Patvirtintas Tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašas

2017 m. birželio 30 d. socialinės apsaugos ir darbo ministras priėmė įsakymą Nr. A1-346, kuriuo patvirtino Tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas). Naujasis dokumentas keičia anksčiau galiojusį Tarpininkų sąrašo sudarymo, tarpininkų parinkimo, tarpininkavimo, tarpininkų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99. Naujoji tvarka įsigaliojo 2017 m. liepos 1 d.

Tarpininkų atlygis ir kelionės išlaidos prilygintos Darbo arbitražo arbitrų ir Darbo ginčų komisijos narių atlygiui. Aptariamu įsakymu nustatyta, kad tarpininkų atlygio už vieną dirbtą valandą dydis lygus 0,07 atitinkamų metų pareiginės algos bazinio dydžio. 2017 metų bazinis dydis lygus 130,5 Eur, taigi valandinis tarpininkų atlygis 2017 metais lygus 9,14 Eur (130,5 * 0,07). Taip pat nustatyta, kad tarpininkų kelionės išlaidų dydis lygus 100 proc. išlaidų sumos. Anksčiau galiojęs reguliavimas konkrečių dydžių nenumatė ir leido šalims pačioms nuspręsti, koks atlygis mokėtinas tarpininkui.

Aprašas nustato, kad su tarpininku sudaroma atlygintinų paslaugų teikimo sutartis, kurioje susitariama dėl tarpininkų atlygio ir kelionės išlaidų apmokėjimo (manytina, kad sutartyje turėtų būti nustatomos tarpininko darbo valandos, kadangi valandinis darbo atlygis ir kelionės išlaidų atlyginimo tvarka nustatyti socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu). Apmokamos tarpininko išlaidos:

  1. Atlygis už darbą pagal faktiškai dirbtą valandų skaičių, užfiksuotą tarpininkavimo posėdžių protokoluose;
  2. Kelionės į tarpininkavimo posėdį ir grįžimo iš jo į nuolatinę darbo ar gyvenamąją vietą išlaidos. Neatlyginamos kelionės taksi lengvaisiais automobiliais išlaidos. Kelionės išlaidos apmokamos tik pateikus jas pagrindžiančius dokumentus.

Už tarpininkavimą atlyginama ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo tarpininkavimo sprendimo priėmimo dienos.