Priimta nauja EUR.1, EUR-MED, A.TR. ir A formos sertifikatų pildymo ir išdavimo tvarka

2016 m. spalio 25 d. priimtas naujas dokumentas – EUR.1 ir EUR-MED judėjimo sertifikatų, A.TR. judėjimo sertifikatų, pakaitinių A formos kilmės sertifikatų pildymo ir išdavimo taisyklės, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1B-877 (toliau – Taisyklės). Nors buvo priimtas visiškai naujas dokumentas, šias Taisykles reikėtų vertinti kaip išdėstytas nauja redakcija, kadangi tuo pačiu dokumentu (įsakymu Nr. 1B-877) anksčiau galiojusios analogiškos taisyklės pripažintos netekusiomis galios. Taisyklės pakeistos siekiant sutapatinti nuostatas su įsigaliojusiais Europos Sąjungos teisės aktais muitų teisės srityje – Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu Nr. 952/2013, kurio kai kurios nuostatos įsigaliojo 2016 m. birželio 1 d., Komisijos įgyvendinimo reglamentu Nr. 2015/2447, įsigaliojusiu 2016 m. gegužės 1 d. Naujasis dokumentas įsigaliojo 2016 m. spalio 29 d., tačiau A formos sertifikatų taisyklės galioja iki 2017 m. gruodžio 31 d.

Iš esmės pakeitimų, lyginant su anksčiau galiojusiomis analogiškomis taisyklėmis, nėra daug. Pagrindinis pokytis – numatyti nauji terminai:

  • Nuo šiol pateikus visus reikiamus dokumentus teritorinė muitinė EUR.1, EUR-MED ir pakaitinius A formos kilmės sertifikatus turės išduoti per 3 darbo dienas nuo visų dokumentų pateikimo. Ankstesnė redakcija numatė kiek trumpesnį terminą – 2 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo.
  • Dvigubai sutrumpintas EUR.1, EUR-MED ir A.TR. retrospektyvių sertifikatų išdavimo terminas (retrospektyvus sertifikatas – sertifikatas, išduodamas po prekių eksporto). Pagal naująsias Taisykles, teritorinė muitinė tokius sertifikatus turės išduoti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo (ankstesnė redakcija numatė 10 darbo dienų terminą).
  • Ankstesnė Taisyklių redakcija numatė galimybę pateikti prašymą teritorinei muitinei ir gauti pakaitinį EUR.1, EUR-MED ar A.TR. sertifikatą, tačiau nebuvo nustatytas terminas, per kurį teritorinė muitinė privalo pateikti atsakymą. Pakeitimais ši spraga buvo ištaisyta. Numatyta, kad pakaitinis sertifikatas išduodamas per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo.

Be to, numatyta, kad teritorinė muitinė, ketindama priimti sprendimą neišduoti EUR.1, EUR-MED, A.TR. arba pakaitinio A formos kilmės sertifikato, per 3 arba per 5 (ypatingais atvejais) darbo dienas nuo dokumentų gavimo turi nurodyti pareiškėjui priežastis, dėl kurių planuoja atsisakyti išduoti sertifikatą, ir skirti pareiškėjui 30 dienų laikotarpį, per kurį šis gali pareikšti savo nuomonę. Analogiškai 30 dienų laikotarpis nuomonei pareikšti pareiškėjui skiriamas ir tuo atveju, kai teritorinė muitinė nustato, kad sertifikatas buvo išduotas neteisėtai. Pagal ankstesnę redakciją, pareiškėjas savo nuomonę tiek teritorinei muitinei atsisakant išduoti sertifikatą, tiek jai nustačius, kad sertifikatas buvo išduotas neteisėtai, galėjo pareikšti per 14 dienų.