Pakeistos paklausimų nagrinėjimo taisyklės

2018 m. spalio 26 d. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius priėmė įsakymą Nr. V1-221, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė Paklausimų dėl turto arba verslo vertinimo ataskaitų atitikties Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 22 straipsnyje nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo taisykles, patvirtintas Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-349 (toliau – Taisyklės). Naujoji Taisyklių redakcija įsigaliojo 2018 m. spalio 31 d. ir bus taikoma nuo šios dienos pradėtoms paklausimų nagrinėjimo procedūroms.

Pagrindiniai pakeitimai:

  1. Paklausimą teikiantis asmuo nebeprivalės pateikti valstybės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento ar jo kopijos (nors pareiga sumokėti rinkliavą išliko);
  2. Nauja redakcija taip pat išdėstytas ir taisyklių priedas – patikrinimo aktas. Naujajame patikrinimo akte bus pateikiama tik ta informacija, kuri susijusi su nustatytais tikrintos ataskaitos neatitikimais (t. y. nebebus nurodoma, kokius Įstatymo reikalavimus tikrinta ataskaita atitinka).

Naujojoje Taisyklių redakcijoje net 3 kartus sutrumpintas paklausimo nagrinėjimo terminas. Anksčiau paklausimas turėjo būti išnagrinėtas per 3 mėnesius, o Tarnybos direktoriaus įsakymu šis terminas galėjo būti pratęstas dar 3 mėnesiams. Pakeitimu nustatyta, kad paklausimas turi būti išnagrinėtas per 1 mėnesį, o Tarnybos direktoriaus įsakymu šis terminas gali būti pratęstas dar 1 mėnesiui. Be to, į sutrumpintus terminus nėra įskaičiuojamas laikas, skirtas papildomai informacijai gauti.