Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, kovojant su agresyviu mokesčių planavimu ir siekiant patogumo mokėtojams

Seimas 2016 m. kovo 22 d. įstatymu Nr. XII-2262 pakeitė Pelno mokesčio įstatymą (PMĮ), tęsdamas iniciatyvą įvesti vienos mokesčių deklaravimo ir mokėjimo datos taisyklę ir taip pagerinti verslo sąlygas, taip pat užkirsti kelią agresyviam mokesčių planavimui, įgyvendindamas ES įpareigojimus, nustatytus 2014 m. liepos 8 d. Tarybos direktyvoje 2014/86/ES bei 2015 m. sausio 27 d. Tarybos direktyvoje (ES) 2015/121, kuriomis pakeista Direktyva 2011/96/ES dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms. Atlikti šie pakeitimai:

– PMĮ papildytas nuostata, jog PMĮ nuostatos, nustatančios dividendų neapmokestinimo taisykles (t. y. PMĮ 34 str. 2 d., 35 str. 2 ir 3 d.), netaikomos dariniui ar keliems dariniams, jeigu jų nustatymo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų buvo gauti mokestinės naudos, kuri prieštarauja 2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyvos 2011/96/ES dėl bendrosios mokesčių sistemos, taikomos įvairių valstybių narių patronuojančioms ir dukterinėms bendrovėms, dalykui ar tikslui, ir todėl jie yra apsimestiniai atsižvelgus į visus susijusius faktus ir aplinkybes. Darinys gali apimti daugiau negu vieną etapą ar dalį. Darinys arba keli dariniai laikomi apsimestiniais tiek, kiek jie nebuvo nustatyti dėl svarių komercinių priežasčių, atspindinčių ekonominę realybę.

Taigi šiais pakeitimais siekiama užtikrinti, kad dividendų neapmokestinimo išimtimis nebūtų pasinaudota, kai yra siekiama mokestinės naudos (t. y. tiesiogiai ar netiesiogiai nukelti mokesčio mokėjimo terminus, sumažinti mokėtiną mokesčio sumą arba visiškai išvengti mokesčio mokėjimo, arba padidinti grąžintiną (įskaitytiną) mokesčio permoką (skirtumą), arba sutrumpinti mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo terminus) ir tai yra pagrindinis arba vienas iš pagrindinių tikslų.

– Taip pat įtvirtinta, kad PMĮ 35 str. 2 ir 3 d. nuostatos dėl iš užsienio vienetų gaunamų dividendų neapmokestinimo netaikomos dividendams, kuriais užsienio vienetai sumažina pelną, apmokestinamą pelno mokesčiu ar jam tapačiu mokesčiu. Tokiu būdu siekiama, kad nesusidarytų atvejai, kai iš užsienio gaunami dividendai Lietuvoje yra neapmokestinami, o juos išmokėjusi užsienio įmonė jais susimažina mokesčio bazę – šios nuostatos nėra sietinos su mokestinės naudos siekimu, jomis siekiama užtikrinti, kad nesusidarytų dvigubo neapmokestinimo situacijos, kai pelno paskirstymas pagal vienos valstybės teisę laikomas palūkanomis (ir atskaitomos iš pajamų), o pagal kitos valstybės teisę – neapmokestinamais dividendais. Šios nuostatos bus taikomos ne tik tarp ES įmonių, bet ir kitų valstybių įmonių mokamiems dividendams (nes dividendų neapmokestinimo išimtis taikoma ne tik tarp ES įmonių mokamiems dividendams).

Nors ES teisės aktų nuostatos į nacionalinę teisę turėjo būti perkeltos iki 2015-12-31, Seimui tai pavyko atlikti tik nuo 2016-03-26.

Beje, siekdama kovoti su agresyviu mokesčių planavimu ir šešėliu, Lietuva jau yra prisijungusi prie tarptautinių įsipareigojimų privalomai bei automatiškai keistis informacija apie finansų institucijose laikomus pinigus bei įpareigojančius sprendimus (verslo susitarimus su mokesčių administratoriumi dėl konkretaus būsimo sandorio apmokestinimo).

Nustatyta, kad nuo 2017 m. pelno mokestis turi būti sumokamas ne vėliau kaip iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio 15 d., o avansinis pelno mokestis – ne vėliau kaip kiekvieno mokestinio laikotarpio ketvirčio paskutinio mėnesio 15 d. Šie pakeitimai pateikiami lentelėje žemiau:

down2