Patvirtinta nauja skundų pateikimo Muitinės departamentui ir jų nagrinėjimo tvarka

2016 m. gruodžio 27 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-1074, kuriuo patvirtino Skundų pateikimo Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir jų nagrinėjimo nuostatus (toliau – Nuostatai). Įsakymu taip pat pripažintas netekusiu galios ankstesnis 2004 m. gegužės 19 d. Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas Nr. 1B-540, kuriuo buvo patvirtinti anksčiau galioję Skundų nagrinėjimo Lietuvos Respublikos muitinėje nuostatai. Naujieji Nuostatai įsigaliojo 2016 m. gruodžio 29 d.

Anksčiau galioję nuostatai numatė galimybę asmenims apskųsti ne tik Muitinės departamento, teritorinės muitinės ar specialiosios muitinės įstaigos, bet ir bet kurios iš jų pareigūno priimtą sprendimą. Naujoji redakcija nebenumato galimybės apskųsti pareigūno priimto sprendimo, kadangi laikoma, jog pareigūnas, priimdamas sprendimą, veikia muitinės įstaigos vardu. Taigi, skundžiamas turėtų būti ne konkretaus pareigūno, o muitinės įstaigos priimtas sprendimas. Atitinkamai, anksčiau buvo numatyta, kad pareigūno priimtas sprendimas skundžiamas tai muitinės įstaigai, kurios pareigūno sprendimas (sprendimo nepriėmimas) skundžiamas. Pagal naujai patvirtintus nuostatus, skundą reikėtų teikti Muitinės departamentui, per tą teritorinę muitinę ar specialiąją muitinės įstaigą, kurios sprendimas (sprendimo nepriėmimas) skundžiamas, arba tiesiogiai Vyriausiajai administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui, jeigu sprendimą priėmė (ar laiku nepriėmė) Muitinės departamentas.

Skundas visais atvejais turi būti paduodamas per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią asmuo gavo arba laikomas gavusiu skundžiamą sprendimą, o jeigu skundžiamas sprendimo nepriėmimas – nuo tos dienos, kai baigėsi sprendimo priėmimui nustatytas terminas. Naujai patvirtinti Nuostatai detaliau reglamentuoja proceso atnaujinimo klausimus. Ir anksčiau buvo nustatyta, kad skundo padavimo terminas gali būti atnaujintas, jeigu jis buvo praleistas dėl svarbių priežasčių, tačiau naujieji Nuostatai numato, kad prašymas atnaujinti skundo padavimo terminą turi būti išnagrinėtas per kartu paduodamam skundui išnagrinėti nustatytą terminą. Muitinės departamentui priėmus sprendimą atnaujinti praleistą terminą skundui paduoti, skundo išnagrinėjimo terminai skaičiuojami nuo minėto sprendimo priėmimo dienos. Jeigu pareiškėjas neprašo atnaujinti praleisto termino arba toks prašymas netenkinamas, Muitinės departamento sprendimu skundas paliekamas nenagrinėtas. Be to, numatyta, kad jeigu su skundu pareiškėjas pateikia prašymą stabdyti apskųsto sprendimo vykdymą, Muitinės departamentas tokį prašymą išnagrinėja per 5 darbo dienas.

Skundai gali būti siunčiami Muitinės departamentui registruotu paštu arba pristatomi tiesiogiai į teritorinę muitinę arba specialiąją muitinės įstaigą, kurios sprendimas skundžiamas. Pagal naująją tvarką, skundai taip pat gali būti pateikiami elektroniniu paštu, jeigu jie yra pasirašyti elektroniniu parašu.

Pagal naujuosius Nuostatus skundas gali būti paliktas nenagrinėtas, jeigu:

  • Jame nėra pareiškėjo vardo, pavardės, pavadinimo, adreso ar kitų duomenų ryšiui palaikyti;
  • Pateiktas skundas nėra pasirašytas;
  • Paaiškėja, kad Muitinės departamentas tuo pačiu klausimu jau yra priėmęs sprendimą;
  • Pareiškėjas per Muitinės departamento nustatytą 15 dienų terminą nepateikia departamento prašytų duomenų.
  • Pareiškėjas, teikdamas skundą, neprašo atnaujinti praleisto skundo padavimo termino arba toks prašymas buvo netenkintas.

Anksčiau galioję nuostatai numatė iš esmės tik du atvejus, kuomet gautas skundas galėjo būti paliktas nenagrinėtas – jeigu pareiškėjas nepateikia muitinės įstaigos prašytų duomenų ir jeigu nėra atnaujinamas (arba pareiškėjas neprašė atnaujinti) praleistas skundo padavimo terminas.

Muitinės departamentas sprendimą privalo priimti per 30 dienų nuo skundo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, bet ne ilgiau kaip 10 dienų. Skundo nagrinėjimas gali būti sustabdytas, jeigu būtina papildoma informacija, dėl kurios Muitinės departamentas kreipėsi į kompetentingą instituciją, arba yra atliekamas patikrinimas. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, skundo nagrinėjimas negalėjo būti sustabdomas ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui. Naujoji tvarka tokio termino nebenumato.