Patvirtinti Integruotos mokesčių informacinės sistemos nuostatai

2017 m. birželio 19 d. VMI viršininkas priėmė įsakymą Nr. VA-54, kuriuo pakeitė ir nauja redakcija išdėstė savo ankstesnį 2006 m. rugsėjo 7 d. įsakymą Nr. V-297 „Dėl Integruotos mokesčių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“. Pakeitimai įsigaliojo 2017 m. birželio 20 d.

Nurodytu įsakymu patvirtinti Valstybinės mokesčių inspekcijos integruotos mokesčių informacinės sistemos nuostatai (toliau – nuostatai), reguliuojantys integruotos mokesčių informacinės sistemos (toliau – IMIS) steigimo teisinį pagrindą, organizacinę, informacinę ir funkcinę struktūrą, tikslus, uždavinius ir funkcijas, IMIS duomenų teikimą ir naudojimą, bendruosius duomenų saugos reikalavimus, IMIS finansavimą, modernizavimą ir likvidavimą. IMIS skirta tam, kad pasinaudojant ja būtų lengviau ir greičiau tvarkomi mokesčių administravimo ir mokesčių mokėtojų aptarnavimo duomenys, pasinaudojant sąsajomis su valstybės registrais, kitomis valstybės sistemomis ir informaciniais ištekliais.

Aprašas aiškiai išvardija, kokie duomenys kaupiami IMIS (baigtinis sąrašas pateikiamas 17 punkte). Visi sistemos duomenys yra vieši (tačiau jie teikiami tik jeigu yra teisinis pagrindas teikti duomenis jų prašančiam subjektui), duomenys duomenų gavėjams teikiami pagal duomenų teikimo sutartį (kai duomenų teikimas – daugkartinis) arba duomenų gavėjo prašymu (kai duomenų teikimas – vienkartinis) automatiniu būdu ir neatlygintinai. Duomenims teikti naudojamas duomenų teikimo protokolas ir duomenų perdavimo būdai, atitinkantys duomenų mainų saugumui teisės aktuose keliamus reikalavimus. Duomenys teikiami tik per tam skirtas saugias duomenų perdavimo sąsajas.

Duomenų gavėjai privalo laikytis šių reikalavimų:

  1. savo lėšomis ir priemonėmis užtikrinti gautų duomenų apsaugą;
  2. duomenis gauti ir juos naudoti tik duomenų teikimo ir naudojimo tikslams įgyvendinti ir tik turint teisinį pagrindą;
  3. neatskleisti, neskelbti, nesuteikti galimybės tretiesiems asmenims bet kokia forma susipažinti su gaunamais duomenimis, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai nenustato kitaip;
  4. sunaikinti gautus duomenis, kai tik tie duomenys tampa nereikalingi naudoti tiems tikslams, kuriems jie buvo gauti;
  5. leisti IMIS valdytojui netrukdomai susipažinti su iš jo gaunamų duomenų naudojimu ir tokių asmens duomenų gavimo pagrindą nurodančiais dokumentais ar pateikti jų išrašus.