Priimtas naujas Prekių saugojimo vietos tinkamumo įvertinimo aprašas

2016 m. liepos 11 d. Muitinės departamento direktoriaus įsakymu Nr. 1B-577 neteko galios Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. rugsėjo 12 d. išleistas įsakymas Nr. 1B-595 „Dėl Prekių saugojimo vietos (teritorijos) tinkamumo A, B, C arba D tipo muitinės sandėlio veiklai, laikinojo prekių saugojimo sandėlio arba laisvojo sandėlio veiklai ir jos priežiūros reikalavimų“, taip pat priimtas naujas Prekių saugojimo vietos (teritorijos) tinkamumo muitinės sandėlio (laikinojo saugojimo sandėlio) veiklai įvertinimo aprašas.

Naujai patvirtintame apraše nustatoma atvirojo muitinės sandėlio, uždarojo muitinės sandėlio ir laikinojo saugojimo sandėlio:

  1. teritorijos reikalavimai,
  2. teritorinės muitinės veiksmai, susiję su minėtų vietų tinkamumo įvertinimu.

Reikalavimai prekės saugojimo vietoms – pastatų patalpoms ir aikštelėms:

down2

Prekių saugojimo vietos tinkamumą muitinės sandėlio veiklai įvertina teritorinės muitinės viršininko įsakymu sudaryta priežiūros komisija. Priežiūros komisijai nustačius, kad pasirinkta vieta neatitinka visų nustatytų reikalavimų ir dėl to netinkama muitinės sandėlio (laikinojo saugojimo sandėlio) veiklai, prekių saugojimo vietos (teritorijos) schema netvirtinama, o išvadoje nurodoma, kokių reikalavimų pasirinkta vieta (vietos) neatitinka.

Svarbu: asmens pasirinktos vietos (teritorijos) tinkamumo muitinės sandėlio (laikinojo saugojimo sandėlio) veiklai įvertinimas neatliekamas, jeigu muitinės sandėlį (laikinojo saugojimo sandėlį) pageidaujama steigti tokioje vietoje, kurios tinkamumas jau įvertintas.

2016 m. liepos 12 d. pakeistos atleidimo nuo muitų taisyklės. Svarbus pakeitimas yra susijęs su paramos teikimui importuojamų prekių atleidimu nuo muito mokesčio.

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nurodyti paramos gavėjai, turintys suteiktą paramos gavėjo statusą, atleidimui nuo muitų taikymui pagrįsti kartu su muitinės deklaracija muitinės įstaigai, kurioje prekės išleidžiamos į laisvą apyvartą, pateikia paramos gavėjo statusą įrodantį dokumentą ir paramos teikėjo raštą, liudijantį, kad importuojamos prekės yra skirtos paramai. Kartu su muitinės deklaracija pateikiamas ir paramą sudarančių prekių laisvos formos sąrašas, kuriame prekės aprašytos pakankamai tiksliai, kad būtų galima jas identifikuoti, nurodytas prekių kiekis.

Minėtą sąrašą patvirtina paramos gavėjo vadovas arba jo įgaliotas asmuo, nurodydamas paramos gavėjo pavadinimą, adresą, kodą, savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašydamas.