Patvirtinta periodinių pensijų išmokų metodika

2019 m. balandžio 25 d. Lietuvos banko valdyba priėmė nutarimą Nr. 03-87, kuriuo patvirtino naują teisės aktą – Periodinių pensijų išmokų dydžio apskaičiavimo metodiką (toliau – Metodika). Metodika įsigalios 2020 m. sausio 1 d.

Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymas (toliau – Pensijų kaupimo įstatymas) numato tokius pensijų fonde sukauptos pensijos mokėjimo būdus:

  • Kai asmuo pensijų fonde sukaupė ne daugiau kaip 3 000 eurų, jam išmokama vienkartinė pensijų išmoka;
  • Kai asmuo pensijų fonde sukaupė daugiau kaip 3 000 eurų, bet mažiau kaip 10 000 eurų, jam mokamos periodinės pensijų išmokos;
  • Kai asmuo pensijų fonde sukaupė ne mažiau kaip 10 000 eurų, jis privalo sudaryti pensijų anuiteto sutartį. Tokiu atveju sudaroma standartinio arba atidėtojo pensijų anuiteto sutartis. Atidėtasis pensijų anuitetas įsigyjamas už dalį asmens vardu pensijų fonde sukauptų lėšų, o likusi turto dalis išmokama periodinėmis pensijų išmokomis.

Taigi, periodinės pensijų išmokos mokamos tiems gyventojams, kurie pensijų fonde sukaupė nuo 3 000 eurų iki 10 000 eurų, ir tiems, kurie pasirinko atidėtąjį anuitetą. Naujai patvirtinta Metodika reglamentuoja, kaip gyventojams bus išmokamos tokios periodinės pensijų išmokos.

Vadovaujantis Metodika, periodinės pensijų išmokos dydis bus apskaičiuojamas pagal formulę:

PI = VS/T,

kur

PI – periodinės pensijų išmokos dydis vienetais;

VS – pensijų fondo dalyvio asmeninėje sąskaitoje turimų vienetų skaičius. Metodikos 2.2 papunktyje nurodytu atveju VS – pensijų fondo dalyvio asmeninėje sąskaitoje turimų vienetų skaičius, likęs įsigijus atidėtąjį pensijų anuitetą;

T – trukmė mėnesiais, likusi iki periodinių išmokų mokėjimo termino, nurodyto 5 punkte, pabaigos. Apskaičiuojant periodinės pensijų išmokos dydį, taikoma taisyklė, kad periodinės pensijų išmokos bus mokamos, kol pensijų fondo dalyvis sukaks 85 m. amžių (tokiu atveju mėnuo, kurį pensijų fondo dalyvis sukaks 85 m. amžių, nėra įtraukiamas į T rodiklį.

Periodinės pensijų išmokos pensijų fondo dalyviui turės būti mokamos ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius, pensijos išmokų sutartyje nurodytą dieną.