Pakeistos pakuočių tvarkymo taisyklės

2019 m. balandžio 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministras priėmė įsakymą Nr. D1-249, kuriuo pakeitė Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 (toliau – Taisyklės). Pakeitimų įsigaliojimo terminai skiriasi, todėl jie nurodomi prie konkrečių pakeitimų.

 

KOMENTARAS NAUJA REDAKCIJA SENA REDAKCIJA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348, kuriuo buvo patvirtintos Taisyklės, taip pat buvo nustatytas pereinamasis laikotarpis. Pereinamuoju laikotarpiu, t. y. ne ilgiau kaip iki š. m. balandžio 30 d., leista vidaus rinkai tiekti produktus, kurių pakuotės nėra paženklintos nurodant joms pagaminti naudotas medžiagas. Todėl realus reikalavimas nurodyti tokią informaciją turėjo įsigalioti tik 2019 m. gegužės 1 d. Taigi, pakeitimu reikalavimai pakuočių ženklinimui ne švelninami, o paliekami tokie, kokie galiojo ir iki šiol. Ši nuostata įsigaliojo 2019 m. gegužės 1 d. 11. Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, naudojimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, identifikuoti pakuotėms pagaminti naudotas medžiagas, pakuotės gali būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti naudotą medžiagą ar medžiagas naudojantis Taisyklių priede pateikta pakuočių ženklinimo sistema. 11. Siekiant palengvinti pakuočių surinkimą, naudojimą, pakartotinį naudojimą ir perdirbimą, identifikuoti pakuotėms pagaminti naudotas medžiagas, pakuotės turi būti ženklinamos, nurodant pakuotėms pagaminti naudotą medžiagą ar medžiagas naudojantis Taisyklių priede pateikta pakuočių ženklinimo sistema.
Šiuo pakeitimu Taisyklių 27.2 ir 27.3 papunkčiai buvo sujungti į vieną. Be to, nustatyta, kad pakuočių apskaitos žurnalas turi būti pildomas ne rečiau kaip kartą per ketvirtį (šiuo metu buvo reikalaujama tokį žurnalą pildyti ne rečiau kaip kartą per mėnesį). Šis pakeitimas įsigalios 2020 m. sausio 1 d. 27. Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita (toliau – pakuočių apskaita) vykdoma ir apskaitos ataskaitos teikiamos naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS):27.2. ne rečiau kaip kartą per ketvirtį užpildomas atitinkamo kalendorinių metų ketvirčio pakuočių apskaitos žurnalas. Pasibaigus ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos suformuojama ir patvirtinama ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė. Jei per šį terminą ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė nepatvirtinama, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo atsako administracine tvarka; 27. Pakuočių ir pakuočių atliekų apskaita (toliau – pakuočių apskaita) vykdoma ir apskaitos ataskaitos teikiamos naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (toliau – GPAIS):27.2. ne rečiau kaip kartą per mėnesį pildomas atitinkamo kalendorinio metų ketvirčio (toliau – ketvirtis) pakuočių apskaitos žurnalas;

27.3. pasibaigus ketvirčiui, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo ketvirčio pabaigos suformuojama ir patvirtinama ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė. Jei per šį terminą ketvirčio pakuočių apskaitos suvestinė nepatvirtinama, už pakuočių apskaitos vykdymą atsakingas asmuo atsako administracine tvarka;