Patvirtinta atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 02 versija

VMI viršininkas 2015 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. VA-1 pakeitė 2003 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. V-179 „Dėl privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos FR0463 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“. Šiais pakeitimais patvirtinta nauja Privalomųjų atskaitymų iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką deklaracijos FR0463 02 versija ir jos šios versijos užpildymo taisyklės. Beje, VMI viršininkas 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VA-203 jau buvo pakeitęs 2003 m. birželio 23 d. įsakymą Nr. V-179, nauja redakcija išdėstydamas FR0463 formos 01 versiją, kurioje panaikintos nuorodos į litus, bei pakeisdamas jos pildymo taisykles. Šie pakeitimai buvo parengiamieji siekiant tiek pasiruošti euro įvedimui, tiek nustatyti ankstesnio reguliavimo pabaigą.

Dviejų versijų formų įvedimas reikalingas siekiant įgyvendinti Miškų įstatymo pakeitimus, kuriais nuo 2015 m. sausio 1 d. visiems miško valdytojams nustatyti privalomieji 5 proc. atskaitymai į Lietuvos valstybės biudžetą iš pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką (pagal anksčiau galiojusią tvarką tokius atskaitymus mokėjo tik valstybinio miško valdytojai).

Naujos redakcijos taisyklės nustato, jog miško valdytojai, kurie yra juridiniai asmenys arba užsienio valstybėje įsteigtos organizacijos, neturinčios juridinio asmens statuso, tačiau turinčios civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus, praėjusio mėnesio privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti patys ir tinkamai užpildytas deklaracijas FR0463 pateikti VMI, atitinkamo mokestinio laikotarpio kalendoriniam mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 15 d. Miško valdytojai, kurie yra fiziniai asmenys, privalomuosius atskaitymus privalo apskaičiuoti patys ir tinkamai užpildytas deklaracijas FR0463 pateikti VMI, kalendoriniam pusmečiui pasibaigus, iki kito mėnesio, einančio po kalendorinio pusmečio, 15 d. (pvz., už I pusmetį deklaracija turi būti pateikta ir privalomieji atskaitymai sumokėti iki 2015 m. liepos 15 d., o už II pusmetį – iki 2016 m. sausio 15 d.). Privalomieji atskaitymai turi būti sumokėti į Lietuvos valstybės biudžetą iki nustatyto deklaracijos FR0463 pateikimo termino pabaigos į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą įmokos kodu 1001.

Deklaracijoje privataus miško valdytojai (fiziniai ir juridiniai asmenys) nuo gautų pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką apskaičiuoja, deklaruoja ir sumoka į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą 5 proc. privalomųjų atskaitymų sumą, valstybinio miško valdytojai (juridiniai asmenys) 10 proc. ir 5 proc. (iš viso 15 proc.) privalomųjų atskaitymų sumą (šis tarifas valstybinio miško valdytojams buvo taikomas ir anksčiau).

FR0463 formoje sumos nurodomos eurais, įrašomas sumas apvalinant.

Deklaracija FR0463 turi būti pateikiama per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą arba gali būti pateikta bet kuriai apskrities VMI, arba VMI prie FM Deklaracijų tvarkymo skyriui (Neravų g., 66257 Druskininkai).

Miško valdytojai deklaracijos FR0463 duomenis teikia pagal atitinkamu mokestiniu laikotarpiu galiojančias taisykles. Teikiant ar tikslinant iki 2015 m. birželio 30 d. pateiktų mokestinių laikotarpių duomenis, turi būti užpildoma deklaracijos FR0463 01 versija, o, teikiant ar tikslinant po 2015 m. liepos 1 d. pateiktų mokestinių laikotarpių duomenis, turi būti užpildoma deklaracijos FR0463 02 versija. Taigi, nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. birželio 31 d. miško valdytojai, kurie yra juridiniai asmenys, turi teikti FR0463 01 versijos formą (pajamas nurodant eurais), po 2015 m. liepos 1 d.FR0463 02 versijos formą. Miško valdytojai, kurie yra fiziniai asmenys, VMI turi pateikti tinkamai užpildytą deklaracijos FR0463 02 versiją.

Pakeitimais pavesta AVMI kontroliuoti, kad miškų valdytojai, deklaruodami privalomuosius atskaitymus iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomame miške, ir už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką, naudotų FR0463 formos 02 versiją.

Šie pakeitimai įsigaliojo nuo 2015 m. sausio 1 d.

VMI raštu Nr. (18.18-31-1)RM-547 taip pat atkreipė dėmesį, kad privalomuosius atskaitymus juridiniai ir fiziniai asmenys privalo mokėti, kai pajamos gaunamos už parduotą žaliavinę medieną, paruoštą jų valdomame miške, ir kai pajamos gaunamos už parduotą jų valdomą nenukirstą mišką. Kai žaliavinė mediena ir / arba nenukirstas miškas perkami iš kitų asmenų ir parduodami, privalomieji atskaitymai į Lietuvos biudžetą nedeklaruojami ir nemokami.

Taip pat VMI raštu Nr. (18.16-31-1)RM-602 paaiškino apie privalomųjų atskaitymų iš pajamų, gautų už parduotą žaliavinę medieną ir / arba nenukirstą mišką, pripažinimo pajamomis momentą ir pateikė keletą atsakymų į iškeltus klausimus. Taigi šios pajamos pripažįstamos pagal buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus apskaitos principus. Miško valdytojai, kurie yra fiziniai asmenys, nevykdantys individualios veiklos ir nesantys PVM mokėtojais, bei fiziniai asmenys, kurie savo individualiai veiklai nepriskyrė naudojamo ilgalaikio turto, gautas pajamas už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką turi pripažinti pinigų principu, t. y. tada, kai fizinis asmuo pajamas faktiškai gauna. Jeigu fiziniai asmenys vykdo individualią veiklą ir yra įregistruoti PVM mokėtojais arba savo individualiai veiklai priskiria ir joje naudoja ilgalaikį turtą, gautas pajamas turi pripažinti pagal kaupimo apskaitos principą.

Miško valdytojai, kurie yra juridiniai asmenys, taiko apskaitos principą, kuris nustatytas juridinio asmens buhalterinę apskaitą reglamentuojančiuose teisės aktuose.

Keletas pavyzdžių:

– Jei fizinis asmuo žaliavinę medieną arba nenukirstą mišką parduoda 2014 m. gruodžio mėn. pagal sutartį, o pajamas faktiškai gauna po 2015-01-01, toks asmuo privalo apskaičiuoti ir, pasibaigus pirmam 2015 m. pusmečiui, iki 2015 m. liepos 15 d. pateikti deklaracijos FR0463 formos 02 versiją bei sumokėti 5 % privalomuosius atskaitymus.

– Jei žaliavinę medieną arba nenukirstą mišką 2014 m. gruodžio mėn. parduoda fizinis asmuo, kuris verčiasi individualia veikla ir nėra PVM mokėtojas, bei fizinis asmuo, kuris savo individualiai veiklai nepriskyrė naudojamo ilgalaikio turto ir išrašo sąskaitą, tačiau pirkėjas sąskaitą apmoka jau po 2015-01-01, toks asmuo privalo 2015 m. apskaičiuoti ir sumokėti 5 % privalomuosius atskaitymus.

– Jei žaliavinę medieną arba nenukirstą mišką 2014 m. gruodžio mėn. parduoda fizinis asmuo, kuris verčiasi individualia veikla ir yra įregistruotas PVM mokėtoju ir / arba kuris savo individualiai veiklai priskyrė naudojamą ilgalaikį turtą, arba juridinis asmuo ir išrašo sąskaitą, tačiau pirkėjas sąskaitą apmoka po 2015-01-01, 5 % privalomųjų atskaitymų mokėti nereikia (taikomas kaupimo apskaitos principas).

Čia galite rasti ir Aplinkos ministerijos Miškų departamento specialistų pateiktus atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus dėl privalomųjų 5 proc. atskaitymų. Kilus klausimų galima kreiptis į Aplinkos ministerijos Miškų departamento Privačių miškų skyriaus vyr. specialistę Ievą Klimašauskę tel. (8 5)  272 2518 arba el. paštu i.klimasauske@am.lt.