Patvirtintos Registravimo akcizais apmokestinamų prekių pardavėjais taisyklės

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 16 straipsnio 7 dalis numato, kad asmenys, gaunantys akcizais apmokestinamas prekes, turi registruotis tokių prekių pardavėjais (jeigu tokie asmenys nėra registruoti tokių prekių gavėjais, nevykdo ekonominės veiklos ir prekės nėra gabenamos į akcizais apmokestinamųjų prekių sandėlį). Siekdamas įgyvendinti nurodytą įstatymo reikalavimą, Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas 2017 m. rugsėjo 25 d. priėmė įsakymą Nr. VA-76, kuriuo patvirtino naują teisės aktą – Registravimo akcizais apmokestinamų prekių pardavėjais taisykles (toliau – Taisyklės). Taisyklės įsigaliojo 2017 m. rugsėjo 27 d.

Registruotis akcizais apmokestinamų prekių pardavėju turi:

  • Asmuo, kuris iš kitos ES valstybės narės į Lietuvos Respubliką pats atgabena akcizais apmokestinamų prekių, jeigu tokioms prekėms netaikomas laikinojo atidėjimo režimas ir toks asmuo nėra registruotas akcizais apmokestinamų prekių gavėju;
  • Fiskalinis agentas, atstovaujantis kitos ES valstybės narės arba trečiosios valstybės asmeniui, kuris iš kitos ES valstybės narės į Lietuvos Respubliką pats atgabena akcizais apmokestinamų prekių, jeigu tokioms prekėms netaikomas laikinojo atidėjimo režimas ir toks asmuo nėra registruotas akcizais apmokestinamų prekių gavėju.

Abiem atvejais asmuo akcizais apmokestinamų prekių pardavėju registruojamas vienam prekių atgabenimo atvejui.

Asmuo, pageidaujantis registruotis akcizais apmokestinamų prekių pardavėju, Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti:

  • Laisvos formos prašymą. Tokiame prašyme turi būti mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė), identifikacinis numeris (kodas), fiskalinio agento duomenys, akcizais apmokestinamų prekių gavėjo pavadinimas (vardas, pavardė) ir buveinės (gyvenamosios vietos) adresas, akcizais apmokestinamų prekių pristatymo adresas, prekių kombinuotosios nomenklatūros numeris, kiekis, tankis, tarifinės grupės pavadinimas ir kodas, etilo alkoholio faktinė tūrinė koncentracija bei atgabenimo data.
  • Mokestinių prievolių įvykdymą užtikrinantį dokumentą (laidavimo, garantijos ar piniginio užstato sumokėjimą patvirtinantį dokumentą).

Valstybinė mokesčių inspekcija, gavusi visus reikalingus dokumentus, per 10 darbo dienų priima sprendimą. Sprendimas neįregistruoti asmens akcizais apmokestinamų prekių pardavėju priimamas, jeigu buvo pateikti neteisingi ar ne visi duomenys, fiskalinis agentas neatitinka agentams keliamų reikalavimų arba prašymą pateikęs asmuo nėra registruotas Mokesčių mokėtojų registre. Atitinkamai, VMI, nustačiusi tokias aplinkybes po registracijos, per 10 darbo dienų tokį asmenį išregistruoja savo iniciatyva.

Registracija Akcizais apmokestinamų prekių pardavėjų registre netenka galios po to, kai prekės atgabenamos registruotam gavėjui ir pateikiama akcizų deklaracija arba praeina 90 dienų nuo prašymo registruoti pateikimo dienos.