Pakeistos Žemės mokesčio administravimo taisyklės

2016-10-12 pakeistos Žemės mokesčio administravimo taisyklės, kurios parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymu.

Žemės mokesčio mokėtojai nustatomi pagal tai, kada atsiranda nuosavybės teisės į žemės sklypą:

 1. žemės sklypo pirkimo atveju – nuo žemės perdavimo pirkėjui momento, kuris turi būti įformintas pardavėjo ir pirkėjo pasirašytu priėmimo–perdavimo aktu arba kitokiu perleidimo sutartyje nurodytu dokumentu;
 2. mainų būdu įsigijus žemės sklypą – nuo žemės perdavimo pirkėjui momento;
 3. dovanojimo būdu įsigijus žemės sklypą – nuo žemės sklypo perdavimo momento, kuris nustatomas notarinės formos dovanojimo sutartyje;
 4. nuosavybės teisės į žemę atkūrimo atveju – nuo žemės grąžinimo natūra arba perdavimo nuosavybėn neatlygintinai momento, kuris yra Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sprendimo (iki 2010 m. birželio 30 d. – apskrities viršininko sprendimo) dėl nuosavybės teisių atkūrimo priėmimo diena (Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr. 1057 „Dėl Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo tvarkos ir sąlygų“, 116 punktas).
 5. žemės paveldėjimo atveju – nuo palikimo atsiradimo dienos, t. y. nuo žemės palikėjo mirties dienos;
 6. kitais žemės sklypo įsigijimo atvejais – nuo įstatymuose nustatyto nuosavybės teisės atsiradimo momento.

Apie žemės mokesčių mokėtojus duomenys gaunami iš Nekilnojamojo turto registro (NTR). Paveldėjimo atveju, kai paveldėtojai išduotų paveldėjimo teisės liudijimų neįregistruoja NTR, gaunami iš Registrų centro, kuriam notarai teikia duomenis apie išduotus paveldėjimo teisės liudijimus, kurie įrašomi į NTR. Duomenys apie palikimo priėmimo faktus (palikimą palikusio asmens kodas, palikimo priėmimo data, palikimą priėmusio asmens duomenys (asmens kodas, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta)) gaunami iš Registrų centre esančio Testamentų registro.

 Pakeistas 12.3 punktas

Privačios žemės savininkai gali būti:

užsienio šalių subjektai, atitinkantys Europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus, nustatytus Lietuvos Respublikos Konstitucijos 47 straipsnio 3 dalies įgyvendinimo konstituciniame įstatyme, privačios nuosavybės teise įsigiję ne žemės ūkio ir ne miško ūkio paskirties sklypus (papildyta nuostata dėl miško ūkio paskirties sklypų).

 

Pakeistas 23.4 punktas

Jei remtinų asmenų, priskiriamų šioms kategorijoms:

 1. asmenys, kuriems nustatytas 0–40 procentų darbingumo lygis;
 2. sukakę senatvės pensijos amžių;
 3. nepilnamečiai vaikai,

turimų sklypų plotas yra didesnis nei savivaldybės tarybos nustatytas ND dydis (neapmokestinamas dydis), viršijančioji dalis apmokestinama žemės mokesčiu.

 Pakeistas 23.10.2 papunktis dėl žemės mokesčio lengvatų taikymo

 1. Asmens darbingumo ar neįgalumo lygį, jo priežastį, atsiradimo laiką, terminą ir asmens netekto darbingumo procentus nustato Darbingumo nustatymo tarnyba. Asmenys, kuriems nustatytas 0–55 procentų darbingumo lygis ar neįgalumas, nustatomi pagal Darbingumo nustatymo tarnybos teikiamus kalendorinių metų sausio mėn. pirmos darbo dienos duomenis ir pagal kalendorinių metų birželio 30 dienos duomenis, pateiktus iki kiekvienų metų liepos 20 dienos;
 2. Senatvės pensijos amžius yra nustatytas Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nuostatose, o šį amžių sukakę asmenys nustatomi pagal Gyventojų registro nurodytas gimimo datas;
 3. 18 metų sukakę mokyklų mokiniai ir aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas. Kai remtini savininkai, kurių šeimose yra šeimos narių (mokinių ir / ar studentų), pageidauja naudotis ND lengvata, tai apie tokius šeimos narius jie patys turi pranešti mokesčių administratoriui ir pateikti tai įrodančius dokumentus. 18 metų sukakusių mokyklų mokinių ir aukštųjų mokyklų studentų, studijuojančių pagal dieninės ir nuolatinės studijų formų programas, statusą patvirtina kalendorinių metų sausio 1 d. Mokinių registro ir Studentų registro duomenys arba pažyma iš atitinkamos mokyklos apie studento ar moksleivio mokymosi faktą.

Pakeistas 25 punktas, kuris reglamentuoja neapmokestinamus žemės plotus

Duomenys apie neapmokestinamus plotus gaunami iš NTR, kuriuos pateikia Registrų centras. Jei Registrų centro pateiktuose duomenyse neapmokestinami plotai nenurodyti, tačiau mokesčio mokėtojas turi Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritorinio žemėtvarkos skyriaus sprendimu (iki 2010 m. birželio 30 d. apskrities administracijos žemėtvarkos skyriaus) išduotą dokumentą apie jo sklype esančius neapmokestinamus plotus, tai šiuos neapmokestinamus plotus mokesčio mokėtojas turi įregistruoti NTR. Registrų centrui pateikus NTR patikslintus duomenis apie mokesčio mokėtojo įregistruotus neapmokestinamus plotus, mokesčių administratorius patikslina deklaracijas.

 

Taisyklės papildytos nauju 26punktu, kuris reglamentuoja Tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų nuosavybės teise priklausančios žemės apmokestinimo lengvatą

Nuo 2016 m. sausio 1 d. žemės mokesčiu neapmokestinama tradicinėms ir kitoms valstybės pripažintoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams nuosavybės teise priklausanti žemė (pagal nuo 2016-01-01 įsigaliojusį ŽMĮ 8 straipsnio pakeitimo įstatymą). Žemės mokesčio neprivalėtų mokėti šios religinės bendruomenės, bendrijos ir centrai:

261.1. Valstybės pripažįstamos tradicinės Lietuvoje egzistuojančios religinės bendruomenės ir bendrijos: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų ir karaimų (pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo 5 straipsnį);

261.2. Valstybės pripažintos religinės bendrijos, kurios nelaikomos tradicinėmis: Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga ir Septintosios dienos adventistų bažnyčia (Lietuvos Respublikos Seimo 2001 m. liepos 12 d. nutarimas Nr. IX-464 „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjungai“ ir 2008 m. liepos 15 d. nutarimas Nr. X-1721 „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Septintosios dienos adventistų bažnyčiai“);

261.3. Iki 2015-12-31 žemės mokesčiu buvo neapmokestinama tik katalikiškoms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams nuosavybės teise priklausanti žemė (pagal Lietuvos Respublikos ir Šventojo Sosto sutarties dėl santykių tarp Katalikų bažnyčios ir valstybės teisinių aspektų nuostatas).

Pakeistas 50.5.1 papunktis, kuris reglamentuoja žemės mokesčio apskaičiavimą

2012 m., 2013 m. ir vėlesnių metų mokestiniais laikotarpiais žemės mokestinė vertė skaičiuojama tokia tvarka:

2012 m. žemės mokestinė vertė buvo skaičiuojama taip: neindeksuota žemės vertė padauginama iš 1,6 (NTR duomenyse yra nurodyta indeksuota vertė), atimamos neapmokestinamų plotų vertės (t. y. miško, bendro naudojimo kelių bei kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl žemės mokesčio“ 1.1 papunktyje išvardytų plotų vertės) ir dauginama iš atitinkamo žemės kainos mažinimo koeficiento (iki 2012-12-31 žemės kainos mažinimo koeficientas 0,35 buvo taikomas žemės ūkio paskirties žemei, daugiabučių namų ir gyvenamųjų namų statybos bendrijų, vartotojų kooperatyvų ir kooperatinių bendrovių žemei, o žemės kainos mažinimo koeficientas 0,5 – sodininkų bendrijų ir jų narių sodo sklypų žemei, privačių namų valdų ir žemės sklypų prie daugiabučių namų žemei, taip pat žemės sklypų, naudojamų ūkinei-komercinei ir kitai veiklai, žemei).

2013–2017 mokestinių metų laikotarpiais žemės mokestinė vertė (lyginama su 2012 m. mokestiniu laikotarpiu) skaičiuojama taip: iš žemės vidutinės rinkos vertės arba individualiu vertinimu nustatytos žemės vertės atimamos ŽMĮ 8 straipsnio 2 dalies 1, 2 ir 4–8 punktuose nurodytų neapmokestinamų plotų vertės. Šiame punkte nustatyta tvarka apskaičiuota žemės mokestinė vertė yra tolygi apmokestinamo sklypo (dalies) mokestinei vertei.

Apskaičiuojant žemės mokestį nenaudojamam (apleistam) žemės sklypui (ar sklype esančiai nenaudojamos (apleistos) žemės daliai), apmokestinamo nenaudojamo (apleisto) sklypo (dalies) mokestinė vertė dauginama iš sklypo buvimo vietos savivaldybės tarybos nenaudojamai (apleistai) žemei nustatyto tarifo, atimama apskaičiuota apleistam sklypui (daliai) taikomos lengvatos vertė (jei ji nustatyta). Tačiau lengvata nenaudojamai (apleistai) žemei netaikoma, jei savivaldybės taryba, nustatydama lengvatas pagal ŽMĮ 8 straipsnio 3 dalį (savo biudžeto sąskaita), nurodo, jog nenaudojamai (apleistai) žemei lengvata netaikoma. Jei savivaldybės taryba nenaudojamai (apleistai) žemei atskiro tarifo nenustato, tai taikomas pagal kitus kriterijus tam sklypui (kaip neapleistam) nustatytas tarifas.

 

Pakeistas 59.3.3 papunktis, kuris reglamentuoja apleistos žemės mokesčio apskaičiavimą

Apskaičiuojant žemės mokestį nenaudojamam (apleistam) žemės sklypui (ar sklype esančiai nenaudojamos (apleistos) žemės daliai), apmokestinamo nenaudojamo (apleisto) sklypo (dalies) mokestinė vertė dauginama iš sklypo buvimo vietos savivaldybės tarybos nenaudojamai (apleistai) žemei nustatyto tarifo, atimama apskaičiuota apleistam sklypui (daliai) taikomos lengvatos vertė (jei ji nustatyta). Tačiau lengvata nenaudojamai (apleistai) žemei netaikoma, jei savivaldybės taryba, nustatydama lengvatas pagal ŽMĮ 8 straipsnio 3 dalį (savo biudžeto sąskaita), nurodo, jog nenaudojamai (apleistai) žemei lengvata netaikoma. Jei savivaldybės taryba nenaudojamai (apleistai) žemei atskiro tarifo nenustato, tai taikomas pagal kitus kriterijus tam sklypui (kaip neapleistam) nustatytas tarifas.

 

Pakeistas 65 punktas, kuris reglamentuoja deklaracijų pateikimą

Jei mokesčio mokėtojo visų turimų žemės sklypų apskaičiuota žemės mokesčio suma nėra didesnė  kaip 2 eurai, jis pagal Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punktą yra atleistas nuo žemės mokesčio sumokėjimo. Deklaracija tokiam mokesčio mokėtojui suformuojama, tačiau neišsiunčiama. Tokios deklaracijos duomenys, kaip ir visų kitų suformuotų deklaracijų, skelbiami VMI prie FM Elektroninio deklaravimo sistemoje.