Profesinio mokymo lėšų, tenkančių vieno mokinio vienai valandai, dydžių 2016 m. patvirtinimas

Švietimo ir mokslo ministrė 2015 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-1332 patvirtino:

  • Profesinio mokymo lėšas, tenkančias vieno mokinio vienai valandai, 2016 metams;
  • Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, profesinio mokymo lėšas, tenkančias vieno mokinio vienai valandai, 2016 metams;
  • Asmenų, kuriems atimta ar apribota laisvė, profesinio mokymo lėšas, tenkančias vieno mokinio vienai valandai, 2016 metams.

Įsakymas parengtas įgyvendinant Vyriausybės 2008 m. gruodžio 8 d. nutarimą Nr. 1320 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, metodikos patvirtinimo“ ir vadovaujantis Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, metodika, kuriuose nustatoma, kad Švietimo ir mokslo ministerija, suderinusi su Finansų ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kasmet iki gruodžio 20 d. turi patvirtinti ateinantiesiems kalendoriniams metams profesinio mokymo lėšas, tenkančias vieno mokinio, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, vienai valandai, ir profesinio mokymo programų praktinio mokymo medžiagų lėšų imlumo koeficientus. Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, metodika taikoma visiems profesinio mokymo teikėjams, kuriems profesinio mokymo lėšų formaliojo profesinio mokymo programoms vykdyti skiriama iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų ar Užimtumo fondo.

Įsakymas įsigaliojo nuo 2016 m. sausio 1 d.