Pakeistos metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės

2018 m. rugpjūčio 24 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-65, kuriuo pakeitė Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo pajamų mokesčio deklaracijos GPM309 formos užpildymo ir pateikimo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2009 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. VA-82 (toliau – Taisyklės). Taisyklių pakeitimai įsigaliojo 2018 m. rugpjūčio 25 d.

Pagrindiniai Taisyklių pakeitimai:

  1. Deklaracijos 15 laukelyje įrašoma metinio NPD suma. Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojo Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, kuriais keičiama metinio NPD apskaičiavimo tvarka (taikoma apskaičiuojant gyventojų pajamų mokestį nuo 2018 metais gautų pajamų), buvo pakoreguotos Taisyklės, įtraukiant 2018 m. taikytino metinio NPD apskaičiavimo tvarkas.
  2. Deklaracijos 16 ir 17 laukeliuose turi būti įrašomas mėnesių, kuriais nenuolatinis Lietuvos gyventojas turėjo teisę į individualų NPD, skaičius. Taisyklės atnaujintos įtraukiant nuostatas, pagal kurias apskaičiuojama 2018 metais gautoms pajamoms taikomo NPD suma.
  3. Nenuolatiniai Lietuvos gyventojai, 2018 metais gavę palūkanų už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą, ar už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą, turės užpildyti deklaracijos II skyrių „Dėl pajamų mokesčio lengvatos palūkanoms taikymo“.
  4. 21 laukelyje turi būti įrašoma palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius suma, jeigu nenuolatinis Lietuvos gyventojas tais pačiais 2018 metais gavo palūkanų per tarpusavio skolinimo platformą arba sutelktinio finansavimo platformą.
  5. Palūkanų, gautų per tarpusavio skolinimo platformą arba sutelktinio finansavimo platformą, suma įrašoma 23 deklaracijos laukelyje.
  6. Kai deklaracijoje deklaruojama tik per tarpusavio skolinimo platformas ar sutelktinio finansavimo platformas gautų palūkanų suma, deklaracijos 25 laukelyje įrašoma iš užsienio vienetų gautų analogiškų palūkanų suma.
  7. Nenuolatiniam Lietuvos gyventojui grąžintina pajamų mokesčio suma apskaičiuojama atsižvelgiant į palūkanas, gautas per tarpusavio skolinimo platformas ar sutelktinio finansavimo platformas.