Pakoreguotas Išmokų vaikams įstatymas

2016 m. gruodžio 22 d. Seimas priėmė įstatymą Nr. XIII-180, kuriuo pakeitė anksčiau (2016 m. birželio 28 d. įstatymu Nr. XII-2500) patvirtintą Išmokų vaikams įstatymo 10¹ straipsnį. Atnaujintas įstatymo straipsnis įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.

Išmokų vaikams įstatymo 10¹ straipsnis numato, kad asmenims, kurie besimokydami (ar per 12 mėnesių laikotarpį po mokslų baigimo) susilaukia vaiko ir neturi teisės gauti vaiko priežiūros išmokos pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka per mėnesį nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks vieneri metai.

Ši išmoka skiriama vienam iš vaiką auginančių vaiko tėvų, jeigu

  • toks asmuo mokosi (mokėsi) pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 metai,

arba

  • jeigu jis studijuoja doktorantūroje arba medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 metų.

Į nurodytą mokymosi ar studijų laikotarpį įskaitomas ir akademinių atostogų dėl nėštumo ir gimdymo laikotarpis. Be to, naujausia straipsnio redakcija į mokymosi laikotarpį įtraukia ir akademinių atostogų dėl vaiko priežiūros laikotarpį.