Patvirtinti nauji asmenų, teikiančių atstovavimo muitinėje paslaugas, padėtį reguliuojantys teisės aktai

2017 m. balandžio 5 d. Muitinės generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-288, kuriuo patvirtino net du naujus įgyvendinamuosius teisės aktus – Asmenų, teikiančių atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, identifikavimo kodų suteikimo taisykles (toliau – Identifikavimo kodų suteikimo taisyklės) ir Asmenų, pageidaujančių teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje, profesinės kvalifikacijos patvirtinimo taisykles (toliau – Profesinės kvalifikacijos patvirtinimo taisyklės). Nors patvirtinti nauji teisės aktai, iš esmės jie keičia anksčiau galiojusią muitinės tarpininkams taikytą tvarką. Naujoji tvarka įsigaliojo ir turi būti taikoma nuo 2017 m. balandžio 8 d. Muitinės tarpininkai, kurie iki šios datos įgijo teisę atstovauti kitiems asmenims, automatiškai laikomi atitinkančiais asmens, teikiančio atstovavimo muitinėje paslaugas, profesinės kvalifikacijos reikalavimus.

Kiekvienas asmuo, norintis teikti atstovavimo muitinėje paslaugas, turi išlaikyti kvalifikacijos egzaminą ir gauti kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimą. Profesinės kvalifikacijos patvirtinimo taisyklės reglamentuoja kvalifikacijos egzamino laikymo tvarką. Lyginant su anksčiau galiojusiomis Muitinės tarpininko atstovo kvalifikacijos suteikimo ir panaikinimo taisyklėmis, kvalifikacijos egzamino laikymo tvarka iš esmės nesikeitė.

Asmenys, norintys teikti atstovavimo muitinėje paslaugas, taip pat turėtų turėti identifikavimo kodą. Norėdami gauti tokį kodą, pareiškėjai turi pateikti laisvos formos prašymą teritorinei muitinei, kurios veiklos zonoje yra pareiškėjo buveinė (gyvenamoji vieta), arba Kauno teritorinei muitinei, jeigu pareiškėjas yra įsisteigęs kitoje ES valstybėje narėje. Prašyme reikia nurodyti pavadinimą (vardą, pavardę), buveinę (gyvenamąją vietą), kontaktinius duomenis ir EORI kodą (jeigu toks yra suteiktas). Kartu su prašymu reikėtų pateikti pareiškėjo arba jo darbuotojo profesinę kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus (jeigu pareiškėjas tokius turi).

Gavusi prašymą teritorinė muitinė per 30 dienų informuoja pareiškėją apie prašymo priėmimą, nurodo priėmimo datą. Nuo šios, teritorinės muitinės nurodytos, datos skaičiuojamas sprendimo priėmimo terminas. Sprendimas dėl kodo suteikimo turi būti priimamas per 120 dienų nuo prašymo priėmimo dienos (muitinė gali pratęsti terminą).

Suteiktas identifikavimo kodas gali būti panaikintas asmens prašymu, paaiškėjus, kad pareiškėjas nebeatitinka nurodytų sąlygų, vykdant teismo priimtą sprendimą arba per vienus metus nuo kodo suteikimo pareiškėjui nepradėjus vykdyti veiklos.