Priimtos detalesnės Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisyklės

VMI viršininkas 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. VA-42 pakeitė Mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo taisykles, patvirtintas 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. VA-210, jas išdėstydamas nauja redakcija. Jos nebuvo keičiamos nuo pat priėmimo 2004 m., taigi po daugiau kaip dešimtmečio iškilo poreikis atnaujinti ir konkretizuoti įvairius taisyklių aspektus. Naujosios taisyklės tapo išsamesnės – jas sudaro 27 punktai vietoj buvusių 20 p. Šios taisyklės nustato pasiūlymo dėl mokesčių administratoriaus ir mokesčių mokėtojo susitarimo dėl mokesčio ir su juo susijusių sumų dydžio pasirašymo inicijavimo ir pateikimo, nagrinėjimo, informavimo apie priimtą sprendimą dėl pasiūlymo pasirašyti susitarimą, derybų ir susitarimo pasirašymo tvarką, jose detalizuojami susitarimo proceso procedūriniai žingsniai, numatomi atitinkami atliktinų veiksmų terminai ir kt.

Taisyklės papildytos nuostatomis, jog pasiūlymą pasirašyti susitarimą savo iniciatyva gali teikti ir mokesčių mokėtojas, ir mokesčių administratorius bet kuriuo mokestinio tyrimo ar mokestinio patikrinimo metu, taip pat visų mokestinių ginčų nagrinėjimo etapų metu. Nepavykus susitarimo pasirašyti viename etape, jo pasirašymas taisyklių nustatyta tvarka gali būti inicijuojamas kituose etapuose.

Pasiūlymas pasirašyti susitarimą mokestinio tyrimo metu gali būti pateikiamas atliekamo tyrimo metu arba per trūkumų ir / ar prieštaravimų pašalinimo terminą, nurodytą Pranešime apie atliktą mokestinį tyrimą (forma FR0687), patvirtintame VMI viršininko 2004 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. VA-108.

Mokesčių mokėtojas, pageidaujantis pasirašyti susitarimą, turi pateikti rašytinį pasiūlymą. Taisyklėse nustatyta, kokią informaciją rekomenduojama pateikti šiame pasiūlyme (anksčiau buvo reikalaujama). Šis sąrašas papildytas informacija apie mokėtoją: rekomenduojama nurodyti telefono numerį, elektroninio pašto adresą. Tačiau neprašoma įvardyti pagal galimybę mokėtojo siūlomų mokesčių sumų dydžių.

Detalizuota, kad gavęs mokesčių mokėtojo pasiūlymą pasirašyti susitarimą mokesčių administratorius nagrinėja bei sprendžia, ar yra pagrindas su mokesčių mokėtoju pradėti derybas. Mokesčių administratorius per 20 d. d. nuo mokesčių mokėtojo pateikto pasiūlymo pasirašyti susitarimą gavimo dienos išnagrinėja mokesčių mokėtojo pasiūlymą dėl susitarimo galimybės. Jeigu mokesčių administratoriui iš mokesčių mokėtojo reikia gauti papildomos informacijos / dokumentų ar dėl kitų svarbių priežasčių (mokesčio administratoriaus vertinama mokestinio tyrimo / mokestinio patikrinimo medžiaga yra didelės apimties, sprendžiamas sudėtingas apmokestinimo klausimas, svarstomu klausimu nėra susiformavusios vienodos teismų praktikos ir pan.), sprendimo priėmimo terminas gali būti pratęstas iki 40 d. d. Atsižvelgdamas į pirmiau paminėtas priežastis ir per nustatytus terminus išnagrinėjęs mokesčių mokėtojo pateiktą pasiūlymą pasirašyti susitarimą mokesčių administratorius priima vieną iš sprendimų:

  • nepradėti derybų (apie tai per 5 d. d. raštu informuojamas mokėtojas);
  • pradėti derybas (apie tai per 5 d. d. informuojamas mokėtojas, kviečiant atvykti į derybas).

Naujose taisyklėse detalizuotas derybų procesas: mokesčių mokėtojas turi rašte nurodytu laiku atvykti pas mokesčių administratorių į derybas arba raštu / elektroniniu paštu / telefonu informuoti jį apie kitą derybų datą, laiką ar apie atsisakymą sudaryti / pasirašyti susitarimą. Mokėtojui sutartu laiku neatvykus į derybas ir neinformavus mokesčių administratoriaus, mokesčių administratorius per 5 d. d. nuo nustatytos derybų datos informuoja mokesčių mokėtoją, kad susitarimas nebus pasirašomas.

Sutartu laiku atvykus į derybas mokesčių mokėtojas ir mokesčių administratorius derasi dėl susitarimo sąlygų. Derybų metu nepavykus susitarti, derybos nutraukiamos.

Sutarus dėl susitarimo sąlygų mokesčių administratorius per 20 d. d. nuo derybų pabaigos datos parengia susitarimo projektą. Jeigu mokesčių administratoriui iš mokesčių mokėtojo reikia gauti papildomos informacijos / dokumentų susitarimo projektui parengti ar dėl kitų svarbių priežasčių (mokesčių mokėtojas privalo pateikti patikslintas deklaracijas, priedus prie susitarimo ir pan.), susitarimo projekto parengimo terminas gali būti pratęstas iki 40 d. d.

Kai VMI prie FM / AVMI viršininkas ar jo įgaliotas asmuo, įvertinęs jam pateiktą susitarimo projektą, priima sprendimą nepritarti susitarimui, susitarimas nepasirašomas ir procesas nutraukiamas, apie tai informuojant mokėtoją.

Taip pat atlikti kiti patikslinimai (pvz., patikslintos nuorodos į kitus teisės aktus pagal galiojančias teisinės technikos taisykles).

Naujoji taisyklių redakcija galioja nuo 2016-04-06.