Patvirtinta Labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo tvarka

Atsižvelgiant į priimtus Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimus (pakeitimai aptarti ankstesniuose naujienlaiškiuose) buvo patvirtinta ir nauja įstatymo įgyvendinimo tvarka. 2016 m. lapkričio 21 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-137, kuriuo patvirtino net keturis nauja redakcija išdėstytus tvarkos aprašus. Nors patvirtinti keturi nauji aprašai, tačiau realiai pakeisti buvo tik du. Naujieji teisės aktai įsigalios 2017 m. sausio 1 d.

VMI atkreipia dėmesį, kad nuolatinis gyventojas, nusprendęs dalį sumokėto pajamų mokesčio skirti meno kūrėjui, turinčiam teisę gauti paramą pagal LPĮ, t. y. suteikti jam paramą, užpildo bei kalendoriniams metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 dienos, pateikia mokesčių administratoriui Prašymo FR0512 formą, kuri patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003-02-07 įsakymu Nr. V-45 „Dėl Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos, papildomo lapo FR0512P formos užpildymo ir pateikimo 2 taisyklių patvirtinimo“. Pažymėtina, kad meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą, gali būti skiriama pajamų mokesčio dalis, sumokėta nuo 2016 m. ar vėlesnio mokestinio laikotarpio gyventojo gautų pajamų. Mokesčių administratorius prašyme FR0512 nurodytą pajamų mokesčio sumą turi pervesti paramos gavėjui ne vėliau kaip iki prašymo pateikimo kalendorinių metų lapkričio 15 dienos (pavyzdžiui, 2016 metų mokestinio laikotarpio – iki 2017-11-15). Pažymėtina, kad parama meno kūrėjui bus pervedama, jeigu meno kūrėjas, gyventojo prašymo FR0512 formos pateikimo dieną, t. y. metų, einančių po kalendorinių metų, už kuriuos nuo gautų pajamų pageidaujama skirti sumokėto pajamų mokesčio dalį, gegužės 1 d., pateikia mokesčių administratoriui prašymo FR0512 formą.

 

 1. Paramos teikėjų ataskaitų apie suteiktą paramą pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašas.

Ankstesnės redakcijos aprašas patvirtintas 2013 m. spalio 17 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-339. Naująja VMI viršininko patvirtinta redakcija:

 1. Atnaujinama nuoroda į subjektus, privalančius teikti mokesčių administratoriui ataskaitas apie suteiktą paramą. Tokias ataskaitas privalo teikti:
 • Juridiniai asmenys (išskyrus politines partijas ir organizacijas, valstybės ir savivaldybių įmones ir institucijas, biudžetines įstaigas ir Lietuvos banką), per kalendorinius metus suteikę paramą.

Išskyrus paramos gavėjus:

 • Labdaros ir paramos fondai;
 • Biudžetinės įstaigos;
 • Asociacijos;
 • Viešosios įstaigos;
 • Religinės bendruomenės, bendrijos ir religiniai centrai;
 • Tarptautinių visuomeninių organizacijų skyriai (padaliniai);
 • Kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja specialūs įstatymai ir kurių tikslas nėra pelno siekimas.
 • Užsienio valstybių juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvos teritorijoje, per kalendorinius metus suteikę paramą.
 1. Nuo šiol pačiame apraše aiškiai nurodyta, kokią formą kokiu atveju reikia pildyti ir pateikti mokesčių administratoriui ir kur numatyta konkrečios formos pildymo tvarka.
 2. Įtraukta nauja nuostata, numatanti paramos teikėjui pareigą mokesčių administratoriui pateikti dokumentus, įrodančius, kad parama teikiama naudingiems tikslams (kas yra laikoma naudingais tikslais, apibrėžta Labdaros ir paramos įstatyme). Tokius dokumentus paramos teikėjas privalo pateikti tuo atveju, kai paramą teikia Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigtam juridiniam asmeniui ar asociacijai, kurių veiklos tikslas nėra pelno siekimas.

 

 1. Paramos gavėjų ataskaitų apie gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie savo veiklą, susijusią su Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos aprašas.

Ankstesnės redakcijos aprašas patvirtintas 2013 m. spalio 17 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-339. Pagrindiniai naujosios redakcijos pakeitimai:

 1. Atsižvelgiant į 2017 m. sausio 1 d. įsigaliosiantį naująjį Labdaros ir paramos įstatymą, suteikiantį teisę remti meno kūrėjus, atitinkamai pakeistas ir aptariamas aprašas. Kaip paramos gavėjai įtraukti fiziniai asmenys, turintys meno kūrėjo statusą. Atsižvelgiant į tai, apraše atskirai išskirta kokią informaciją turi pateikti paramos gavėjai juridiniai asmenys ir kokią – paramos gavėjai fiziniai asmenys. Paramos gavėjų juridinių asmenų teikiama informacija iš esmės nesikeitė. Kaip ir anksčiau, juridiniai asmenys, per kalendorinius metus gavę paramą, turi pateikti metinę ataskaitą, sudarytą iš konfidencialiosios ir viešosios dalių. Fizinių asmenų teikiamos informacijos anksčiau apraše nebuvo. Per kalendorinius metus paramą gavęs fizinis asmuo (meno kūrėjas) mokesčių administratoriui teikia informaciją apie per kalendorinius metus gautą paramą, didesnę kaip 12 minimaliųjų mėnesinių algų (teikiama informacija apie gautą paramą ir jos panaudojimą). Viešosios ataskaitos dalies fiziniai asmenys neteikia.
 2. Nuo šiol pačiame apraše aiškiai nurodyta, kokią formą kokiu atveju reikia pildyti ir pateikti mokesčių administratoriui ir kur numatyta konkrečios formos pildymo tvarka.