Patvirtintas muitinės leidimų valdymo proceso aprašas

2017 m. spalio 25 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-891, kuriuo patvirtino naują teisės aktą – Muitinės leidimų, įtrauktų į Sąjungos muitinės kodekso Muitinės sprendimų sistemą, valdymo proceso aprašą (toliau – Aprašas). Naujasis teisės aktas įsigaliojo 2017 m. spalio 27 d. Iki šio Aprašo įsigaliojimo dienos pateikti popieriniai prašymai nagrinėjami ir sprendimai priimami prašymo priėmimo metu galiojusių teisės aktų nustatyta tvarka, o išduoti leidimai įkeliami į Muitinės sprendimų sistemą.

Aprašas reguliuoja prašymų išduoti muitinės leidimą (visi prašymai, kuriems taikomi Aprašo reikalavimai, išvardinti Aprašo 3 punkte) apdorojimo ir išduotų muitinės leidimų valdymo tvarką.

Asmuo, norintis gauti muitinės leidimą, pateikia muitinės įstaigai elektroninį prašymą per Muitinės sprendimų verslininko portalą. Kompetentinga muitinės įstaiga, gavusi pareiškėjo pateiktą prašymą, atlieka atitikties teisės aktų nustatytoms prašymo priėmimo sąlygoms vertinimą ir ne vėliau kaip per 30 dienų nuo prašymo pateikimo priima sprendimą, kuriuo gali priimti prašymą, jo nepriimti arba kreiptis į pareiškėją dėl papildomos informacijos gavimo.

Priėmusi prašymą muitinės įstaiga patikrina, ar tenkinami visi numatyti reikalavimai. Jeigu nustatyta, kad netenkinamas bent vienas reikalavimas, muitinės įstaiga per sistemą informuoja pareiškėją apie numatomą priimti neigiamą sprendimą. Tokiu atveju nurodomos priežastys ir laikotarpis, per kurį pareiškėjas gali pateikti savo paaiškinimus. Muitinės įstaiga, įvertinusi gautus paaiškinimus, priima galutinį sprendimą.

Jeigu nagrinėjamas prašymas susijęs su muitinės leidimu, turėsiančiu poveikį daugiau negu vienoje valstybėje narėje, muitinės įstaiga apie gautą prašymą bei numatomą priimti sprendimą turi informuoti kitos valstybės narės kompetentingą instituciją.

Išduotas muitinės leidimas gali būti sustabdytas, pakeistas arba atšauktas muitinės įstaigos iniciatyva arba leidimą turinčio asmens prašymu. Visais atvejais, kai muitinės įstaiga ketina priimti neigiamą sprendimą, pirmiausia ji kreipiasi į leidimą turintį asmenį, nurodo numatomo priimti sprendimo priežastis ir suteikia terminą paaiškinimams pateikti. Neigiamas sprendimas gali būti priimamas tik gavus leidimą turinčio asmens paaiškinimus arba praėjus nustatytam terminui. Priimdama galutinį sprendimą muitinės įstaiga turi atsižvelgti į leidimą turinčio asmens pateiktą informaciją.

Išduotas muitinės leidimas taip pat gali būti pripažintas negaliojančiu muitinės įstaigos iniciatyva, jeigu paaiškėja, kad jis buvo išduotas remiantis neteisinga (ar neišsamia) informacija. Prieš priimdama sprendimą pripažinti išduotą leidimą negaliojančiu, kaip ir kitais atvejais, muitinės įstaiga turi kreiptis į leidimą turintį asmenį prašydama pateikti paaiškinimus.