Pakeistos mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų pildymo taisyklės

2016 m. gruodžio 9 d. VMI viršininkas ir aplinkos ministras priėmė bendrą įsakymą Nr. VA-156/D1-866, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis deklaracijos FR0523 formos ir Mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijos FR0524 formos užpildymo taisykles, patvirtintas bendru VMI viršininko ir aplinkos ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. VA-61/D1-658 (toliau – Taisyklės). Kartu buvo patvirtintos naujos deklaracijų FR0521, FR0523 ir FR0524 formos. Taisyklės papildytos priedais: I priedas – apmokestinamųjų gaminių kodai, II priedas – Pakuotės rūšių kodai, III priedas – Savivaldybių ir Regionų aplinkos apsaugos departamentų (toliau – RAAD) kodai. Pakeitimai įsigaliojo 2016 m. gruodžio 13 d., naujosios Taisyklės ir deklaracijų formos turi būti taikomos deklaruojant 2016 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių mokestį už aplinkos teršimą.

 

APTARIMAS NAUJA REDAKCIJA SENA REDAKCIJA
Ankstesnė redakcija numatė, kad deklaracijas teikia tie asmenys, kurie išleidžia į vidaus rinką gaminius ar pakuotes. Nauja redakcija numato, kokį pakuočių kiekį asmuo privalo tiekti, kad jam atsirastų pareiga teikti deklaracijas. 4 punktas:

Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis ir (ar) pakuotės atliekomis deklaracijas (toliau – deklaracijos) teikia mokesčio mokėtojai, kurie Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekia apmokestinamuosius gaminius ir (ar) daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių, pripildytų gaminiais, ir tuščias pakuotes, juos išveža iš Lietuvos, vykdo ar nevykdo atliekų tvarkymo užduotis. Mokesčio mokėtojai užpildo deklaracijas pagal formas ir užpildymo Taisykles ir pateikia tai AVMI, kurioje yra registruotas mokesčio mokėtojas. Mokesčio mokėtojas privalo deklaruoti savo padalinio (-ių), t. y. filialo (-ų) ir (ar) atstovybės (-ių) (toliau – Filialas), duomenis.

4 punktas:

Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis ir (ar) pakuotės atliekomis deklaracijas (toliau – deklaracijos) teikia mokesčio mokėtojai, kurie išleidžia į vidaus rinką apmokestinamuosius gaminius ir (ar) pakuotes, juos išveža iš Lietuvos, vykdo ar nevykdo atliekų tvarkymo užduotis. Mokesčio mokėtojai užpildo deklaracijas pagal formas ir užpildymo Taisykles ir pateikia tai AVMI, kurioje yra registruotas mokesčio mokėtojas. Mokesčio mokėtojas privalo deklaruoti savo padalinio (-ių), t. y. filialo (-ų) ir (ar) atstovybės (-ių) (toliau – Filialas) duomenis.

Ankstesnė redakcija numatė, kad deklaracijas teikia tie asmenys, kurie išleidžia į vidaus rinką gaminius ar pakuotes. Nauja redakcija numato, kokį pakuočių kiekį asmuo privalo tiekti, kad jam atsirastų pareiga teikti deklaracijas. 5 punktas:

Užsienio valstybių asmenys, vykdantys ūkinę veiklą per Filialą ar kitą nuolatinę buveinę ir tiekiantys Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apmokestinamuosius gaminius ir (ar) daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių, pripildytų gaminiais, ir tuščias pakuotes, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, užpildo mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis ir (ar) mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijas ir jas pateikia AVMI pagal to Filialo arba kito užsienio juridinio asmens, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę, arba užsienio fizinio asmens, vykdančio veiklą per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje, kitos nuolatinės buveinės arba nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje vietą. Užsienio valstybių asmenys, neturintys Lietuvoje Filialo ar kitos nuolatinės buveinės arba nuolatinės bazės ir tiekiantys Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apmokestinamuosius gaminius ir (ar) daugiau kaip 0,5 tonos pakuočių, pripildytų gaminiais, ir tuščias pakuotes, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, užpildo mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis ir (ar) mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijas ir jas pateikia pasirinktai AVMI. Prieš užpildydamas deklaraciją, užsienio valstybės juridinis asmuo turi būti pateikęs prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojo registrą.

5 punktas:

Užsienio valstybių asmenys, vykdantys ūkinę veiklą per Filialą ar kitą nuolatinę buveinę ir išleidžiantys į Lietuvos Respublikos vidaus rinką apmokestinamuosius gaminius ir (ar) pripildytas gaminių pakuotes, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, užpildo mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis ir (ar) mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijas ir jas pateikia AVMI pagal to Filialo arba kito užsienio juridinio asmens, vykdančio veiklą per nuolatinę buveinę, arba užsienio fizinio asmens, vykdančio veiklą per nuolatinę bazę Lietuvos Respublikoje, kitos nuolatinės buveinės arba nuolatinės bazės įregistravimo Lietuvoje vietą. Užsienio valstybių asmenys, neturintys Lietuvoje Filialo ar kitos nuolatinės buveinės arba nuolatinės bazės ir išleidžiantys į Lietuvos Respublikos vidaus rinką apmokestinamuosius gaminius ir (ar) pripildytas gaminių pakuotes, pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, užpildo mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių atliekomis ir (ar) mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijas ir jas pateikia pasirinktinai AVMI. Prieš pildant deklaraciją, užsienio valstybės juridinis asmuo turi būti pateikęs prašymą įregistruoti į Mokesčių mokėtojo registrą.

Deklaracijos FR0523 priedo FR0523F F0 laukelis pakeistas į F9 laukelį. F9 laukelyje nurodoma ta pati informacija, kuri anksčiau buvo nurodoma F0 laukelyje. 17.10 papunktis:

Deklaracijos FR0523 priedas FR0523F

F9 laukelyje – apmokestinamųjų gaminių, kurių duomenys deklaruojami, rūšies kodas. Apmokestinamųjų gaminių rūšių kodų sąrašas pateiktas Taisyklių 1 priede;

17.10 papunktis:

Deklaracijos FR0523 priedas FR0523F

F0 laukelyje – apmokestinamųjų gaminių, kurių duomenys deklaruojami, rūšies kodas. Apmokestinamųjų gaminių rūšių kodų sąrašas pateiktas kitoje FR0523 formos lapo pusėje;

Numatyta išimtis, kuomet, apskaičiuojant pakuotės kiekį, tam tikros pakuotės į bendrą kiekį nėra įskaičiuojamos. 22.17 papunktis:

Deklaracijos FR0524 forma

18 laukelyje – mokesčio mokėtojo į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų ir tiektų vidaus rinkai gaminių atitinkamos pakuotės rūšies kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio. Kai 16 laukelio reikšmė yra nuo 61 iki 69 arba nuo 71 iki 79, į vidaus rinkai patiektų į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų gaminių atitinkamos rūšies pakuotės kiekį neįskaičiuojamas tas į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų ir savoms reikmėms sunaudotų gaminių atitinkamos rūšies pakuotės kiekis, kurį mokesčio mokėtojas, išpakavęs gaminius sunaudoti savoms reikmėms, kaip tuščią pakuotę perleido kitam asmeniui;

22.17 papunktis:

Deklaracijos FR0524 forma

18 laukelyje – mokesčio mokėtojo į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežtų ir tiektų vidaus rinkai gaminių atitinkamos pakuotės rūšies kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio;

Įtraukta daugiau atvejų, kuomet nereikia pildyti deklaracijos FR0524 formos 20 laukelio. Taip pat panaikintas pakartotinio naudojimo pakuotės apibūdinimas. Analogiškai pakeisti ir kiti Taisyklių papunkčiai: jeigu deklaracijos FR0524 formos 16 laukelyje įrašyta viena iš nurodytų naujų reikšmių, kitaip reikės pildyti ne tik 20, bet ir 22, 23, 25, 27 deklaracijos FR0524 formos laukelius ir šios formos FR0524F priedo F13 laukelį. 22.19 papunktis:

Deklaracijos FR0524 forma

20 laukelyje – mokesčio mokėtojo iš vidaus rinkos susigrąžintos daugkartinės pakuotės kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio. Kai 16 laukelio reikšmė yra 51, 54, 57 arba nuo 01 iki 09, arba nuo 11 iki 19, arba nuo 21 iki 29, arba nuo 61 iki 69, arba nuo 71 iki 79, arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą atitinkamos rūšies pakuotės kiekį, šis laukelis neužpildomas;

22.19 papunktis:

Deklaracijos FR0524 forma

20 laukelyje – mokesčio mokėtojo iš vidaus rinkos susigrąžintos pakartotinio naudojimo pakuotės kiekis (tonomis). Duomenų pateikimo tikslumas – 3 skaitmenys po kablelio. Kai 16 laukelio reikšmė yra nuo 01 iki 09 arba nuo 11 iki 19 arba nuo 21 iki 29 arba mokesčio mokėtojas deklaruoja tik išvežtą atitinkamos rūšies pakuotės kiekį, šis laukelis nepildomas. Pakartotinio naudojimo pakuotė (nauja ir naudota) nelaikoma susigrąžinta, kai ji įsivežama į Lietuvos Respublikos teritoriją iš kitos šalies. Taip pat Lietuvos Respublikos teritorijoje įsigyta nauja pakartotinio naudojimo pakuotė nelaikoma susigrąžinta pakuote;

Įtraukti nauji atvejai, kuomet reikia teikti deklaracijos FR0524 formos priedą FR0524K. 27 punktas:

FR0524 formos priedas FR0524K užpildomas tik tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas FR0524 formoje deklaruoja duomenis apie vidaus rinkai tiektą (užpildytas 17 ir (ar) 18 laukelis) kombinuotą tuščią pakuotę, kitam asmeniui Lietuvos Respublikos teritorijoje perleistą kombinuotą pirminę pakuotę, sunaudotą savoms reikmėms kombinuotą pirminę pakuotę, kitam asmeniui Lietuvos Respublikos teritorijoje perleistą kombinuotą antrinę (tretinę) pakuotę, sunaudotą savoms reikmėms kombinuotą antrinę (tretinę), kombinuotą pirminę daugkartinę pakuotę ir kombinuotą antrinę (tretinę) daugkartinę pakuotę (pakuotės rūšies kodai – 03, 09, 13, 19, 23, 29, 33, 39, 43, 49, 63, 69, 73 ir 79). Priede FR0524K nurodomi duomenys apie mokesčio mokėtojo deklaruotos vidaus rinkai tiektos kombinuotos pakuotės vyraujančią medžiagą. Priedas FR0524K neužpildomas tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas deklaruoja duomenis tik apie išvežtą gaminių kombinuotą pakuotę ir (ar) susigrąžintą iš vidaus rinkos daugkartinę kombinuotą pakuotę (užpildytas tik 19 ir (ar) 20 laukelis).

27 punktas:

FR0524 formos priedas FR0524K pildomas tik tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas FR0524 formoje deklaruoja duomenis apie vidaus rinkai tiektą (užpildytas 17 ir (ar) 18 laukelis) kombinuotą tuščią pakuotę, kombinuotą pirminę pakuotę, kombinuotą antrinę (tretinę) pakuotę, kombinuotą pirminę pakartotinio naudojimo pakuotę ir kombinuotą antrinę (tretinę) pakartotinio naudojimo pakuotę (pakuotės rūšies kodai – 03, 09, 13, 19, 23, 29, 33, 39, 43 ir 49). Priede FR0524K nurodomi duomenys apie mokesčio mokėtojo deklaruotos vidaus rinkai tiektos kombinuotos pakuotės vyraujančią medžiagą. Priedas FR0524K nepildomas ir tuo atveju, kai mokesčio mokėtojas deklaruoja duomenis tik apie išvežtą gaminių kombinuotą pakuotę ir (ar) susigrąžintą iš vidaus rinkos pakartotinio naudojimo kombinuotą pakuotę (užpildytas tik 19 ir (ar) 20 laukelis).