Patvirtintas Angliavandenilių išteklių mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašas

Neseniai nauja redakcija išdėstytame Angliavandenilių išteklių mokesčio įstatyme įtvirtinta, jog VMI kartu su Aplinkos ministerija kontroliuoja, ar angliavandenilių išteklių mokestis tinkamai apskaičiuotas pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą Angliavandenilių išteklių mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, suderintą su VMI. Įgyvendinamas šią įstatymo nuostatą, aplinkos ministras 2015 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. D1-163 patvirtino Angliavandenilių išteklių mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos aprašą, kuris nustato angliavandenilių (naftos ir dujų) išteklių mokesčio už išgautą tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių (naftos ir dujų) išteklių kiekį apskaičiavimo ir mokesčio sumokėjimo tvarką.

Apraše įtvirtinta, jog Lietuvos geologijos tarnyba per 20 d. nuo kiekvieno mokestinio ketvirčio pabaigos pateikia Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams (RAAD) duomenis apie tradicinių ir išsklaidytųjų angliavandenilių išteklių kiekį, išgautą iš kiekvieno telkinio ir / ar gręžinio, kurie reikalingi mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo teisingumui patikrinti. Mokesčio mokėtojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui, kalendoriniam ketvirčiui, angliavandenilių išteklių mokestį apskaičiuoja už visą per mokestinį laikotarpį iš telkinio išgautą naftos ir (ar) dujų išteklių kiekį. Jeigu telkinys ir gręžiniai yra ne vienos savivaldybės teritorijoje – angliavandenilių išteklių mokestis apskaičiuojamas kiekvienam gręžiniui atskirai.

Išgautas per mokestinį laikotarpį (ketvirtį) angliavandenilių išteklių kiekis turi būti matuojamas ir apskaita vykdoma tūrio vienetais kubinio metro tikslumu pagal apskaitos prietaisus.

Mokestis apskaičiuojamas nuo visų iš telkinio / telkinio gręžinio per mokestinį laikotarpį išgautų angliavandenilių išteklių vertės, pritaikius atitinkamą procentinį tarifą. Išteklių vertė nustatoma taip: iš telkinio ar gręžinio per mokestinį laikotarpį išgautą atitinkamos rūšies išteklių kiekį padauginus iš angliavandenilių išteklių vidutinės pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje. Jeigu ištekliai parduoti skirtingomis kainomis, vidutinė šių išteklių pardavimo kaina už kubinį metrą apskaičiuojama pagal specialią formulę, pateiktą apraše. Kai mokesčio neįmanoma apskaičiuoti minėtu būdu, jis apskaičiuojamas nuo praėjusio mokestinio laikotarpio vidutinės Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotos ir paskelbtos Oficialiosios statistikos portale išgautų angliavandenilių išteklių pardavimo kainos už kubinį metrą gavybos vietoje.

Mokėtojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio 20 d. apskaičiuoja ir deklaruoja angliavandenilių išteklių mokestį pagal įstatyme nustatytą bazinį ir kompensacinį mokesčio tarifą. Įstatyme yra įtvirtinti šie tarifai, kurių pritaikymas detalizuojamas apraše, pateikiant skaičiavimui naudotinas formules:

tradicinių angliavandenilių (naftos ir dujų) ištekliams:

  • taikomas 12 proc. bazinis mokesčio tarifas;
  • išgautiems iš telkinio, kuris surastas ir išžvalgytas vien valstybės lėšomis, mokestis apskaičiuojamas taikant 12 proc. bazinį ir 9 proc. kompensacinį mokesčio tarifą, t. y. 0,12 + 0,09;
  • išgautiems iš telkinio, kuriam surasti ar surasti ir išžvalgyti arba tik išžvalgyti buvo panaudotos ne vien valstybės lėšos, mokestis apskaičiuojamas taikant 12 proc. bazinį ir 9 proc. kompensacinį mokesčio tarifą, kuris sumažinamas proporcingai ne valstybės lėšoms tenkančia dalimi ne daugiau negu iki 4,5 proc.;

išsklaidytųjų angliavandenilių (naftos ir (ar) dujų) ištekliams:

  • 3 m. nuo leidimo naudoti išsklaidytųjų angliavandenilių išteklius išdavimo dienos, bet ne ilgiau kaip iki 2020 m. sausio 1 d., taikomas 1 proc. bazinis tarifas;
  • išgautiems iš telkinių po 2020 m. sausio 1 d., taip pat tiems, kurie buvo išgauti iki 2020 m. sausio 1 d., tačiau praėjo 3 m. laikotarpis nuo leidimo išdavimo dienos, – taikomas 15 proc. bazinis tarifas.

Mokesčio mokėtojas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui angliavandenilių išteklių mokestį sumoka ne vėliau kaip iki kito kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio 25 d. į VMI surenkamąją sąskaitą.

Primintina, kad VMI viršininkas 2015 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. VA-13 pakeitė 2003 m. rugpjūčio 14 d. įsakymą Nr. V-232 „Dėl naftos ir dujų išteklių mokesčio kalendorinių metų ketvirčio deklaracijos FR0566 formos bei naftos ir dujų išteklių mokesčio metinės deklaracijos FR0567 formos ir šių formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“.