Pakeistos Metinės pajamų deklaracijos pildymo taisyklės

2018 m. kovo 1 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-21, kuriuo pakeitė Metinės pajamų deklaracijos GPM308 formos ir jos priedų formų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisykles, patvirtintas VMI viršininko 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. VA-96 (toliau – Taisyklės). Taisyklių pakeitimai įsigaliojo 2018 m. kovo 2 d.

Pagrindiniai pakeitimai:

 1. Pakeitimais nustatyta, kad Taisyklės taikomos deklaruojant 2014–2017 metų mokestinių laikotarpių pajamas bei asmenims, kurie 2018 metais galutinai išvyksta iš Lietuvos ir deklaruoja pajamas, gautas iki išvykimo dienos. Deklaruojant 2018 metais gautas pajamas (iki 2019 m. gegužės 2 d.) šios Taisyklės nebebus taikomos.
 2. Atlikti kai kurie techninio pobūdžio pataisymai. Pavyzdžiui, anksčiau numatytas pajamas, gautas iš netauriųjų metalų laužo, nuo 2018 m. pakeitė pajamos, gautos iš atliekų pardavimo.
 3. Patikslinta, kad pildant GPM308P priedą tuo atveju, kai jis pildomas galutinai išvykstant iš Lietuvos (ir jame deklaruojamos 2018 metais gautos pajamos), deklaruojant užsienio valstybėje gautas pajamas, kurios Lietuvoje atleidžiamos nuo pajamų mokesčio, P1 laukelyje įrašomas 1.
 4. Aiškiai įvardinta, kad tuo atveju, kai gyventojas įsigijo verslo liudijimą „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos)“ veiklai ir jo per 2018 metus gautos pajamos viršija 45 000 eurų, GPM308P priedo P4 laukelyje įrašoma tik šią sumą viršijanti pajamų dalis.
 5. 2017 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių užsienio valstybėje gautos pajamos, kurios atleidžiamos nuo pajamų mokesčio Lietuvoje, deklaruojamos GPM308N priede, o 2018 metais gautos pajamos – GPM308P priede.
 6. Taisyklės papildytos nauju 621 punktu, pagal kurį GPM308V priedo I skyriuje deklaruojamos tokios 2018 metais gautos pajamos:
  • visos pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant žemės ūkio individualią veiklą. Šios pajamos deklaruojamos nurodant pajamų rūšies kodą 35 (deklaruojant 2018 metais uždirbtas žemės ūkio veiklos pajamas V5 laukelyje įrašomas skaičius 0 – kai deklaruojantis asmuo nėra įregistruotas ir neprivalo registruotis PVM mokėtoju, 1 – kai deklaruojamos užsienio valstybėje gautos žemės ūkio veiklos pajamos, 10 – kai deklaruojantis asmuo registruotas arba privalo registruotis PVM mokėtoju);
  • visos pajamos, gautos (uždirbtos) vykdant įregistruotą individualią veiklą arba tokią individualią veiklą, kurią privaloma įregistruoti. Šios pajamos deklaruojamos nurodant pajamų rūšies kodą 93 (V5 laukelyje įrašomas skaičius 15);
  • iš veiklos, vykdomos įsigijus verslo liudijimus (išskyrus „Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma, neteikiant apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo arba nakvynės ir pusryčių paslaugos“). Šios pajamos deklaruojamos nurodant pajamų rūšies kodą 93:
   • visos pajamos, gautos už parduotas prekes ir / ar suteiktas paslaugas iš juridinių asmenų, kurių veikla yra tapati gyventojo veiklai, vykdomai pagal verslo liudijimą;
   • už juridiniams asmenims suteiktas paslaugas ir parduotas prekes (įskaitant savo gamybos) bei už gyventojams jų individualios prekybos veiklos tikslais parduotas ne savo gamybos prekes gautų pajamų dalis, viršijanti 4 500 eurų;
   • gautų pajamų dalis, viršijanti 45 000 eurų.
  • už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn žemės ūkio veikloje naudojamą ilgalaikį turtą. Šios pajamos deklaruojamos nurodant pajamų rūšies kodą 93.

Pajamos iš individualios žemės ūkio veiklos, pajamos iš individualios veiklos ir skirtingose užsienio valstybėse gautos individualios veiklos pajamos nurodomos skirtingose GPM308V I skyriaus eilutėse.

 1. Numatyta, kad GPM308L priedas nepildomas, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gavo tik pajamų, kurioms taikomas 5 ar 10 proc. pajamų mokesčio tarifas (ankstesnėje redakcijoje buvo numatyta, kad priedas nepildomas tik tuomet, kai buvo gautos pajamos, apmokestinamos 5 proc. tarifu), neapmokestinamųjų pajamų ar pajamų iš veiklos pagal verslo liudijimą.
 2. Į Taisykles įtraukta 2018 metų metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimo formulė. 2018 metais MNPD = 4 560 (Eur) – 0,5 x (GMP (Eur, ct) – 4 800 (Eur, t. y. dvylika minimaliosios mėnesinės algos, galiojusios 2018 m. sausio 1 d., dydžių).
 3. Deklaruojant 2017 metų pajamas deklaracijos pagrindinio lapo 22 ir 24 laukeliuose įrašomas 0. Deklaruojant 2018 metų pajamas šiuose laukeliuose įrašoma pajamų mokesčio suma, apskaičiuota nuo pajamų, apmokestinamų 10 proc. tarifu. Jei gyventojas 2018 metais gavo pajamų, apmokestinamų 10 proc. tarifu, jis taip pat turi užpildyti GPM308U priedo I skyrių.
 4. Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas papildytas dviem naujais punktais. Nedeklaruojamoms neapmokestinamosioms pajamoms priskirta gyventojo gauta nauda, kai darbdavys sumoka už viešojo transporto bilietus, skirtus atvykti iš darbą ir parvykti iš jo, ir pajamos, gautos už suteiktą pagalbą slaptai bendradarbiaujant.