Patvirtintos laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įvykdymo dokumento pildymo taisyklės

2017 m. spalio 24 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-886, kuriuo patvirtino naują teisės aktą – Laikinojo įvežimo perdirbti procedūros įvykdymo dokumento pildymo, pateikimo ir priėmimo muitinėje taisykles (toliau – Taisyklės). Tuo pačiu įsakymu netekusiomis galios pripažintos Importuotų prekių apskaitos lapų, Laikinai įvežtų perdirbti prekių, pateiktų formalumų užbaigimui, apskaitos lapų ir Leidimo taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą naudojimo ataskaitos teikimo ir pildymo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. 1B-267. Naujosios Taisyklės įsigaliojo 2017 m. spalio 31 d.

Taisyklės skirtos reguliuoti laikinojo įvežimo perdirbti IM/EX ir laikinojo įvežimo perdirbti EX/IM procedūros pabaigai – procedūros įvykdymo dokumento pateikimo ir priėmimo tvarkai.

Asmuo, kuriam išduotas leidimas taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą, pabaigęs tokią procedūrą, turi pateikti procedūros įvykdymo dokumentą. Dokumentas teikiamas leidimą išdavusiam Muitinės procedūrų priežiūros skyriui arba pirmos kategorijos krovinių postui. Kiekvienai laikinojo įvežimo perdirbti procedūrai įforminti pateikiamas atskiras dokumentas. Dokumentas pateikiamas raštu, surašant Muitinės patvirtintą formą. Esant techninėms galimybėms dokumentas gali būti pateikiamas ir elektroninėmis priemonėmis. Muitinės įstaiga gali atleisti asmenį nuo pareigos pateikti dokumentą, jeigu procedūros įvykdymo dokumentą gali sudaryti pati (t. y. turi visą reikalingą informaciją).

Procedūros įvykdymo dokumentas turi būti pateiktas per 30 dienų nuo laikinojo įvežimo perdirbti procedūros užbaigimo, įrašyto importo muitinės deklaracijoje (IM/EX procedūros atveju) arba eksporto muitinės deklaracijoje (EX/IM procedūros atveju). Asmeniui pateikus motyvuotą prašymą, Muitinės įstaigos direktorius gali pratęsti terminą iki 60 dienų.

Jeigu pateiktas dokumentas atitinka reikalavimus, Muitinės įstaigos pareigūnas jį priima ir užpildo dokumento dalį „Muitinės žymos“. Jeigu planuojama priimti sprendimą atsisakyti priimti dokumentą, pirmiausia dokumentą pateikusiam asmeniui siunčiamas pranešimas ir prašoma per nustatytą terminą pateikti savo nuomonę.

Prie Taisyklių pridedama Procedūros įvykdymo dokumento forma (1 priedas) ir detalūs paaiškinimai, kaip pildyti kiekvieną formos laukelį (2 priedas).