Prisijungimo prie Europos Komisijos Kovos su sukčiavimu informacinės sistemos ir Muitinės informacinės sistemos, jose esančių duomenų tvarkymo taisyklės

Muitinės departamento generalinis direktorius 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1B-1024 pakeitė ankstesnį 2011 m. gegužės 20 d. įsakymą Nr. 1B-280 „Dėl Prisijungimo prie Muitinės informacinės sistemos, duomenų įvedimo į šią sistemą ir iš jos gautų duomenų naudojimo ir saugojimo taisyklių patvirtinimo“, jį išdėstydamas nauja redakcija. Naujuoju įsakymu patvirtintos naujos Prisijungimo prie Europos Komisijos Kovos su sukčiavimu informacinės sistemos ir Muitinės informacinės sistemos, duomenų įvedimo į šias sistemas ir jose esančių duomenų tvarkymo taisyklės, kurios reglamentuoja nurodytų sistemų naudotojų registravimo ir administravimo tvarką, nustato priemones, užtikrinančias tinkamą duomenų įvedimą į šias sistemas, jose esančių duomenų panaudojimą ir apsaugą. Taisyklėse įtvirtinta, kad muitinės arba kitos Lietuvos institucijos pareigūnas, turintis teisę dirbti su Europos Komisijos Kovos su sukčiavimu informacine sistema (AFIS) ir / arba CIS (automatizuota informacine sistema, naudojama muitinės tikslais, sudaryta iš MAB bylų duomenų bazės modulių CIS (EU), CIS (MS) ir FIDE), privalo užpildyti Prašymą dėl teisės naudotis AFIS / CIS ir tvarkyti šiose sistemose esančius duomenis suteikimo (forma pateikta taisyklių priede). Taisyklėse reglamentuota prašymo formos pildymo ir pateikimo tvarka. Be kitos reikalaujamos nurodyti informacijos, prašyme reikalaujama patvirtinti, jog turimas leidimas dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, klasifikuojama slaptumo žyma „Konfidencialiai“. Jeigu naudotojas netenka teisės dirbti su AFIS / CIS ir tvarkyti šiose sistemose esančių duomenų (pvz., pareigūnas atleidžiamas iš darbo, laikinai nušalinamas nuo pareigų, perkeliamas į kitas pareigas, kurių atlikimas nesusijęs su AFIS ir (arba) CIS esančių duomenų tvarkymu, ar atsirado kitos priežastys, dėl kurių pareigūnas neteko teisės naudotis nurodytų sistemų duomenimis), asmens struktūrinio padalinio vadovas apie tai nedelsdamas ne vėliau kaip per 2 d. d. el. paštu arba raštu informuoja AFIS pareigūną ryšiams palaikyti (t. y. įgaliotą Lietuvos Respublikos muitinės pareigūną ryšiams su Europos Komisijos Europos kovos su sukčiavimu tarnyba (OLAF) palaikyti).

AFIS pareigūnas ryšiams palaikyti nuolat stebi muitinės pareigūnams suteiktų AFIS / CIS prieigų panaudojimą, t. y. prisijungimo datą, kada atitinkamas AFIS / CIS naudotojas paskutinį kartą buvo prisijungęs. Nustatęs, kad AFIS / CIS naudotojas prie šių sistemų jungėsi daugiau kaip prieš 6 mėn., apie tai el. paštu informuoja patį AFIS / CIS naudotoją ir jo tiesioginį vadovą. Jei AFIS / CIS naudotojas prie šių sistemų jungėsi daugiau kaip prieš 9 mėn., naudotojo prieigai suteikiama būsena „Neaktyvi“. AFIS / CIS naudotojui prie AFIS ir (arba) CIS nesijungiant daugiau negu metus AFIS pareigūnas ryšiams palaikyti teisę dirbti su nurodytomis sistemomis panaikina be papildomo pranešimo.

Jei pagal AFIS pranešimą būtina kuo skubiau imtis priemonių (pvz., sulaikyti pranešime nurodytą krovinį, patikrinti transporto priemonę, asmenis ir pan.), tokį pranešimą gavęs AFIS / CIS naudotojas nedelsdamas perduoda minėtą informaciją atsakingiems pareigūnams ir apie tai žodžiu ar el. paštu informuoja savo tiesioginį vadovą. AFIS paštu gautą informaciją (išskyrus bendrojo pobūdžio, pvz., kvietimus į susitikimus, kt.) draudžiama persiųsti paprastu el. paštu.

Muitinės arba kitos Lietuvos institucijos pareigūnams suteikiama teisė dirbti tik su tais AFIS ir (arba) CIS moduliais, kurie yra susiję su jų kompetencija. Visą iš AFIS ir (arba) CIS gautą informaciją pareigūnai turi naudoti tik vykdomoms funkcijoms atlikti. AFIS / CIS naudotojas, kuriam buvo suteiktas prisijungimo vardas ir slaptažodis, turi asmeniškai saugoti šią informaciją ir neatskleisti jos kitiems asmenims.