiol privalo informuoti muitinės įstaigą apie prekių pateikimą atskiru elektroniniu pranešimu IEIGPLT. Ankstesnėje Taisyklių redakcijoje buvo numatyta, kad deklarantas muitinės įstaigą gali informuoti ir kitu būdu, t. y. nepateikdamas IEIGPLT pranešimo. Be to, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 952/2013, net dvigubai pailgintas terminas prekių pateikimui. Pagal ankstesnę redakciją prekės muitinės įstaigai turėjo būti pateikiamos per 15 kalendorinių dienų nuo deklaracijos pateikimo. Pakeitimu šis terminas pailgintas iki 30 kalendorinių dienų.
  4. Numatyta, kad muitinės įstaiga atlieka patikrinimą ir deklarantui siunčia pranešimą apie sprendimą tikrinti importuojamas prekes (IEI60LT) ne tik tais atvejais, kai nustato būtinybę fiziškai patikrinti deklaruojamas prekes, bet ir tuomet, kai nusprendžia paimti pateiktų prekių pavyzdžius.
  5. Įtvirtintas naujas deklaranto siunčiamas pranešimas – deklaracijos priedas IEATDLT. Šiuo pranešimu muitinės įstaigai išsiunčiamas deklaraciją papildantis dokumentas, kai pagal teisės aktus toks dokumentas yra reikalingas. Papildantis dokumentas gali būti pridedamas pateikiant importo deklaraciją arba per 30 dienų nuo šios deklaracijos pateikimo.
  6. Pakeista prašymo atlikti muitinės nurodytus veiksmus (IESUPLT) pateikimo ir atsakymo į prašymą tvarka. Nuo šiol tokį pranešimą muitinės įstaiga siųs ir šiais atvejais:
  • Atlikusi pirminį pateiktos deklaracijos ar papildomų dokumentų tikrinimą muitinės įstaiga nustato, kad pateikti ne visi ar nepilni dokumentai ir ketina priimti sprendimą neišleisti importuojamų prekių bei siūlo deklarantui pareikšti savo nuomonę. Tokiu atveju deklarantas pranešimu IESUPALT gali pareikšti savo nuomonę arba pranešimu IEI13LT pateikti prašymą papildyti deklaraciją.
  • Kai muitinės įstaiga, nusprendusi fiziškai patikrinti importuojamas prekes (ar paimti pavyzdžius) ir deklarantą apie tai informavusi atskiru pranešimu, nesulaukia iš deklaranto prašytos pagalbos. Tokiu atveju nurodomas papildomas terminas, per kurį deklarantas įpareigojamas atvykti ir suteikti reikiamą pagalbą muitinės įstaigai.