Pensijų, kompensacijų ir rentų pristatymo tvarkos aprašo pakeitimai

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktorius 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-666 pakeitė Pensijų, kompensacijų, kompensacinių išmokų ir rentų pristatymo tvarkos aprašą, patvirtintą 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-791. Papildyta šio aprašo reguliavimo sritis, nustatant, kad jis reglamentuoja valstybinių socialinio draudimo pensijų, nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų, mokslininkų valstybinių pensijų, kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas, pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų, personalinių pensijų, pareigūnų ir karių valstybinių pensijų, kompensacinių išmokų teatrų ir koncertinių įstaigų kūrybiniams darbuotojams, rentų buvusiems sportininkams, taip pat mirusio išmokos gavėjo negautų išmokų sumų jo įpėdiniams (pagal įstatymą ar pagal testamentą) bei išmokų išmokos gavėją laidojusiems asmenims pristatymo tvarką.

Pakeitimais patikslinta, kokiais būdais gali būti pristatomos išmokos: išmokamos mokėjimo įstaigoje (jos padalinyje) (atsisakyta apsiribojimo tik Lietuvos teritorija); pervedamos į gavėjo sąskaitą kredito unijoje (atsisakyta kredito unijos veiklos ribojimo tik Lietuva); pervedamos į gavėjo sąskaitą kredito (išskyrus kredito unijas, neribojant jų veiklos teritorijos) ar mokėjimo įstaigoje (pastaraisiais dviem nurodytais būdais gali būti pristatomos išmokos, kurios buvo arba gali būti pristatomos ir kitais būdais). Būtent pastaraisiais dviem būdais mokamos ir mirusio išmokos gavėjo įpėdiniams priklausančios išmokėti mirusiojo negautos išmokų sumos.

Nustatyta, kad gavėjams, gyvenantiems valstybėse, kuriose galioja 2012 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 260/2012, kuriuo nustatomi kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų eurais techniniai ir komerciniai reikalavimai, išmokos pervedamos tik į jų sąskaitas banke, kredito unijoje ar mokėjimo įstaigoje (filialuose), veikiančiose (įregistruotose) valstybėse, kuriose galioja šis reglamentas. Gavėjams, gyvenantiems nenurodytose valstybėse, išmokos gali būti pervedamos į jų sąskaitas kredito (mokėjimo) įstaigoje, veikiančioje (įregistruotoje) Lietuvoje, arba bet kurioje užsienio valstybėje. Išmokų pervedimai į kredito (mokėjimo) įstaigą, veikiančią (įregistruotą) kitoje užsienio valstybėje, atliekami eurais, jeigu teisės aktuose nenustatyta kitaip.

Papildyta, kad, išmokos gavėjui prašant, ,,Sodros“ teritorinio skyriaus direktoriaus sudaryta komisija, atsižvelgdama į gavėjo sveikatos būklę, turtinę padėtį ar šeimynines aplinkybes, gali priimti individualų sprendimą dėl išmokos (išmokų) pristatymo būdo ir (arba) termino.

Šie pakeitimai galioja nuo 2016 m. sausio 1 d.