Pranešimo apie pasikeitusius akcininkus, valdymo organų narius ir kitus asmenis teikimas Lošimų priežiūros tarnybai

Lošimų priežiūros tarnybos direktorius 2016 m. gegužės 18 d. priėmė du įsakymus:

– Nr. DI-271, kuriuo patvirtino Pranešimo apie pasikeitusius azartinius lošimus organizuojančios bendrovės akcininkus, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį finansininką tvarkos aprašą;

– Nr. DI-272, kuriuo patvirtino Pranešimo apie pasikeitusius loterijų organizatoriaus dalyvius, stebėtojų tarybos, valdybos narius, bendrovės vadovą, jo pavaduotoją, vyriausiąjį buhalterį (buhalterį), juridinį asmenį kontroliuojančius asmenis tvarkos aprašą.

Aprašuose pateikiamos analogiškos nuostatos (su nedideliais turinio skirtumais), todėl abiejų aprašų nuostatos pristatomos kartu. Juose įtvirtinta, kad azartinius lošimus organizuojanti bendrovė / loterijų organizatorius, pasikeitus akcininkams / dalyviams ir (ar) stebėtojų tarybos, valdybos nariams, vadovui, jo pavaduotojui, vyriausiajam finansininkui, per 5 d. d. nuo duomenų pasikeitimo įsigaliojimo apie tai praneša Priežiūros tarnybai, pateikdama pranešimą, kuriame nurodomas bendrovės / loterijų organizatoriaus pavadinimas, kodas, vadovo arba jo įgaliotojo asmens (tokiu atveju pridedamas įgaliojimą patvirtinantis dokumentas), užpildžiusio pranešimą, pareigos, vardas ir pavardė, pranešimo data, išvardijami pridedami dokumentai. Kartu pateikiami šie duomenys:

duomenys apie akcininkų pasikeitimą:

  • atsakingų asmenų parašais patvirtintos akcininkų registravimo knygos ir (arba) sąskaitų tvarkytojų sąskaitų išrašų kopijos;
  • pažyma, kurioje nurodyti duomenys apie akcininkų pasikeitimą, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus, deklaruotą gyvenamąją vietą, bendrovės pavadinimą, kodą ir buveinės adresą (jeigu akcininkas yra juridinis asmuo), akcininko turimą kapitalo dalį;
  • pasikeitusių akcininkų tapatybę patvirtinančių dokumentų (pasų, asmens tapatybės kortelių ar kitų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų) kopijos. Jeigu akcininkas yra juridinis asmuo, pateikiami duomenys apie jį kontroliuojančius asmenis ir kontroliuojančių fizinių asmenų tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
  • dokumentai ir informacija apie akcijų įgijimą: akcijų pirkimo–pardavimo sutarčių bei apmokėjimą už akcijas įrodančių dokumentų kopijos; kitų sutarčių, patvirtinančių akcijų įgijimą, ar kitų dokumentų, įrodančių akcijų perleidimo faktą (visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo, turto perdavimo loterijų organizatoriui akto, turto registravimo dokumentų (jei turtas yra registruojamas viešame registre)), kopijos;
  • tik azartinius lošimus organizuojančios bendrovės atžvilgiu taip pat reikalaujama pateikti informaciją apie pasikeitusių akcininkų lėšų, naudojamų bendrovės vardinėms akcijoms įsigyti, kilmę (deklaracijų, nurodytų Gyventojų turto deklaravimo įstatyme ar kituose teisės aktuose, kopijos, ir kt.);

duomenys apie stebėtojų tarybos, valdybos narių, vadovo, jo pavaduotojo, vyriausiojo buhalterio (buhalterio), juridinį asmenį kontroliuojančių asmenų pasikeitimą: pažyma, kurioje nurodyti duomenys apie asmenų pasikeitimą, nurodant jų vardus, pavardes, asmens kodus, deklaruotą gyvenamąją vietą; tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos.

Dokumentus galima pateikti tiesiogiai, siunčiant registruotu laišku, taip pat siunčiant skaitmenines jų kopijas elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per Paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą. Kai pateikiami dokumentai, kurie išduoti užsienyje, šie dokumentai turi būti patvirtinti vadovaujantis Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašu (Vyriausybės 2006 m. spalio 30 d. nutarimas Nr. 1079).

Priimtieji įsakymai galioja nuo 2016-05-21.