Patvirtinta Mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto įsigijimo šaltinius PRC911 forma

VMI viršininkas 2015 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. VA-114 patvirtino Mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius PRC911 formos užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisykles ir Mokesčių mokėtojo pranešimo apie gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius PRC911 formą. Šiuos pakeitimus VMI pristatė raštu Nr. RM-27613, paaiškindama, jog pakeitimai atlikti atsižvelgiant į Mokesčių administravimo įstatymo (MAĮ) pakeitimus.

MAĮ numatyta, kad mokesčių mokėtojai iki 2016 m. birželio 30 d. centrinio mokesčių administratoriaus tvarka turi informuoti mokesčių administratorių apie po 2011 m. sausio 1 d. gautų pajamų ir įsigyto turto (įskaitant pasiskolintas pinigines lėšas) įsigijimo šaltinius, išskyrus atvejus, kai šie šaltiniai buvo deklaruoti paties mokesčių mokėtojo ar trečiųjų asmenų teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokesčių mokėtojas turi pateikti pranešimą (forma PRC911) ir nurodyti šaltinius, kurie atitinka visas šias sąlygas:

 • šaltiniai yra gauti iš nuolatinių Lietuvos gyventojų, užsienio fizinių asmenų arba užsienio juridinių asmenų;
 • pačiam mokesčių mokėtojui nebuvo privaloma šaltinių deklaruoti metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje, Metinėje gyventojo (šeimos) turto deklaracijoje, Nuolatinio Lietuvos gyventojo pranešime apie sudarytus sandorius arba Privačių interesų deklaracijoje;
 • šaltiniai yra panaudoti (arba numatomi panaudoti) turtui, kurio įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų), įsigyti po 2011 m. sausio 1 d.;
 • sandoriai, pagal kuriuos gauti šaltiniai, nėra notarinės formos;
 • šaltiniai yra gauti grynaisiais pinigais.

Taisyklėse apibrėžtas turtas, apie kurio įsigijimo šaltinius mokesčių mokėtojas turėtų informuoti VMI:

 • nekilnojamasis turtas, įskaitant nebaigto statyti statinio, jeigu tokio turto vieneto įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);
 • registruotinas kilnojamasis turtas, jeigu tokio turto vieneto įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);
 • meno kūriniai, brangakmeniai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, kurių bendra įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);
 • kitas turtas, pvz., baldai, jeigu tokio turto vieneto įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);
 • piniginės lėšos, turimos bankuose, kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);
 • piniginės lėšos, turimos ne bankuose, kredito, mokėjimo ar elektroninių pinigų įstaigose, jeigu jų bendra suma viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);
 • pasiskolintos lėšos, jeigu jų bendra suma viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);
 • paskolintos lėšos, jeigu jų bendra suma viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų);
 • vertybiniai popieriai, jeigu jų bendra įsigijimo vertė viršija 15 000 eurų (iki 2014-12-31 – 50 000 litų).

Pranešime turi būti nurodomi tiek Lietuvoje, tiek užsienio valstybėse įsigyto turto šaltiniai, neatsižvelgiant į tai, ar pranešimo pateikimo momentu mokesčių mokėtojas vis dar turi turtą. Turto pranešime nereikia nurodyti. VMI reikės informuoti tik apie tuos šaltinius, kurie atitinka aukščiau paminėtas sąlygas, tai yra tik paskolos, kurios yra gautos ne anksčiau nei 2004 m. sausio 1 d. ir dovanos (pinigais), kurios yra gautos ne anksčiau nei 2004 m. sausio 1 d. Pranešimą pateikti turi paskolos ar dovanojimo sutartyje nurodytas mokesčių mokėtojas. Kai paskolos ar dovanojimo sutartyje nurodyti abu sutuoktiniai, kurie panaudoja (panaudos) šaltinius turtui įsigyti, sutuoktiniai šaltinius deklaruoja, pateikdami atskirus pranešimus, nurodydami po ½ to šaltinio vertės. Kai paskolos ar dovanos gavėjas yra vienas iš sutuoktinių, o turtą įsigyja abu sutuoktiniai, pranešimą teiks tas sutuoktinis, kuris gavo paskolą arba dovaną.

Mokesčių mokėtojas turi užpildyti ir pateikti VMI elektroninio deklaravimo sistemoje (http://deklaravimas.vmi.lt) paskelbto pranešimo variantą. Pranešimas pateikiamas per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą arba gali būti pristatytas į bet kurią apskrities VMI. Jį gali pateikti pats mokesčių mokėtojas ar jo įgaliotas asmuo.

Taisyklėse detalizuota, kaip turi būti užpildytas pranešimas, pateikti ir pavyzdinių situacijų aprašymai.

Tikslinant pranešimą, visais atvejais turi būti pateikiamas visiškai užpildytas naujas pranešimas. Teikdamas patikslintą pranešimą po 2016 m. birželio 30 d., mokesčių mokėtojas gali tikslinti tik informaciją, susijusią su jau nurodytais šaltiniais, t. y. kai teikiamas patikslintas pranešimas po 2016 m. birželio 30 d., į patikslintą pranešimą nauji šaltiniai negali būti įrašomi. Jeigu mokėtojas minėtos informacijos iki 2016 m. birželio 30 d. nepateikia, mokesčių administratorius į vėliau mokesčių mokėtojo pateiktą informaciją neatsižvelgia ir jos nevertina.

Plačiau COUNT LINE seminare