Patvirtintos Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų žuvininkystės subjektams, įsigijimo taisyklės

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus Akcizų įstatymo 37 str. pakeitimams, nebeliko nustatyto akcizais neapmokestinamų gazolių normos žuvininkystei (buvo 275 litrai už 1 toną sugautų / išaugintų ir parduotų žuvų). Po šio pakeitimo žuvininkystės subjektai gali pasinaudoti šiame įstatyme numatyta lengvata – įsigyti akcizais neapmokestinamų gazolių savo veiklai vykdyti tik Vyriausybei patvirtinus atskirą specialią tvarką. Atsižvelgiant į tai, galiausiai buvo sureglamentuoti akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žuvininkystėje, kiekis ir jų įsigijimo tvarka. Šiuo tikslu Vyriausybė priėmė du nutarimus:

– 2015 m. vasario 4 d. nutarimą Nr. 104, kuriuo patvirtino Akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, žemės ūkio mokslo, studijų ir mokymo įstaigoms, turinčioms mokomuosius (bandymų) ūkius, įsigijimo taisykles. Pagal šias taisykles žuvininkystės subjektams akcizais neapmokestinami gazoliai, skirti naudoti žuvininkystėje, skiriami kalendoriniams metams. Įtvirtinta, kad žuvininkystės subjektas negali įsigyti akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žuvininkystėje, jeigu:

  • jis priskiriamas prie sunkumus patiriančių įmonių;
  • bendra iš viso per einamuosius kalendorinius metus jo gautos pagalbos vertė ir iš kitų nacionalinių ar ES programų tam pačiam tikslui skirtos paramos vertė yra didesnė už pagalbos vertę, kuri būtų susidariusi per einamuosius kalendorinius metus, jeigu jis pagalbą būtų gavęs tik pagal taisykles.

Žuvininkystės subjektas, pageidaujantis įsigyti akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žuvininkystėje, privalo kreiptis į VMI ir pateikti atitinkamų rūšių VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro išduotas pažymas. VMI, išnagrinėjusi žuvininkystės subjekto pateiktus dokumentus, apskaičiuos per einamuosius kalendorinius metus leistiną įsigyti akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žuvininkystėje, kiekį (litrais) ir išduos nustatytos formos kortelę (jeigu subjektas nurodys konkretų akcizais apmokestinamų prekių sandėlį ar specialų akcizais neapmokestinamų gazolių sandėlį, iš kurio numato įsigyti jam per metus leidžiamą kiekį, informaciją apie tokiam subjektui leistiną įsigyti akcizais neapmokestinamų gazolių kiekį VMI privalės pateikti žuvininkystės subjekto pasirinktam sandėliui).

Šiose taisyklėse nustatyti ir žuvininkystės subjektui didžiausi leistini įsigyti akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žuvininkystėje, kiekiai, atsižvelgiant į įveistų akvakultūros tvenkinių plotą ar uždarųjų akvakultūros sistemų tūrį ir vidaus vandenų žvejybai skirtų žvejybos įrankių, žvejybos vietų skaičių arba sugautų žuvų tonų skaičių.

Akcizais neapmokestinamus gazolius, skirtus naudoti žuvininkystėje, įskaitant tuos, kuriuos žuvininkystės subjektai naudoja nuosavybės teise priklausančiose arba pagal raštu sudarytas nuomos, panaudos ar kitas sutartis naudojamose transporto priemonėse, draudžiama naudoti ne žuvininkystės veiklai vykdyti. Šie akcizais neapmokestinami gazoliai turi būti pažymėti pagal Ūkio ministerijos patvirtintą žymėjimo tvarką.

Pasibaigus kalendoriniams metams, iki einamųjų kalendorinių metų sausio 20 d., žuvininkystės subjektai pateikia Žuvininkystės tarnybai verslinės žvejybos kvotų panaudojimo ataskaitą. Žuvininkystės tarnyba, nustačiusi, kad žuvininkystės subjektas per kalendorinius metus verslinės žvejybos įrankių kvotą arba žvejybos vietos kvotą naudojo mažiau kaip 10 d. arba sunaudojo mažiau kaip 30 proc. žuvų sugavimo kvotos, apie tai informuos VMI, kuri išieškos nesumokėtą akcizų sumą už akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žuvininkystėje, kiekį.

– 2015 m. vasario 4 d. nutarimą Nr. 105, kuriuo pakeistas 2003 m. vasario 3 d. nutarimas Nr. 145 „Dėl Atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“, jį papildant punktu, jog šio nutarimo nuostatos, susijusios su tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkyste, išskyrus reikalavimus, taikomus akcizais apmokestinamų prekių sandėlių ir specialių akcizais neapmokestinamų gazolių sandėlių steigimui, juose laikomiems ir iš jų tiekiamiems gazoliams, netaikomos nuo 2015 m. vasario 10 d. Šis nutarimas vis dar išlieka aktualus, kadangi kiti žemės ūkio veiklos subjektai (išskyrus žuvininkystės subjektus) neapmokestinamą gazolį įsigyja jo nustatyta tvarka, be to, jis reguliuoja specialių akcizais neapmokestinamų gazolių sandėlių steigimą ir veiklą. Tačiau numatoma, kad iki naujų ūkinių metų pradžios (liepos 1 d.) šis nutarimas bus pakeistas iš esmės.