Patvirtintos naujos Elektroninės tranzito deklaracijos pateikimo ir susijusios informacijos mainų taisyklės

2017 m. gruodžio 5 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-1019, kuriuo patvirtino Elektroninės tranzito deklaracijos pateikimo, priėmimo ir įforminimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų Sąjungos (bendrųjų) tranzito procedūrų ir TIR operacijų vykdymu, mainų taisykles (toliau – Taisyklės). Taisyklės keičia anksčiau galiojusias Elektroninės tranzito deklaracijos pateikimo, priėmimo ir įforminimo bei kitos elektroninės informacijos, susijusios su atitinkamų Bendrijos / bendrųjų tranzito procedūrų ir TIR operacijų vykdymu, mainų taisykles ir Tranzito deklaracijas Naujosios kompiuterizuotos tranzito sistemos priemonėmis teikiančių asmenų kompiuterių programinės ir aparatinės įrangos bei infrastruktūros reikalavimus, patvirtintus Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2005 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. 1B-793. Taisyklės įsigaliojo 2017 m. gruodžio 12 d.

Pagrindiniai pakeitimai:

  1. Atnaujintos nuorodos į Europos Sąjungos teisės aktus. Nuorodos į Bendrijos muitinės kodeksą pakeistos nuorodomis į Sąjungos muitinės kodeksą.
  2. Pranešimą „Deklaracija pateikta“ asmuo, kaip ir anksčiau, gali pateikti tiek iš anksto, tiek pateikus muitinei deklaruojamas prekes, tačiau teikiant tokį pranešimą iš anksto nuo šiol reikės suteikti deklaracijai unikalų tranzito deklaracijos registravimo numerį (LRN), o prekės tokiu atveju turės būti pateikiamos ne vėliau kaip per 30 dienų nuo deklaracijos pateikimo (anksčiau reikėjo pateikti ne vėliau kaip per 15 dienų nuo deklaracijos pateikimo). Tranzito deklaracija pateikiama pranešimu IE015, o pranešimu IE928 asmuo informuojamas apie deklaracijos priėmimą.
  3. Jeigu tikrinant deklaraciją nustatoma, kad deklaracija neatitinka muitų teisės aktų reikalavimų, deklarantas apie tai informuojamas elektroniniu pranešimu IE055. Gavęs šį pranešimą, deklarantas gali per 1 val. muitinei pateikti patikslintus garantijos duomenis. Ankstesnė taisyklių versija numatė ilgesnį terminą, patikslintus duomenis galima buvo pateikti kitą darbo dieną.