Patvirtinti Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimai

2017 m. kovo 6 d. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktorius priėmė įsakymą Nr. V3-11, kuriuo patvirtino naują teisės aktą – Finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitos reikalavimus (toliau – Reikalavimai). Naujasis teisės aktas buvo patvirtintas atsižvelgiant į naują Audito įstatymo redakciją. Reikalavimai įsigaliojo 2017 m. balandžio 20 d.

Pagal naująją Audito įstatymo redakciją, finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūras atlieka kontrolieriai, atitinkantys Audito įstatyme nustatytus reikalavimus. Kontrolierius, atlikęs finansinių ataskaitų kokybės peržiūrą, turi parengti finansinių ataskaitų audito kokybės peržiūros ataskaitą (toliau – Ataskaita). Audito įstatymas pateikia tik bendro pobūdžio informaciją apie tai, kas turėtų būti nurodyta tokioje Ataskaitoje. Detalesni nurodymai pateikiami naujajame teisės akte – Reikalavimuose.

Rengdamas Ataskaitą, kontrolierius aprašo:

  • Auditų atranką (nurodo visų įmonės arba auditoriaus atliktų auditų skaičių, peržiūrai atrinktą auditų skaičių, metus, kurių finansinių ataskaitų auditas buvo atrinktas ir pan.);
  • Nustatytus trūkumus (nurodo, kokių teisės aktų nuostatų nebuvo laikomasi, aprašo svarbius veiksnius ir aplinkybes, įvertina trūkumo reikšmingumą, pakartotinumą ir pan.).

Ataskaitoje taip pat turi būti įvertinta, ar ankstesnės peržiūros metu buvo nustatyta trūkumų, ar jie buvo ištaisyti.

Peržiūros metu nustatęs trūkumų, kontrolierius turėtų audito įmonei arba auditoriui pateikti rekomendacijas dėl nustatytų trūkumų šalinimo.

Be to, Reikalavimai patvirtina ir Ataskaitos formas:

  • 1 priede pateikiama forma naudojama tais atvejais, kai kontrolierius atliko audito įmonės finansinių ataskaitų peržiūrą;
  • 2 priede pateikta forma naudojama tais atvejais, kai kontrolierius atliko auditoriaus finansinių ataskaitų peržiūrą.