Patvirtinta nauja 39-ojo verslo apskaitos standarto redakcija

Audito ir apskaitos tarnybos direktorius 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. VAS-37 pakeitė ankstesniu 2010 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. VAS-39 patvirtintą 39-ąjį verslo apskaitos standartą (VAS) „Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų apskaita, finansinės ataskaitos“, jį išdėstydamas nauja redakcija. Nauja 39-ojo VAS redakcija parengta atsižvelgiant į pasikeitusį teisinį kolektyvinio investavimo reglamentavimą, naujus kolektyvinio investavimo subjektų tipus (informuotiesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai ir profesionaliesiems investuotojams skirti kolektyvinio investavimo subjektai) ir naujas kolektyvinio investavimo subjektų formas (tikrosios ūkinės bendrijos, komanditinės ūkinės bendrijos). Audito ir apskaitos tarnybos paaiškinimu, standarte siekiama nustatyti apskaitos tvarkymo ir finansinių ataskaitų turinio reikalavimus pensijų fondams, investiciniams fondams ir tiems juridiniams asmenims, kurių veiklą reglamentuoja atitinkami įstatymai. Standarte nustatytas vienas finansinių ataskaitų rinkinys visų tipų investiciniams fondams ir pensijų fondams ir standartinės ataskaitų formos visų tipų ir formų investicinėms bendrovėms.

Į standartą perkeltos ES teisės aktų nuostatos:

Direktyva 2011/61/ES, papildant investicinių fondų ir pensijų fondų grynųjų aktyvų ir grynųjų aktyvų pokyčio ataskaitas naujais straipsniais;

Direktyvos 2013/34/ES nuostatos, kurios reglamentuoja AB ir ūkinių bendrijų, kurių visi tikrieji nariai yra AB ar UAB, finansines ataskaitas. Atitinkamai investicinių bendrovių balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos išdėstytos nauja redakcija.

Nustatytas bendras reikalavimas, kad standarto prieduose pateiktos investicinių fondų, investicinių bendrovių ir pensijų fondų finansinių ataskaitų formos ir jose pateikti straipsniai yra privalomi, kai teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka finansinės ataskaitos skelbiamos viešai. Standarte nustatytų finansinių ataskaitų formų negalima keisti, įrašyti kitokių straipsnių pavadinimų, įterpti naujų ar išbraukti esamų straipsnių, jų pergrupuoti net ir tuo atveju, kai juose nurodytos sumos lygios nuliui. Finansinių ataskaitų formose privalomų straipsnių sumas galima išskaidyti į smulkesnes sudedamąsias dalis ir parodyti atskirose eilutėse tik tuo atveju, jei to reikalaujama šiame standarte arba reikia dėl įmonės veiklos specifikos ir siekiant teisingiau parodyti įmonės finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, jeigu subjektas turi sudaryti pinigų srautų ataskaitą.

Kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų turto ir įsipareigojimų tikrosios vertės nustatymo nuostatos papildytos reguliuojamoje rinkoje ar daugiašalėje prekybos sistemoje sudarytų sandorių metu įsigyto ar parduoto finansinio turto registravimo apskaitoje pasirinkimo galimybe vienu iš dviejų būdų: pagal prekybos datą arba atsiskaitymo datą. Pasirinktu būdu turi būti registruojamas visas tos pačios grupės perkamas ar parduodamas finansinis turtas.

Patikslinti finansinių ataskaitų reikalavimai sudėtinio kolektyvinio investavimo subjektams ir jų subfondams.

Kolektyvinio investavimo subjekto finansinių metų aiškinamojo rašto pastabų dalyje nereikalaujama pateikti informacijos apie ataskaitinio laikotarpio pinigų srautus.

Standartas turi būti taikomas sudarant 2015 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.