Pakeitimai, susiję su nedarbo socialinio draudimo išmokų administravimu

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius 2015 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-102 papildė ankstesnio 2013 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. V-51 „Dėl funkcijų, susijusių su nedarbo socialinio draudimo išmokomis, paskirstymo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams“ nuostatas. Papildytomis nuostatomis yra pavedama nedarbo socialinio draudimo išmokų permokas (,,Sodrai“ padarytą žalą), kurios atsirado dėl asmenų, kuriems iškelta bankroto byla, kaltės, išieškoti ,,Sodros“ teritoriniams skyriams, kurių aptarnaujamoje teritorijoje yra bankrutuojančio asmens gyvenamoji vieta ar buveinė, įskaitant ir prašymų dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo (tikslinimo) teikimą bankroto administratoriams.

Pakeistajame įsakyme yra pateikiama ir daugiau pavedimų konkretiems ,,Sodros“ padaliniams, kuriais siekiama užtikrinti nedarbo socialinį draudimą reguliuojančių teisės aktų efektyvų įgyvendinimą, pvz., nedarbo socialinio draudimo išmokų apskaičiavimą, skyrimą ir mokėjimą centralizuotai vykdyti pavesta ,,Sodros“ Utenos skyriui ir kt.