Patvirtintas Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė 2015 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. A1-13 patvirtino Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašą, nustatantį savanoriškos praktikos organizavimo sąlygas ir savanoriškos praktikos sutarties formą. Įtvirtinta, jog savanorišką praktiką abipusiu susitarimu įmonėje, įstaigoje, organizacijoje ar kitoje organizacinėje struktūroje savanoriškai gali atlikti darbingi asmenys iki 29 m.

Savanorišką praktiką asmenys gali atlikti iki 2 mėnesių per kalendorinius metus. Atliekant savanorišką praktiką atlyginimas nemokamas, tačiau praktikos metu asmenys draudžiami sveikatos draudimu ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu valstybės lėšomis, o jei jie yra registruoti teritorinėje darbo biržoje – išsaugo registruojantis įgytas teises ir garantijas. Plačiau apie savanorišką praktiką atliekančių asmenų socialinį draudimą galite rasti  „Sodros“ svetainėje.

Apraše įtvirtinta, kad, įmonei sutikus priimti asmenį atlikti savanorišką praktiką, užpildoma savanoriškos praktikos sutarties forma (pateikiama aprašo priede) ir, likus ne mažiau kaip 1 d. d. iki numatytos savanoriškos praktikos atlikimo pradžios, įmonė pateikia ,,Sodros“ teritoriniam skyriui pranešimą apie savanoriškos praktikos pradžią.

Įmonė savanorišką praktiką atliekančiam asmeniui paskiria savanoriškos praktikos vadovą iš kvalifikuotų darbuotojų, su kuriuo savanorišką praktiką atliekantis asmuo parengia savanoriškos praktikos atlikimo planą (programą). Vadovas vykdo savanoriškos praktikos atlikimo priežiūrą, o savanoriškai praktikai pasibaigus per 5 d. d. savanorišką praktiką atlikusiam asmeniui raštu pateikia jos įvertinimą.

Jei savanorišką praktiką pageidauja atlikti jaunesnis kaip 18 m. asmuo, prieš sudarydamas sutartį jis privalo pateikti įmonei vaiko atstovo pagal įstatymą sutikimą dėl jo savanoriškos praktikos atlikimo.

Jei savanorišką praktiką pageidaujantis atlikti asmuo yra registruotas teritorinėje darbo biržoje, prieš pradėdamas atlikti savanorišką praktiką arba ne vėliau nei per 5 d. d. nuo savanoriškos praktikos pradžios jis patikslina savo individualų užimtumo veiklos planą (kai atlikti savanorišką praktiką pageidauja bedarbiai) arba šios priemonės įgyvendinimas numatomas Darbo ieškančio asmens apsilankymų kortelėje (kai atlikti savanorišką praktiką pageidauja kiti darbo ieškantys asmenys, registruoti teritorinėje darbo biržoje, su kuriais individualus užimtumo veiklos planas nesudaromas). Savanoriškai praktikai pasibaigus teritorinėje darbo biržoje registruotas asmuo tiesiogiai arba elektroniniu paštu pateikia savanoriškos praktikos įvertinimo kopiją teritorinei darbo biržai.

Įmonė privalo ne vėliau kaip per 3 d. d. pateikti ,,Sodros“ teritoriniam skyriui pranešimą apie savanoriškos praktikos pabaigą, kai savanoriškos praktikos sutartis pasibaigia arba yra nutraukiama.