Plačiau apie atvejus, kai taikomas fiksuotas pelno mokestis

VMI informavo apie parengtą atnaujintą Pelno mokesčio įstatymo (PMĮ) 11 str. ,,Apmokestinamasis pelnas“ 7 d. apibendrintą paaiškinimą (komentarą). Šioje dalyje yra įtvirtinta, kad šio straipsnio nuostatos netaikomos laivybos vieneto pajamoms iš tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos, jei laivybos vieneto pasirinkimu pajamoms iš tarptautinio vežimo jūrų laivais ir su juo tiesiogiai susijusios veiklos pagal PMĮ 381 str. nuostatas taikomas fiksuotas pelno mokestis. Atnaujintame komentare paaiškinama, jog:

– Kai laivybos vienetas pasirinko pajamoms iš tarptautinio vežimo jūrų laivais taikyti fiksuotą pelno mokestį, tačiau uždirba pajamų iš veiklos, kuri nepriskiriama tarptautinio vežimo jūrų laivais veiklai (toliau – įprastinė veikla), tokios pajamos priskiriamos PMĮ 4 str. 1 d. mokesčio bazei, nuo kurios nustatyta tvarka apskaičiuojamas apmokestinamasis pelnas.

– Siekiant teisingai apskaičiuoti įprastinės veiklos mokesčio bazę ir apmokestinamąjį pelną, laivybos vienetas apskaitą turi tvarkyti taip, kad galima būtų nustatyti iš tarptautinio vežimo jūrų laivais veiklos, apmokestinamos taikant fiksuotą pelno mokestį, ir įprastinės veiklos, apmokestinamos pagal bendrąsias apmokestinimo pelno mokesčiu taisykles, per mokestinį laikotarpį uždirbtas pajamas, patirtas sąnaudas ir apskaičiuotą pelną (nuostolį), taip pat su atitinkama veikla susijusį ilgalaikį, trumpalaikį ir finansinį turtą bei įsipareigojimus (pvz., skolas tiekėjams už prekes ir paslaugas, kredito įstaigoms – už suteiktas paskolas, mokėtinas su darbo santykiais susijusias sumas, mokėtinas mokesčių sumas ir kt.).

– Dėl tarptautinio vežimo jūrų laivais veikloje vykdomų šios veiklos sandorių ir atsiskaitymų gali susidaryti papildomos pajamos ir sąnaudos. Tokių sandorių ar atsiskaitymų vykdymo metu (anksčiau buvo išskiriamos tik dėl valiutų skirtumų gautos pajamos) susidariusioms pajamoms taip pat taikytina apmokestinimo fiksuotu pelno mokesčiu tvarka, o dėl to patirtos sąnaudos priskirtinos neleidžiamiems atskaitymams. Šioms pajamoms priskiriami:

  • teigiami valiutų kurso pasikeitimo skirtumai, susidarantys užsienio vienetui atsiskaitant už jam suteiktas tarptautinio vežimo jūrų laivais paslaugas užsienio valiuta, atsiskaitant su tiekėjais (pvz., iš užsienio tiekėjų perkant laivui reikalingus įrengimus, laivo variklius, įvairias prekes laivuose esančioms kavinėms ir t. t. užsienio valiuta) bei perskaičiuojant valiutinius straipsnius;
  • už banke laikomas lėšas gautos palūkanų pajamos priskiriamos pajamoms, apmokestinamoms taikant fiksuotą pelno mokestį, jeigu šios lėšos naudojamos tarptautinio vežimui jūrų laivais veiklai;
  • kai laivybos vienetas, suėjus senaties terminui, nurašo kreditorinį įsiskolinimą (jo dalį) už prekes ar paslaugas, kurios buvo įsigytos ir naudojamos tarptautinio vežimo jūrų laivais veikloje, pajamos dėl kreditorinio įsiskolinimo nurašymo taip pat priskiriamos pajamoms, apmokestinamoms taikant fiksuotą pelno mokestį;
  • jeigu kreditorius atleidžia laivybos vienetą nuo paskolos (jos dalies), gautos ilgalaikiam turtui, naudojamam tarptautinio vežimo jūrų laivais veikloje, įsigyti, finansinės pajamos dėl paskolos (jos dalies) nurašymo priskiriamos pajamoms, apmokestinamoms taikant fiksuotą pelno mokestį, jeigu paskola buvo paimta ilgalaikiam turtui, naudojamam fiksuotu pelno mokesčiu apmokestinamoje veikloje, ir lėšos, susidariusios dėl kreditorinio įsiskolinimo (jo dalies) sumažinimo, bus naudojamos tarptautinio vežimo jūros laivais veikloje (t. y. nebus naudojamos vieneto veikloje, apmokestinamoje pagal bendrąsias apmokestinimo pelno mokesčiu taisykles). Ši nuostata iliustruojama pavyzdžiu.

Kai sąnaudos yra susijusios tiek su laivybos vieneto fiksuotu pelno mokesčiu apmokestinama veikla, tiek ir su įprastine PMĮ 4 str. mokestinei bazei priskiriama veikla, sąnaudų dalis, tenkanti PMĮ 4 str. mokestinei bazei priskiriamoms pajamoms, nustatoma pagal laivybos vieneto apskaitos politikoje nusistatytą tvarką. Ši nuostata taip pat iliustruojama pavyzdžiu: laivybos vieneto apskaitos politikoje nustatyta, kad sąnaudos, kurios susijusios tiek su laivybos vieneto fiksuotu pelno mokesčiu apmokestinama veikla, tiek ir su PMĮ 4 str. mokestinei bazei priskiriama veikla, paskirstomos proporcingai šiose veiklose uždirbtoms ir / ar gautoms pajamoms. Vienetas mokestiniu laikotarpiu patirtas banko paslaugų, kranto darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusių mokesčių, patalpų nuomos, ryšių, konsultacinių paslaugų, komandiruočių, informacinių technologijų paslaugų sąnaudas, kurios yra susijusios tiek su fiksuoto pelno mokesčio, tiek su įprasto pelno mokesčio baze, paskirstė proporcingai (pagal to paties mokestinio laikotarpio pajamų procentą) šiose veiklose uždirbtoms ir / ar gautoms pajamoms. Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, iš įprastinės veiklos pajamų gali būti atskaityta minėtų sąnaudų dalis, proporcingai tenkanti įprastinės veiklos pajamoms.

Atnaujintame šios nuostatos komentare taip pat patikslintos nuorodos į kitus PMĮ straipsnius, atsisakyta teisės aktų paskelbimo oficialiame šaltinyje rekvizitų minėjimo, VMI ankstesnių raštų nurodymo.

Plačiau COUNT LINE seminare