Pelno mokesčio įstatymo komentaras apie perkeliamų nuostolių ribojimą

VMI raštu Nr. (32.42-31-1)RM-21112 pranešė apie parengtą Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 43 str. (Nuostoliai vienetų reorganizavimo, perleidimo, pertvarkymo atvejais) 7 d. komentarą. Minėto straipsnio papildymas 7 dalimi yra susijęs su perkeliamų mokestinio laikotarpio nuostolių dydžio ribojimo normomis (pagal 2013 m. gruodžio 12 d. pakeitimo įstatymą Nr. XII-661), taikomomis apskaičiuojant 2014 m. ir vėlesnių laikotarpių apmokestinamąjį pelną. Komentare paaiškinama, kad:

– Šio PMĮ straipsnio 4, 5 ir 6 dalyse nurodytais atvejais (akcijų mainai, vieneto pertvarkymas, Lietuvos vieneto registruotos buveinės perkėlimas) akcijų keitime dalyvavę vienetai, pertvarkytas vienetas, o registruotos buveinės perkėlimo atveju – užsienio vieneto, toliau vykdančio veiklą Lietuvoje per nuolatinę buveinę, nuolatinė buveinė šiose dalyse nurodytų mokestinių laikotarpių nuostolių perkėlimą turi tęsti bendra tvarka.

– Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse (reorganizavimo ir perleidimo atvejais) nurodytas mokestinių nuostolių, susijusių su iš įsigyjamojo ar perleidžiančiojo vieneto (vienetų) perimta ir įsigyjančiajame vienete tęsiama veikla ar veiklos dalimi reorganizavimo ir perleidimo atvejais, perkėlimas gali būti tęsiamas tik šiose dalyse nustatyta tvarka. Tačiau, apskaičiuojant 2014 m. ir vėlesnių laikotarpių apmokestinamąjį pelną, iš įsigyjamojo ar perleidžiančiojo vieneto (vienetų) perimtų įsigyjančiajame vienete tęsiamos veiklos (ar jos dalies) mokestinių laikotarpių nuostolių, susidariusių iki reorganizavimo ar perleidimo pabaigos, ir įsigyjančiojo vieneto ankstesnių mokestinių laikotarpių nuostolių, perkeliamų nustatyta tvarka, iš pajamų atskaitoma suma kartu paėmus negali būti didesnė kaip 70 proc. įsigyjančiojo vieneto mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius. Šios nuostatos netaikomos vienetams, kurių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 5 proc. tarifą. Aiškumo dėlei ši nuostata iliustruojama pavyzdžiu.