Patvirtinta leidimų turėti laikinojo saugojimo sandėlį suteikimo, pakeitimo, sustabdymo ir panaikinimo tvarka

2017 m. balandžio 5 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-289, kuriuo patvirtino naują teisės aktą – Leidimų turėti laikinojo saugojimo sandėlį išdavimo, pakeitimo, jų galiojimo sustabdymo, sustabdymo atšaukimo ir (arba) leidimų pripažinimo netekusiais galios taisykles (toliau – Taisyklės). Naujosios Taisyklės įsigaliojo 2017 m. balandžio 8 d.

Asmuo, norintis turėti laikinojo saugojimo sandėlį, teritorinei muitinei turi pateikti pagal Taisyklių 1 priedo blanką užpildytą prašymą. Prašymas pateikiamas tai teritorinei muitinei, kurios veiklos teritorijoje yra asmens pasirinkta laikinojo sandėlio vieta. Kartu su prašymu asmuo turi pateikti:

 • ekonominio poreikio turėti laikinojo saugojimo sandėlį pagrindimą (informaciją apie numatomų laikyti sandėlyje prekių kiekius ir jų srautus, prekių rūšis, veiklos ekonominę naudą);
 • įgaliotojo ekonominės veiklos vykdytojo leidimo, kuriame atsižvelgta į laikinojo saugojimo sandėlio turėjimą, numerį ir datą (jeigu turi);
 • leidimo naudotis bendrąja garantija numerį ir datą(jeigu turi);
 • pageidaujamo turėti laikinojo saugojimo sandėlio teritorijos schemos 2 egzempliorius, iš kurių vienas bus skirtas pareiškėjui (jeigu teritorinės muitinės priimtas sprendimas jam bus palankus), kitas – teritorinei muitinei. Jeigu pageidaujama laikyti neišpilstytus skysčius, pateikiama talpyklų ir vamzdynų schema su technologinio proceso aprašymu ir aprobuotų skaitiklių sąrašu;
 • dokumentų, įrodančių teisę valdyti laikinojo saugojimo sandėlio teritoriją arba ja naudotis, patvirtintas kopijas;
 • valstybės institucijų leidimų laikyti laikinojo saugojimo sandėlyje pageidaujamas prekes, jeigu teisės aktų nustatyta, kad jas galima laikyti tik turint tokius leidimus ir (arba) tam tikromis sąlygomis, patvirtintas kopijas;
 • prekių matavimo prietaisų, numatomų naudoti laikinojo saugojimo sandėlyje, tikslumo patikros pažymėjimų patvirtintas kopijas. Jeigu sandėlyje pageidaujama laikyti neišpilstytus (nefasuotus) skysčius, privaloma pateikti skysčių matavimo (patikrinimo) aprašymą ir tam numatomas tikrinimo priemones su galiojančiomis metrologinėmis patikromis (jei tokios būtinos);
 • informaciją apie prekių apskaitai numatomas naudoti programas ir (arba) dokumentus;
 • jeigu pareiškėjas pageidauja turėti laikinojo saugojimo sandėlį Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančioje muitinės prižiūrimoje uosto komplekso zonoje ir yra sudaręs Prekių vežimo, laikymo ir tikrinimo Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose sutartį, sudarytą su Klaipėdos teritorine muitine ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktine, Klaipėdos teritorinei muitinei papildomai pateikia patvirtinimą, kad jis Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos registruotas Krovinių ir prekių informacinės sistemos naudotoju. Šios sutarties duomenys ir patvirtinimas nurodomas prašymo 15 langelyje;
 • atskirą prašymą, jeigu pareiškėjas pageidauja laikinaisaugomas prekes pergabenti iš vieno laikinojo saugojimo sandėlio į kitą, esančius Klaipėdos valstybinio jūrų uosto pasienio kontrolės punktų teritorijoje esančiose muitinės prižiūrimose uosto komplekso zonose (toliau – muitinės prižiūrimos uosto komplekso zonos), netaikant Sąjungos tranzito procedūros.

Teritorinė muitinė, gavusi prašymą, patikrina, ar atitinkami visi reikalavimai, ir per 30 dienų priima sprendimą dėl leidimo išdavimo bei informuoja pareiškėją apie prašymo priėmimą.

Prašymas išduoti leidimą netenkinamas, jeigu:

 • prašyme arba kartu su juo pateiktuose dokumentuose pateikta informacija liudija, kad nesilaikoma teisės aktuose nustatytų leidimo išdavimo sąlygų;
 • teritorinės muitinės sudaryta komisija priima sprendimą, kad pareiškėjo pasirinkta vieta (teritorija) netinkama laikinojo saugojimo sandėlio veiklai ir (arba) nėra galimybės joje taikyti būtinas muitinės priežiūros priemones;
 • nustatoma rizika, kuri sudaro pagrindą priimti sprendimą neišduoti leidimo;
 • muitinė negali vykdyti muitinės priežiūros;
 • pareiškėjas yra padaręs reikšmingą muitų teisės aktų pažeidimą.

Laikinojo saugojimo sandėlis veiklą gali pradėti nuo tos dienos, kai tarp pareiškėjo ir teritorinės muitinės pasirašoma prekių priežiūros laikinojo saugojimo sandėlyje sutartis, t. y. ne nuo leidimo išdavimo dienos.

Leidimas išduodamas neribotam laikui, tačiau jo galiojimas gali būti sustabdomas, atšaukiamas arba jis gali būti pripažįstamas netekusiu galios.

Leidimas sustabdomas laikinojo saugojimo sandėlio savininko prašymu arba tais atvejais, kai, muitinės manymu, yra pagrindas išduotą leidimą panaikinti, tačiau muitinė dar neturi visų reikiamų duomenų. Sustabdant leidimą nustatomas terminas, per kurį sandėlio savininkas turi pašalinti priežastis, dėl kurių leidimo galiojimas buvo sustabdytas.

Leidimas pripažįstamas netekusiu galios laikinojo saugojimo sandėlio savininko prašymu, savininkui per nustatytą terminą nepašalinus priežasčių, dėl kurių leidimo galiojimas buvo sustabdytas ir sandėlio savininkui per 6 mėnesius nuo leidimo išdavimo dienos nepradėjus veiklos.