Prekių mėginių (pavyzdžių) administravimo taisyklių pakeitimai

Muitinės departamento generalinis direktorius 2015 m. vasario 27 d. įsakymu Nr.pakeitė Prekių mėginių (pavyzdžių) administravimo taisykles, patvirtintas 2010 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1B-443. Šios taisyklės reglamentuoja muitinės pareigūnų ir asmenų (jų atstovų), kurių prekės tikrinamos, veiksmus muitinei imant ir tvarkant neatlyginamai paimamus prekių mėginius arba pavyzdžius prekių muitinio įforminimo ir tikrinimo metu bei po muitinio įforminimo (prekes išleidus) dėl jų tarifinio klasifikavimo taikant Kombinuotąją nomenklatūrą bei Europos Bendrijos integruoto tarifo (TARIC) nomenklatūrą, Žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą ir kitas sudarytas prekių nomenklatūras.

Pakeitimais papildytos mėginių administravimą muitinėje ir Muitinės laboratorijoje reguliuojančios nuostatos, įtvirtinant, kad jeigu mėginio klasifikavimui reikalingi laboratoriniai tyrimai ir (arba) specialios cheminės žinios, vertinant pateiktus dokumentus apie mėginio sudėtį, ir todėl teritorinės muitinės struktūrinis padalinys, atsakingas už mėginių tvarkymą ir tarifinį prekių klasifikavimą (TM padalinys) negali suklasifikuoti mėginio, teritorinė muitinė per 10 d. d. (papildyta atveju – kai paimtas greitai gendančių prekių, sulaikytų prekių mėginys ar mėginys paimtas tarifinės kvotos prašymo atveju – per 3 d. d.) nuo mėginio pristatymo į TM padalinį dienos persiunčia mėginį kartu su atitinkamoms prekėms įformintų dokumentų kopijomis į Muitinės laboratoriją.

Panaikinta nuostata, jog jeigu mėginys klasifikuojamas muitinės struktūriniame padalinyje, užpildoma Mėginio klasifikavimo išvada (6 priedas); taip pat atsisakyta kitų nuostatų, kuriose buvo minima ši išvada, tačiau pati išvados forma, pateikiama 6 priede, panaikinta nebuvo. Atitinkamai nustatyta, kad jeigu užpildžius Tyrimo protokolą nustatoma, kad įformintuose dokumentuose pateikta klaidinga informacija, Tyrimo protokolas (nebeliko Išvados) papildomas arba vietoj jo išduodamas naujas (pripažįstant ankstesnį netekusiu galios) ir apie tai informuojamas TM padalinys.

Pakeistos kitos nuostatos, patikslinant atitinkamus muitinės sistemos padalinius, vykdančius nustatytas funkcijas.

Pakeitimai įsigalios nuo 2015 m. kovo 30 d.