Pakeitimai, susiję su pareigūnų draudimu visomis socialinio draudimo rūšimis

Vyriausybė pakeitė keturis nutarimus, siekdama suderinti jų nuostatas su Civilinio kodekso (CK), Administracinių nusižengimų kodekso nuostatomis, taip pat su Tarnybos Kalėjimų departamente statuto, Vidaus tarnybos statuto, Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto nuostatomis, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimais ir kitais susijusiais įstatymų pakeitimais, kuriais nuo 2016 m. sausio 1 d. pareigūnai įtraukiami į valstybinio socialinio draudimo (VSD) sistemą, taip pat nustatytas asmenų, kurie mokosi pataisos pareigūnų švietimo įstaigose pagal profesinio mokymo programas (kursantų), draudimas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis.

I. Vyriausybė 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1349 pakeitė Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisykles, patvirtintas 2005 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 647, jose atlikdamas šiuos pakeitimus:

– atsisakyta nuostatų, kad Vidaus tarnybos sistemos įstaigos, Kalėjimų departamentas, Specialiųjų tyrimų tarnyba už pareigūnus moka tik pensijos ir nedarbo socialinio draudimo įmokas, nes šie pareigūnai bus draudžiami visų rūšių socialiniu draudimu;

– nustatyta, kad nelaimingų atsitikimų ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokas už asmenis, kurie mokosi pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje (kursantus) moka Teisingumo ministerija (kursantai minėtos rūšies draudimu draudžiami valstybės lėšomis);

– nustatyta galimybė Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms atidėti visiems draudėjams delspinigių už pavėluotai sumokėtas VSD įmokas išieškojimo laiką arba atleisti nuo jų mokėjimo, esant pateisinamoms aplinkybėms (iki šiol buvo galima atidėti tik daliai draudėjų – draudėjams, mokantiems VSD įmokas už vidaus tarnybos sistemos pareigūnus, kariškius, dirbančius pagal darbo sutartis ir kt., tačiau negalima savarankiškai dirbantiems asmenims);

– nustatyta, kad su darbo santykiais susijusioms kompensacinio ar skatinamojo pobūdžio išmokoms nepriskiriamos pagal pasirinkimo sandorius gaunamos akcijos, jeigu teisė į akcijas darbuotojams suteikiama ne anksčiau kaip po 3 m.;

– atlikti kiti patikslinimai (pvz., pateiktos nuorodos į Administracinių nusižengimų kodeksą).

Pakeitimai galioja nuo 2016 m. sausio 1 d. (išskyrus nuorodas į Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas, kurios įsigalios nuo 2016-04-01).

II. Vyriausybė 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1350 pakeitė 2001 m. sausio 25 d. nutarimą Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatų patvirtinimo“. Pagrindiniai pakeitimai:

patikslintas subjektų ratas, turintis teisę nustatyti pareigūnų elgesio taisyklių pažeidimus, numatant, kad pareigūnų elgesio taisyklių pažeidimus turi teisę nustatyti ne tik asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai ir institucijos, kuriose tarnauja pareigūnas, bet ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriaus valstybės tarnautojai;- nustatyta, kad pranešimą darbdaviui apie išduotą elektroninį pažymėjimą gali pateikti ir Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius su institucija, kurioje tarnauja pareigūnas, suderintu būdu, taikomu tai institucijai, kurioje tarnauja pareigūnas; – atsisakyta ankstesnės medicininės pažymos dokumento rūšies;

patikslinta, kad motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas atitinkamomis sąlygomis ir tvarka galės gauti ir atleidžiami iš tarnybos pareigūnai, t. y. suvienodinamos sąlygos gauti motinystės ir motinystės (tėvystės) pašalpas atleidžiamiems iš darbo ir atleidžiamiems iš tarnybos asmenims. Nustatyta, kad teisę gauti ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpą turi apdraustieji, jeigu jie atitinkamai iki laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar vaiko priežiūros atostogų pradžios ligos ir motinystės socialinio draudimo stažo neįgijo dėl to, kad nurodytais laikotarpiais buvo draudžiami kaip asmenys, išvardyti iki 2016 m. sausio 1 d. galiojusio VSD įstatymo 4 str. 2 d. 1 p., ir pertrauka nuo šio draudimo pabaigos iki ligos ir motinystės socialinio draudimo pradžios neviršija 3 mėn. Tokiu atveju, be kitų dokumentų, nurodytų nuostatuose, ligos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpoms gauti turi būti pateikta pažyma apie jų draudimo pagal galiojusio iki 2016 m. sausio 1 d. VSD įstatymo nuostatas pabaigą, kurią išduoda buvusi tarnyba (darbovietė) arba Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyrius;

papildyta, kad pagrindas skirti profesinės reabilitacijos pašalpą yra Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimas dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo ir profesinės reabilitacijos pažymėjimas, išduotas ir pratęstas socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintų Profesinės reabilitacijos pažymėjimų davimo taisyklių nustatyta tvarka;

nustatytos pereinamojo laikotarpio nuostatos iki pareigūnams bus mokama viso dydžio socialinio draudimo pašalpa įgyvendinimo tvarka bei atlikti kiti patikslinimai.

Pakeitimai galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.

III. Vyriausybė 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1346 pakeitė 2004 m. kovo 22 d. nutarimą Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ ir jį išdėstė nauja redakcija (Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatai nauja redakcija nebuvo dėstomi). Pagrindiniai pakeitimai:

patikslintos nuostatos, atskiriant subjektus, priimančius sprendimus dėl nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų skyrimo pareigūnams ir kitiems asmenims;

papildyta nuoroda į Specialiųjų tyrimų tarnybos statuto pakeitimo įstatymo atitinkamas nuostatas, atsisakyta blanketinio pobūdžio nuorodos į nuo 2016 m. sausio 1 d. nebegaliojantį VSD įstatymo 4 str. 2 d. 1 p.;

patikslintos nuostatos, reglamentuojančios vienkartinių, periodinių išmokų mokėjimo tvarką nepilnamečiams vaikams ar neveiksniems asmenims (išbrauktos perteklinės nuostatos bei pateiktos tik nuorodos į atitinkamas CK nuostatas);

patikslintos nuostatos dėl vienkartinių, periodinių išmokų mokėjimo būdų (galimi pervedimai į sąskaitas, esančias ir kitose ES bei Europos ekonominės erdvės (EEE) valstybėse registruotose kredito įstaigose);

– įtvirtintos nuostatos, susijusios su pataisos pareigūnų, kurie mokosi švietimo įstaigoje (kursantų) draudimu nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų (jie bus draudžiami mokymo / pratybų laiku);

– patikslintos nuostatos dėl įvykių, kurie pripažįstami draudiminiais įvykiais, bei jų nagrinėjimo, nustatymo procedūrų. Įtvirtinta, kad draudiminiais įvykiais pripažįstami ir su pareigūno tarnybinių pareigų atlikimu susiję įvykiai, kurių metu pareigūnas patiria rizikos veiksnio (cheminio, fizikinio, biologinio, fizinio arba ergonominio) ar kelių veiksnių poveikį, kurio padarinys yra pareigūno mirtis ar sveikatos sutrikdymas. Draudiminiais įvykiais taip pat pripažįstami apdraustiesiems asmenims, kurie mokosi pataisos pareigūnų švietimo įstaigoje pagal profesinio mokymo programas (kursantams), įvykę nelaimingi atsitikimai darbe arba nustatytos profesinės ligos jų mokymo ir pratybų laiku;

suderinta pareigūnų ir kitų apdraustųjų elgesio taisyklių nedarbingumo metu pažeidimų nustatymo tvarka bei pereinamojo laikotarpio nuostatų įgyvendinimo tvarka bei atlikti kiti patikslinimai (pvz., pateiktos nuorodos į Administracinių nusižengimų kodeksą, atnaujintos nuorodos į aktualius teisės aktus).

Pakeitimai galioja nuo 2016 m. sausio 1 d. (išskyrus nuorodas į Administracinių nusižengimų kodekso nuostatas, kurios įsigalioja nuo 2016-04-01).

IV. Vyriausybė 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1347 pakeitė 1997 m. rugsėjo 15 d. nutarimą Nr. 997 „Dėl Žalos atlyginimo nukentėjusiesiems dėl sveikatos sužalojimo ar susirgimo profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei, tvarkos aprašo patvirtinimo“. Pagrindiniai pakeitimai:

patikslintos nuostatos, reglamentuojančios žalos atlyginimo mokėjimo tvarką nepilnamečiams vaikams ar neveiksniems asmenims (CK reglamentuoja nepilnamečių vaikų, neveiksniais ir ribotai veiksniais pripažintų asmenų sandorių sudarymą, todėl išbrauktos perteklinės nuostatos bei pateiktos tik nuorodos į atitinkamas CK nuostatas, patikslinta reikiamų dokumentų teikimo tvarka);

patikslintos nuostatos dėl žalos atlyginimo mokėjimo būdų (galimi pervedimai į sąskaitas, esančias ir kitose ES bei EEE valstybėse registruotose kredito įstaigose);

papildyta, kad pažymos (pažymų) apie nustatytus darbingumo netekimo procentus ar asmens neįgalumą asmeniui pateikti nereikia, kai šie duomenys gaunami iš Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos elektroniniu būdu pagal asmens duomenų teikimo sutartį. Dokumentai, patvirtinantys atitinkamą asmens civilinės būklės aktą (santuokos, gimimo, mirties liudijimai) pateikiami tuo atveju, jeigu juose nurodytų duomenų, įrodančių asmens teisę į išmoką, nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre. Apie tai, kad dokumentų pateikti nereikia, pranešama žalos atlyginimo gavėjui.

Pakeitimai galioja nuo 2015-12-30.