Pakeistos Sąjungos prekių muitinio statuso tvirtinimo taisyklės

2018 m. sausio 29 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-75, kuriuo pakeitė Sąjungos prekių muitinio statuso tvirtinimo, naudojantis įgaliotojo išdavėjo statusu, supaprastintos Sąjungos ir bendrosios tranzito procedūros, atliekamos naudojantis įgaliotojo siuntėjo ir įgaliotojo gavėjo statusu, taikymo ir TIR procedūros užbaigimo, naudojantis įgaliotojo gavėjo statusu, taisykles, patvirtintas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1B-536 (toliau – Taisyklės). Pakeitimai įsigaliojo 2018 m. sausio 31 d.

Pagrindiniai pakeitimai:

  1. Įtraukta nauja sąvoka – MSVS priemonės. MSVS priemonėmis laikomos muitinės sprendimų valdymo sistemos priemonės, skirtos muitinės formalumams tvarkyti. Prašymai išduoti leidimą bei muitinės sprendimai dėl prašymų priėmimo ar nepriėmimo nuo šiol bus pateikiami tik elektroninėmis priemonėmis, naudojantis MSVS.
  2. Ankstesnėje redakcijoje buvo numatyta, kad teikiant prašymą išduoti leidimą turi būti nurodytas leidimas naudoti specialias plombas arba prašymas išduoti tokį leidimą. Naujojoje redakcijoje patikslinta, kad reikia nurodyti tokio prašymo numerį ir pridėti skenuotą kopiją. Be to, prie prašymo taip pat turi būti pridėtos pareiškėjo įsipareigojimų pasigaminti reikiamus antspaudus skenuotos kopijos.
  3. Pagal ankstesnę Taisyklių redakciją, tuo atveju, kai prašyme nurodoma ne visa informacija arba pateikti ne visi reikiami dokumentai, teritorinė muitinė priimdavo sprendimą prašymą atmesti. Pagal naująją redakciją, jeigu prašyme pateikti ne visi sprendimui priimti būtini duomenys, pateikta neišsami arba netiksli informacija, pateikti ne visi prašyme įvardyti dokumentai, teritorinė muitinė MSVS priemonėmis kreipiasi į pareiškėją dėl duomenų papildymo ar patikslinimo.
  4. Taisyklių 19 punktas papildytas nauja nuostata, pagal kurią teritorinė muitinė, gavusi asmens prašymą išduoti leidimą, turės įvertinti, ar vieta, kurioje įgaliotasis gavėjas pageidauja gauti prekes, atitinka jai taikomus reikalavimus.
  5. Iki prekių, kurioms įforminta T1 ir (arba) T2 procedūra, išgabenimo iš leidime nurodytos vietos turi būti išspausdintas tranzito / saugumo arba tranzito lydimasis dokumentas. Anksčiau ši pareiga buvo numatyta įgaliotajam gavėjui. Naujoji redakcija numato, kad dokumentą išspausdinti turi įgaliotasis siuntėjas.