Pakeistos skolingumo Muitinei nustatymo taisyklės

2016 m. gruodžio 9 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-1004, kuriuo pakeitė Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisykles, patvirtintas Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1B-801 (toliau – Taisyklės). Taisyklės pakeistos siekiant suvienodinti mokesčių mokėtojų skolingumo Lietuvos Respublikos muitinei nustatymo tvarką. Pakeitimai įsigaliojo 2016 m. gruodžio 16 d.

Esminiai pakeitimai:

KOMENTARAS NAUJA REDAKCIJA SENA REDAKCIJA
Anksčiau mokėjimo priskyrimas mokestiniams įsipareigojimams buvo susietas su sprendimo ar kito dokumento įteikimo mokesčių mokėtojui data. Naujoji redakcija mokėjimo priskyrimą sieja su sprendime ar kitame dokumente nurodytu apmokėjimo terminu. 5. Mokestinių įsipareigojimų grupei priskiriama:5.3. sprendime (patikrinimo ataskaitoje) ar kitame dokumente papildomai apskaičiuoti mokėtini muitai, mokesčiai ir su jais susijusios sumos, kurių mokėjimo terminas nepraėjęs; 5. Mokestinių įsipareigojimų grupei priskiriama:5.3. nepraėjo 10 dienų nuo sprendimo (patikrinimo ataskaitos) ar kito dokumento, kuriame papildomai apskaičiuoti mokėtini muitai, mokesčiai ir su jais susijusios sumos, įteikimo mokesčių mokėtojui dienos;
Analogiškai pakeistas mokėjimo priskyrimas mokestinėms nepriemokoms. Anksčiau mokestine nepriemoka buvo laikomas per 10 dienų nuo sprendimo ar kito dokumento įteikimo mokesčių mokėtojui dienos nesumokėta suma. Dabar mokestine nepriemoka laikoma nesumokėta suma, kurios mokėjimo terminas yra pasibaigęs. 7. Mokestinėms nepriemokoms priskiriama:7.2. mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuoti mokėtini muitai, mokesčiai ir su jais susijusios sumos, kurių mokėjimo terminas yra pasibaigęs; 7. Mokestinėms nepriemokoms priskiriama:7.2. mokestinio patikrinimo metu papildomai apskaičiuotos muitų, mokesčių sumos, delspinigiai ar paskirtos baudos, kurioms pasibaigė sumokėti skirtas 10 dienų terminas nuo patikrinimo ataskaitos įteikimo dienos;
Ankstesnė punkto redakcija detalizavo, kada laikoma beviltiška mokestine nepriemoka. Nauja redakcija numato, kad beviltiškai mokestinei nepriemokai sumos priskiriamos bendrąja tvarka pagal Mokesčių administravimo įstatymą. Be to, nustatyta, kad mokesčių mokėtojas, kurio mokestinė nepriemoka atitinka nurodytus kriterijus, visais atvejais laikomas skolingu. Ankstesnė redakcija (15 punktas) numatė, kad kai kuriais atvejais toks asmuo buvo laikomas neskolingu. 13. Beviltiška mokestinė nepriemoka laikoma:13.1. muitų mokestinė nepriemoka, kai ji atitinka Mokesčių administravimo įstatymo 113 straipsnio 1 dalies 1 punkte išdėstytus pagrindus;

13.2. kitų mokesčių ir su mokesčiais susijusių sumų nepriemoka, kai ji atitinka Mokesčių administravimo įstatymo 113 straipsnio 1 dalyje išdėstytus pagrindus.

 

13. Beviltiška mokestine nepriemoka laikoma:13.1. mokestinė nepriemoka, atitinkanti 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas), Nr. 1150/2000, įgyvendinančio Sprendimą 94/728/EB, Euratomas dėl Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (OL 2004 m. specialusis leidimas, 1 skyrius, 3 tomas, p. 169), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. sausio 26 d. Tarybos reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 105/2009 (OL 2009 L 36, p. 1) (toliau – Tarybos Reglamentas Nr. 1150/2000), 17 straipsnio 2 dalies pagrindus;

13.2. mokestinė nepriemoka, kurios atžvilgiu priimtas sprendimas pripažinti ją beviltiška pagal Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 113 straipsnio 1 dalies 1–3 punktų nuostatas ir į kurią neatsižvelgiama planuojant biudžeto pajamas;

13.3. mokestinė nepriemoka, kuriai suėjo nepriemokos priverstinio išieškojimo senaties terminas.