Priimti nauji muitinės postų veiklą reglamentuojantys teisės aktai

2017 m. kovo 27 d. Muitinės departamento generalinis direktorius priėmė įsakymą Nr. 1B-244, kuriuo patvirtino Muitinės postų steigimo, pertvarkymo, veiklos laikino sustabdymo ir likvidavimo taisykles (toliau – Taisyklės) ir Reikalavimus muitinės postų ir muitinės nustatytų prekių pateikimo infrastruktūrai (toliau – Reikalavimai). Nors ir Taisyklės, ir Reikalavimai buvo patvirtinti kaip nauji teisės aktai, vis dėlto tokie aktai galiojo ir anksčiau, dar iki Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymo priėmimo. Tuo pačiu įsakymu analogiški, tik anksčiau priimti teisės aktai buvo pripažinti netekusiais galios. Taisyklės ir Reikalavimai įsigaliojo ir turi būti taikomi nuo 2017 m. balandžio 11 d.

Esminiai Taisyklių pakeitimai:

  • Lyginant su anksčiau galiojusia tvarka, esminė Taisyklių naujovė yra ta, kad jos parengtos vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (nauja redakcija). Ankstesnės taisyklės, be abejo, buvo parengtos vadovaujantis išimtinai Lietuvos vidaus įstatymais.
  • Panaikintas muitinės postų skirstymas pagal valstybinį statusą. Anksčiau šiuo požiūriu muitinės postai buvo skirstomi į tarptautinius ir vietinio eismo (steigiami dvišaliu susitarimu su kaimynine šalimi).
  • Atsisakyta detalizavimo, kas gali inicijuoti posto steigimą, pertvarkymą, veiklos stabdymą ir likvidavimą. Visas procedūras nuo šiol gali inicijuoti ir privatūs subjektai.
  • Praplėsti postų steigimo tikslingumo kriterijai. Pavyzdžiui, ekonominis tikslingumas papildytas gabenamų prekių specifika ir geografinės padėties įvertinimu.
  • Papildyti reikalavimai vidinio muitinės posto steigimui. Nuo šiol, steigiant vidinį postą, būtina parengti vidinio posto nuostatų projektą, posto struktūrą, teritorijos schemą, nustatyti posto kompetenciją. Nebėra reikalavimo posto infrastruktūroje numatyti galimybę dirbti muitinės tarpininkams, banko įstaigai, draudimo kompanijoms.
  • Taisyklės numato, kokius dokumentus Muitinės departamento generaliniam direktoriui turi pateikti posto steigimo, pertvarkymo, laikino sustabdymo ar panaikinimo iniciatorius. Naujosiose Taisyklėse kai kurie reikalavimai buvo sumažinti. Taigi, nuo šiol inicijuojant naujo posto steigimą arba laikiną sustabdymą nebereikės pateikti teritorinės muitinės išvados. Inicijuojant naujo posto steigimą taip pat nebereikės pateikti ir numatomo steigti posto veiklos zonos schemos.

Gavęs visus dokumentus, Muitinės departamentas nagrinėja gautą prašymą dėl posto steigimo ir per 30 darbo dienų pateikia savo išvadą generaliniam direktoriui. Generalinis direktorius priima sprendimą steigti muitinės postą arba jo nesteigti. Pakeitimu buvo panaikinta galimybė generaliniam direktoriui paprašyti papildomų dokumentų.

  • Skirtingai nei steigiant naują muitinės postą, pertvarkant esamą arba inicijuojant esamo posto likvidavimą būtina teritorinės muitinės išvada. Tokioje išvadoje turėtų būti motyvuotas techninio ir ekonominio tikslingumo pagrindimas, įvardinti keistini posto duomenys (pertvarkymo atveju), numatyta finansinė sąmata, sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminai (likvidavimo atveju). Pertvarkymo ar likvidavimo iniciatorius Muitinės departamentui turi pateikti prašymą, numatomus keisti vidinio posto duomenis (pertvarkymo atveju) ir funkcijas ir teritorinės muitinės išvadą. Jeigu iniciatorius yra privatus asmuo arba Muitinės departamentas, visus dokumentus rengia teritorinė muitinė.

Kaip ir naujo posto steigimo atveju, Muitinės departamentas per 30 darbo dienų išnagrinėja gautą prašymą ir pateikia savo išvadą generaliniam direktoriui, kuris gali tik tenkinti arba netenkinti gautą prašymą (nebegali prašyti daugiau duomenų).

  • Steigiant, pertvarkant ar likviduojant pasienio postą taikomos kiek griežtesnės taisyklės nei paprasto posto atveju. Apie bet kokius numatomus pasienio postų pokyčius būtina informuoti Užsienio reikalų ministeriją, kaimyninės šalies muitinę, Valstybės sienos apsaugos tarnybą ir kitas institucijas. Anksčiau tokia informacija šioms įstaigoms turėjo būti pateikta iš anksto, mažiausiai prieš 6 mėnesius. Dabar galiojančios Taisyklės šį terminą sutrumpino iki 3 mėnesių.