Patvirtinti laikinojo įdarbinimo įmonių kriterijai

2018 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė priėmė nutarimą Nr. 151, kuriuo patvirtino naują Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimui skirtą teisės aktą – Kriterijų, kuriuos turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė, sąrašą ir Laikinojo įdarbinimo įmonių atitikties šiems kriterijams nustatymo tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas). Tvarkos aprašas įsigalios 2018 m. liepos 1 d. Įmonės, kurios vykdo laikinojo įdarbinimo veiklą, iki 2018 m. liepos 1 d. turi informuoti Valstybinę darbo inspekciją, o iki 2018 m. liepos 15 d. – Valstybinei darbo inspekcijai pateikti pranešimą, kuriuo patvirtina, kad atitinka nustatytus kriterijus ir ketina tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą (toks pranešimas turės būti teikiamas kasmet iki liepos 15 d.).

Tvarkos aprašas nustato, kokius kriterijus turi atitikti laikinojo įdarbinimo įmonė. Nustatytieji kriterijai susiję su įmonės statusu (įmonei nėra iškelta bankroto byla, ji nėra likviduojama ir pan.), nustatytais teisės aktų pažeidimais (pvz., darbdavio vadovui ar įgaliotam asmeniui per pastaruosius metus nebuvo paskirta administracinė nuobauda už nelegalų darbą, darbdavio vadovas ar įgaliotas asmuo per pastaruosius metus nebuvo pripažinti kaltais dėl išnaudojimo priverstiniams darbams, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimo ir pan.) ir atsiskaitymu su valstybe bei darbuotojais.

Darbdavys, ketinantis vykdyti laikinojo įdarbinimo veiklą, Valstybinei darbo inspekcijai pateikia laisvos formos prašymą patvirtinti, kad darbdavys atitinka nustatytus kriterijus. Valstybinė darbo inspekcija per 10 darbo dienų nuo informacijos apie darbdavį iš atitinkamų institucijų gavimo priima sprendimą dėl darbdavio atitikties nustatytiems kriterijams. Atitinkantys kriterijus darbdaviai įrašomi į laikinojo įdarbinimo įmonių sąrašą. Į sąrašą įtraukti darbdaviai kiekvienais kalendoriniais metais iki liepos 15 d. Valstybinei darbo inspekcijai turi pateikti laisvos formos pranešimą, kad atitinka nustatytus kriterijus ir ketina tęsti laikinojo įdarbinimo veiklą.